--> Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler

ARKADAŞLAR TÜRKİYE DEVLETİNİN YIKILMASI PROJESİ “YENİ TÜRKİYE” DİYE PAKETLENİP SATILIYOR. BU İHANETE YOL AÇANLAR CUMHURİYETE MONTAJDIR PARE...

ARKADAŞLAR TÜRKİYE DEVLETİNİN YIKILMASI PROJESİ “YENİ TÜRKİYE” DİYE PAKETLENİP SATILIYOR. BU İHANETE YOL AÇANLAR CUMHURİYETE MONTAJDIR PARELELDİR.
Ulus devlet reddedilerek Ulusal Bilirç yokedilerek daha ileri bir demokrasi kurulamaz.Demokratik devlet Ulsal birlik olursa geçerli olabilir.

Yörükler,Türkmenler,AzarbeycanTürkleri,Uygurlar,Kırgızlar; Özbekler,Nogaylar,Kırım Tatarları,Balkarlar,Karaçaylar,etnik gurup değil Türktür.
Kazaklar Tahtacılar,Çepniler,Kumanlar,Alevi veSünni Türklerı,Şii ve Karapapak türü Azeriler,Alevi-Sünni Türkmenler etnik gurup değil Türktür.

Bulgaristan ve Balkanlardan gelen Türkleri etnik gruplar halinde göstermek, bilimsel olmaktan ziyade oryantalist bir yaklaşımın ürünüdür.

Yörükleri on ayrı gurupta ele alan çadırlarındaki keçi yünlerine göre etnik ayrım yapan batılılara bakıp Türkiye etnik havuz havuz diyemeyiz.

Türkiye devleti ve Türk Vatanının Türklüğü,tarihin, şehit kanının, alın teri ve göz nurunun sonucudur. Türklüğümüz, sebep değil sonuçtur.


Osmanlı döneminde Rumeli'ye iskan edilen kardeşlerimiz ve nasıl iskan edildiklerini anlatıyoruz.

Osmanlı reayası müslim ve gayr-i müslim olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Ancak bu iki grubun içinde de farklı sosyal yapılaşmalar vardır.
Osmanlı nın heterojen yapısı içinde, nüfusun büyük kesimi yerleşik bir hayat yaşamaktayken önemli bir kısmı da göçebe hayatı sürdürmekteydi.
Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, hayvancılığa bağlı olarak yaylak-kışlak mahalleri arasında, mevsimden mevsime yer değiştirmekteydiler.
Belirtilen bu yaylak ve kışlak mahalleleri arasında göç edenler Oğuzların bozulmamış boyları Yörüklerdi Yerleşik olanlarına Türkmen denirdi.
İşte bu "Yörük" ve "Türkmen"ler Anadolu’dan Rumeli'ye iskan edildiler. Kapalı bir toplum olarak dışarıdan bile kız alıp vermediler.

Yörükler Adı Nerede Yaygın ?

XVI. ve XVII. yüzyıllarda Anadolu, Suriye ve İrak’ta yaşayan Türk teşekkülleri Yörük ve Türkmen adları ile iki kola ayrılır.
Türkmen adı, Anadolu’nun Kızılırmağın doğu ve güneyde kalan bölgeleri ile Suriye ve İrak’ta yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır.
Yörük adı ise Kızılırmak’tan Adalar ve Ege Toroslar ve Marmara Denizi kıyılarına kadar uzanan yerlerde yaşayan Türklere denirdi.
Batı Anadoluda özellikle yörük menşeili askerlerin çokluğu; bu bölgede gazi beyliklerinin kuruluşunda etkili olmuştur.
Osmanlının batıya doğru fütuhat hareketinin genişlemesinde Yörüklerin büyük rolleri olduğu tarihin önemli olaylarıdır.


Yörük Kelimesi

Osmanlı Devleti’nde Balkanlar’daki Türkmenler tamamen “Türk” ismiyle değil de “Yörük” ismiyle bilinirler. “ Yörük” kelimesi orijinal olarak, Batı Anadolu’dan Balkanlar’a göç etmiş,Türklere verilen ad olarak Osmanlı tarafından kullanılmaktaydı.

