Satılık

Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler

ARKADAŞLAR TÜRKİYE DEVLETİNİN YIKILMASI PROJESİ “YENİ TÜRKİYE” DİYE PAKETLENİP SATILIYOR. BU İHANETE YOL AÇANLAR CUMHURİYETE MONTAJDIR PARELELDİR.
Ulus devlet reddedilerek Ulusal Bilirç yokedilerek daha ileri bir demokrasi kurulamaz.Demokratik devlet Ulsal birlik olursa geçerli olabilir.

Yörükler,Türkmenler,AzarbeycanTürkleri,Uygurlar,Kırgızlar; Özbekler,Nogaylar,Kırım Tatarları,Balkarlar,Karaçaylar,etnik gurup değil Türktür.
Kazaklar Tahtacılar,Çepniler,Kumanlar,Alevi veSünni Türklerı,Şii ve Karapapak türü Azeriler,Alevi-Sünni Türkmenler etnik gurup değil Türktür.

Bulgaristan ve Balkanlardan gelen Türkleri etnik gruplar halinde göstermek, bilimsel olmaktan ziyade oryantalist bir yaklaşımın ürünüdür.

Yörükleri on ayrı gurupta ele alan çadırlarındaki keçi yünlerine göre etnik ayrım yapan batılılara bakıp Türkiye etnik havuz havuz diyemeyiz.

Türkiye devleti ve Türk Vatanının Türklüğü,tarihin, şehit kanının, alın teri ve göz nurunun sonucudur. Türklüğümüz, sebep değil sonuçtur.


Osmanlı döneminde Rumeli'ye iskan edilen kardeşlerimiz ve nasıl iskan edildiklerini anlatıyoruz.

Osmanlı reayası müslim ve gayr-i müslim olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Ancak bu iki grubun içinde de farklı sosyal yapılaşmalar vardır.
Osmanlı nın heterojen yapısı içinde, nüfusun büyük kesimi yerleşik bir hayat yaşamaktayken önemli bir kısmı da göçebe hayatı sürdürmekteydi.
Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, hayvancılığa bağlı olarak yaylak-kışlak mahalleri arasında, mevsimden mevsime yer değiştirmekteydiler.
Belirtilen bu yaylak ve kışlak mahalleleri arasında göç edenler Oğuzların bozulmamış boyları Yörüklerdi Yerleşik olanlarına Türkmen denirdi.
İşte bu "Yörük" ve "Türkmen"ler Anadolu’dan Rumeli'ye iskan edildiler. Kapalı bir toplum olarak dışarıdan bile kız alıp vermediler.

Yörükler Adı Nerede Yaygın ?

XVI. ve XVII. yüzyıllarda Anadolu, Suriye ve İrak’ta yaşayan Türk teşekkülleri Yörük ve Türkmen adları ile iki kola ayrılır.
Türkmen adı, Anadolu’nun Kızılırmağın doğu ve güneyde kalan bölgeleri ile Suriye ve İrak’ta yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır.
Yörük adı ise Kızılırmak’tan Adalar ve Ege Toroslar ve Marmara Denizi kıyılarına kadar uzanan yerlerde yaşayan Türklere denirdi.
Batı Anadoluda özellikle yörük menşeili askerlerin çokluğu; bu bölgede gazi beyliklerinin kuruluşunda etkili olmuştur.
Osmanlının batıya doğru fütuhat hareketinin genişlemesinde Yörüklerin büyük rolleri olduğu tarihin önemli olaylarıdır.


Yörük Kelimesi

Osmanlı Devleti’nde Balkanlar’daki Türkmenler tamamen “Türk” ismiyle değil de “Yörük” ismiyle bilinirler. “ Yörük” kelimesi orijinal olarak, Batı Anadolu’dan Balkanlar’a göç etmiş,Türklere verilen ad olarak Osmanlı tarafından kullanılmaktaydı.

Ahi Dervişleri ve İskan

Osmanlılar’ın 1352’de Rumeli’ye ayak basmalarından ve 1354'da Gelibolu ve civarını ele geçirmelerinden itibaren Yörüklerin iskanı başlamıştr.
Osmanlı fetihlerinin Balkanlar’daki ilk mimarları ve öncüleri hiç şüphesiz Ahi dervişleridir. Osmanlı ordusundan önce Ahi Dervişleri gelirdi.
Dervişler Osmanlı ordusunun gelip bölgeyi fethetmesinden önce bir anlamda halkı psikolojik olarak bu fethe hazır hale getiriyorlardı.
Osmanlılar tarafından iskâna tabi tutulan Türkler, Anadolu’dan Rumeli’ye dillerini ve kültürlerini de getirdiler.
Osmanlı fetihlerinin geçici macera ve çapulcu hareketi değil, kesin bir yerleşme ve yurt tutma gayesini hedeflediği aşikardır.
Balkanlar’ın fethi sırasında buradaki bazı muayyen bölgeler yoğun bir göç ve iskân hareketine sahne olmuştur.
Özellikle fetih sırasında köy ve kasabalarını terkederek başka bölgelere kaçanların yerlerine Türkmenler nakledilmekteydiler.
Yörükler buralara kısa sürede yapılan han, hamam, cami ve mescid gibi Türk-İslam eserleri, yaparak şehirlerin görünümünü değiştirmiştir.