Ahi Dervişleri ve İskan

Osmanlılar’ın 1352’de Rumeli’ye ayak basmalarından ve 1354'da Gelibolu ve civarını ele geçirmelerinden itibaren Yörüklerin iskanı başlamıştr.
Osmanlı fetihlerinin Balkanlar’daki ilk mimarları ve öncüleri hiç şüphesiz Ahi dervişleridir. Osmanlı ordusundan önce Ahi Dervişleri gelirdi.
Dervişler Osmanlı ordusunun gelip bölgeyi fethetmesinden önce bir anlamda halkı psikolojik olarak bu fethe hazır hale getiriyorlardı.
Osmanlılar tarafından iskâna tabi tutulan Türkler, Anadolu’dan Rumeli’ye dillerini ve kültürlerini de getirdiler.
Osmanlı fetihlerinin geçici macera ve çapulcu hareketi değil, kesin bir yerleşme ve yurt tutma gayesini hedeflediği aşikardır.
Balkanlar’ın fethi sırasında buradaki bazı muayyen bölgeler yoğun bir göç ve iskân hareketine sahne olmuştur.
Özellikle fetih sırasında köy ve kasabalarını terkederek başka bölgelere kaçanların yerlerine Türkmenler nakledilmekteydiler.
Yörükler buralara kısa sürede yapılan han, hamam, cami ve mescid gibi Türk-İslam eserleri, yaparak şehirlerin görünümünü değiştirmiştir.


1361 Sonrası Rumeli'ye Göçler

İşte şartlan ve özellikleri belirtilen bu iskân tiplerine uygun olarak Anadolu’dan pek çok Türk Rumeli’ye nakledilmiştir.
1361 yılından itibaren Edirne’nin fethi ve devlet merkezinin buraya nakledilmesi ile birlikte Rumeli’ye yapılan göçler artmaya başlamıştır.
Sultan I.Murad zamanında Lala Şahin Paşa’tarafından1374-75 yılları arasında Saruhan Bölgesi’nden Serez taraflarına Yörükler nakledilmiştir.
Yıldırım Bayezid döneminde de tuz yasağını ihlal eden, Saruhan bölgesindeki bir kısım Türkmenler göç ettirilmiştir.
Yıldırım Bayezid, Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük gayret sarfetmiştir. Üsküb ile Niş arasındaki araziye müslüman Türkleri yerleştirmiştir.
Timur’dan sonra, kardeşler arasındaki kavga Türk unsurlarını kendi taraflarına çekmek için Rumeli’ye Türkmenler sevk edilmişlerdir .
Çelebi Mehmed döneminde ise Yörgüç Paşa tarafından isyanları bastırılan Türkler de , Dobruca bölgesine sürgün edilmiştir.
II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed döneminde de kalabalık gruplar halinde göçlerin XVI. asrın sonuna kadar devam ettiği görülmektedir .


Rumeli’de iskâna tabi tutulmuş Yörükler, Bulgaristan’da Ofcabolu Yörükleri, Doğu Rumeli’de ise Kocacık Yörükleri yoğun olarak bulunmaktaydı.
Üsküp ile Priştine arasındaki bölgede bulunan ve Sırpça konuşan Katoliklerin çoğu bu Yörükler sayesinde İslâmiyet’i kabul etmişlerdir
Rumeli’de yörüklerin sayılarının gittikçe artması ile kuranca Dağları ile Rodop Dağları’nın tümüne, Tuna Nehri boylarından Şar Dağı’na, Makedonya’ya kadar bölgelerde yayılıp irili-ufaklı cemaatler halinde yurtlanmışlardır.Bu yörelerdeki dağ, tepe, yaylakları düzenlemişlerdir.