1361 Sonrası Rumeli'ye Göçler

İşte şartlan ve özellikleri belirtilen bu iskân tiplerine uygun olarak Anadolu’dan pek çok Türk Rumeli’ye nakledilmiştir.
1361 yılından itibaren Edirne’nin fethi ve devlet merkezinin buraya nakledilmesi ile birlikte Rumeli’ye yapılan göçler artmaya başlamıştır.
Sultan I.Murad zamanında Lala Şahin Paşa’tarafından1374-75 yılları arasında Saruhan Bölgesi’nden Serez taraflarına Yörükler nakledilmiştir.
Yıldırım Bayezid döneminde de tuz yasağını ihlal eden, Saruhan bölgesindeki bir kısım Türkmenler göç ettirilmiştir.
Yıldırım Bayezid, Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük gayret sarfetmiştir. Üsküb ile Niş arasındaki araziye müslüman Türkleri yerleştirmiştir.
Timur’dan sonra, kardeşler arasındaki kavga Türk unsurlarını kendi taraflarına çekmek için Rumeli’ye Türkmenler sevk edilmişlerdir .
Çelebi Mehmed döneminde ise Yörgüç Paşa tarafından isyanları bastırılan Türkler de , Dobruca bölgesine sürgün edilmiştir.
II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed döneminde de kalabalık gruplar halinde göçlerin XVI. asrın sonuna kadar devam ettiği görülmektedir .


Rumeli’de iskâna tabi tutulmuş Yörükler, Bulgaristan’da Ofcabolu Yörükleri, Doğu Rumeli’de ise Kocacık Yörükleri yoğun olarak bulunmaktaydı.
Üsküp ile Priştine arasındaki bölgede bulunan ve Sırpça konuşan Katoliklerin çoğu bu Yörükler sayesinde İslâmiyet’i kabul etmişlerdir
Rumeli’de yörüklerin sayılarının gittikçe artması ile kuranca Dağları ile Rodop Dağları’nın tümüne, Tuna Nehri boylarından Şar Dağı’na, Makedonya’ya kadar bölgelerde yayılıp irili-ufaklı cemaatler halinde yurtlanmışlardır.Bu yörelerdeki dağ, tepe, yaylakları düzenlemişlerdir.

Osmalı'da Yörükler Kanunu ve Yörük Askerleri

Osmanlı Yörükler için ayrı ayrı kanun ve nizamlar hazırlanmış Yörükler askerî ve stratejik vazifelerde önemli roller oynamaya başlamışlardır.
Yörükler XVI. asır ortalarından itibaren ordu ve devlet işlerinde Padişahın güvendiği etkili bir Askeri sınıf haline gelmişlerdir .
Yörüklerin isimleri ve onlarla ilgili kanuni düzenleme, ilk defa Fatih Kanunnâmesi’nde yer almış, buna göre Yörük teşkilatı,kurulmuştur.
Kanuni ise, Rumeli’deki yörüklerinin hukukî statüsünü,askerî, malî mükellefiyetleri ihtiva eden mufassal Yörük Kanunnâmeleri düzenlenmiştir.
İdarî teşkilata göre Rumeli’deki Yörükler ordu içinde ve ordunun geri hizmetinde muayyen görevi olan diğer askerî sınıflar gibi bir birimdir.
Yörük, Rumeli’de askerî bir sınıftır ve bu sınıf, tamamen yörük grupları içerisinden seçilmektedir.
Rumeli Yörük'leri ya başlarındaki reislerin adına,ya herhangi bir farklı mümeyyiz vasıflarına veya bölge isimlerine göre adlandırılmışlardır.
Resmî işlemlerde adlarıyla tanınmışlar Bu gruplara göre de ayrı ayrı defterler düzenlenmiş,bunların bir sureti Yörük beylerine verilmiştir.
Yörükler topraklarında mülkiyet altına girmişlerdir.Yağcı,küreci,doğancı gibi teşekküllerde görev alsalar bile, belli nizama bağlanmışlardır.
Yörüklerin belli mekan ve zaman kayıtları ile bağlı oldukları anlaşılmaktadır. Hizmetleri karşılığında da belli muafiyetlere sahip idiler.

Yörük Ocakları

Osmanlı Gerekli seferlerde ordu da Rumeli yörüklerini,teşkilatlandırmıştır.Yörükler, “Ocak” diye isimlendirilen sistemle organize edilirdi.
Osmanlı Kanunnameleri’ne göre Yörükler, Fatih devrinde 24’er kişilik ocaklara ayrılmış, her biri için de “Ocak” tabiri kullanılmıştır.
Bunların biri eşkinci, 3’ü çatal, 20’si de yamaktırKanuni döneminde 25 kişiye çıkarılmış bunlardan 4’ü çatal, l’i eşkinci, 20’si de yamaktır.
III. Murad zamanında seferlerin uzaması sebebiyle bu sayı 30’a yükseltilmiş,bunlardan da 25’i yamak,l’i eşkinci,4’ü de çatal kaydedilmiştir.
Eşkinci yörükleri, zeamet birimleri halinde olup, bu birimlerden her birinin başında bir zâim, ihtiyaç kadar subaşı ve kadı bulunurdu.
Yörük'lerde eşkinci ve yamaklar çoktu Eşkinci, kendi işiyle uğraştığı halde, sefer esnasında techizatlı olarak katılan Yörüklere denirdi
Çatal ise; o yıl nöbeti olmayan eşkinciye verilen isimdir. XVI. yüzyılda eşkinci yörüklerinin sayısı 25.620 olup1.017 tanesi nöbetlidir.
Burada bir konuya dikkat etmekte yarar var 25.000 Eşkincisi olan Yörük'lerden müteşekkil ordu da 625.000 Yamak var demektir.
Bu devirlerde Yeniçeri mevcudu 12-15.000 olduğuna göre devletin savaşlarda faydalandığı asıl gücün Türkler olduğu görülmektedir.Osmanlı Döneminde Yörüklerin Rumeli'ye İskanı ve Yörükler Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Ocak 17, 2015 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.