Osmalı'da Yörükler Kanunu ve Yörük Askerleri

Osmanlı Yörükler için ayrı ayrı kanun ve nizamlar hazırlanmış Yörükler askerî ve stratejik vazifelerde önemli roller oynamaya başlamışlardır.
Yörükler XVI. asır ortalarından itibaren ordu ve devlet işlerinde Padişahın güvendiği etkili bir Askeri sınıf haline gelmişlerdir .
Yörüklerin isimleri ve onlarla ilgili kanuni düzenleme, ilk defa Fatih Kanunnâmesi’nde yer almış, buna göre Yörük teşkilatı,kurulmuştur.
Kanuni ise, Rumeli’deki yörüklerinin hukukî statüsünü,askerî, malî mükellefiyetleri ihtiva eden mufassal Yörük Kanunnâmeleri düzenlenmiştir.
İdarî teşkilata göre Rumeli’deki Yörükler ordu içinde ve ordunun geri hizmetinde muayyen görevi olan diğer askerî sınıflar gibi bir birimdir.
Yörük, Rumeli’de askerî bir sınıftır ve bu sınıf, tamamen yörük grupları içerisinden seçilmektedir.
Rumeli Yörük'leri ya başlarındaki reislerin adına,ya herhangi bir farklı mümeyyiz vasıflarına veya bölge isimlerine göre adlandırılmışlardır.
Resmî işlemlerde adlarıyla tanınmışlar Bu gruplara göre de ayrı ayrı defterler düzenlenmiş,bunların bir sureti Yörük beylerine verilmiştir.
Yörükler topraklarında mülkiyet altına girmişlerdir.Yağcı,küreci,doğancı gibi teşekküllerde görev alsalar bile, belli nizama bağlanmışlardır.
Yörüklerin belli mekan ve zaman kayıtları ile bağlı oldukları anlaşılmaktadır. Hizmetleri karşılığında da belli muafiyetlere sahip idiler.

Yörük Ocakları

Osmanlı Gerekli seferlerde ordu da Rumeli yörüklerini,teşkilatlandırmıştır.Yörükler, “Ocak” diye isimlendirilen sistemle organize edilirdi.
Osmanlı Kanunnameleri’ne göre Yörükler, Fatih devrinde 24’er kişilik ocaklara ayrılmış, her biri için de “Ocak” tabiri kullanılmıştır.
Bunların biri eşkinci, 3’ü çatal, 20’si de yamaktırKanuni döneminde 25 kişiye çıkarılmış bunlardan 4’ü çatal, l’i eşkinci, 20’si de yamaktır.
III. Murad zamanında seferlerin uzaması sebebiyle bu sayı 30’a yükseltilmiş,bunlardan da 25’i yamak,l’i eşkinci,4’ü de çatal kaydedilmiştir.
Eşkinci yörükleri, zeamet birimleri halinde olup, bu birimlerden her birinin başında bir zâim, ihtiyaç kadar subaşı ve kadı bulunurdu.
Yörük'lerde eşkinci ve yamaklar çoktu Eşkinci, kendi işiyle uğraştığı halde, sefer esnasında techizatlı olarak katılan Yörüklere denirdi
Çatal ise; o yıl nöbeti olmayan eşkinciye verilen isimdir. XVI. yüzyılda eşkinci yörüklerinin sayısı 25.620 olup1.017 tanesi nöbetlidir.
Burada bir konuya dikkat etmekte yarar var 25.000 Eşkincisi olan Yörük'lerden müteşekkil ordu da 625.000 Yamak var demektir.
Bu devirlerde Yeniçeri mevcudu 12-15.000 olduğuna göre devletin savaşlarda faydalandığı asıl gücün Türkler olduğu görülmektedir.COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler
Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler
http://1.bp.blogspot.com/-xUErTqyyuJ0/VLqONb5CJ-I/AAAAAAAA91Y/x8Pf3o5RAHc/s1600/Dursunbey_yerelk%C4%B1yafeti%2B-%2BY%C3%B6r%C3%BCkler.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-xUErTqyyuJ0/VLqONb5CJ-I/AAAAAAAA91Y/x8Pf3o5RAHc/s72-c/Dursunbey_yerelk%C4%B1yafeti%2B-%2BY%C3%B6r%C3%BCkler.JPG
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2015/01/osmanl-doneminde-yoruklerin-rumeliye.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2015/01/osmanl-doneminde-yoruklerin-rumeliye.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content