--> 16 Yıldız Nedir ? Kaç Ülke Kurduk ? Safevi Devleti ? Moğol Devleti? Eyyübi Devleti ? Türkler Miydi ? | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

16 Yıldız Nedir ? Kaç Ülke Kurduk ? Safevi Devleti ? Moğol Devleti? Eyyübi Devleti ? Türkler Miydi ?

Türk Devletlerini ve Türk Kavimlerini anlatıyoruz. Arkadaşlar tarihte imparatorluk, devlet, beylik, atabeylik, hanlık vb adlar altında ...

Türk Devletlerini ve Türk Kavimlerini anlatıyoruz.

Arkadaşlar tarihte imparatorluk, devlet, beylik, atabeylik, hanlık vb adlar altında kurmuş olduğumuz oluşumlar aslında bir devlettir.

Biz yine de ayrı ayrı isimlendirdik ve Cihan devleti Devlet Beylik Atabeylik Hanlık vd adlarla nitelendirdik ve tasnif ettik.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenen meşhur 16 Türk devleti diye bir mesele mevcuttur. Bu imparatorluk devletler şunlardır:

1- Büyük Hun İmparatorluğu

2- Batı Hun İmparatorluğu

3- Avrupa Hun İmparatorluğu

4- Ak Hun İmparatorluğu

5- Gök-Türk İmparatorluğu

6- Avar İmparatorluğu

7- Hazar İmparatorluğu

8- Uygur Devleti

9- Kara-Hanlılar Devleti

10- Gazneniler

11- Büyük Selçuk İmparatorluğu

12- Harzemşahlar Devleti

13- Altınordu Devleti

14- Büyük Timur İmparatorluğu

15- Babür İmparatorluğu

16- Osmanlı İmparatorluğu

Türkler, tarihte çok sayıda devlet kurmuşlardır. Söz konusu bu devletlerin çoğu, yaşadığı dönemlerin büyük devletleri olmuşlardır.

Bize göre

Bu listede bulunmayan devletler bulunmaktadır

1- Peçenek

2- Kuman-Kıpçak

3- Memlük

4- Kırgız

5- Türkgeş

6- Tabgaç

7- Tuna Bulgarları

8- Oğuzlar

9- Safeviler

10- Akkoyunlu

11- Karakoyunlu

12- Karahanlı

13- Artuklu

14- Eyyubi Devletleri'de sayılmalıydı.

Türk dünyasının yayılış sahası, Asya ve Avrupa’nın büyük bir bölümü ile Afrika’nın kuzey bölümünü kapsadığı görülür.
Batı dünyası tarafından:
“Türklerin esas memleketi Orta Asya’dır,o halde bütün Türkler Orta Asya’ya gitmelidir.”

gibi bir safsata bulunmaktadır.

Dünya Türklerin tekrar eski haline gelmesinden korkmaktadır Emperyalistler in gönlünde parçalanmış ve ezilmiş bir Türk dünyası yatmaktadır.

Bütün Türklerin bir ardaya gelerek Türk kültür ve medeniyetinin tekrar ihya etmesi korkusu vardır Engellemek için el birliği yapılmaktadır.

Güçlü olmak büyük millet olmak istiyorsak tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız gerçek ulusal bilince sahip olmak “tarih şuuruyla” mümkündür.

Türk devletleri ayrı ayrı bölgelerde ve belli tarihler arasında tam bir istiklale sahip olarak hüküm sürmüşlerdir.

Listeye Tekrar Göz Atalım

16 Devlet tablosunda 2.sırada zikredilen “Batı Hun İmparatorluğu”bu ad ile belirtilmiştir.Halbuki büyük Hun İmparatorluğunun bir parçasıdır.

Batı Hun İmparatorluğu” denildiği zaman “Avrupa Hunları” anlaşılır ki, bu da listede ayrıca (n. 3) gösterilmiştir.

Diğer bir hataya gelince o da 13. sırada yer alan “Altınordu Devleti” hükümdarlık anlayışı, teşkilatı bakımlardan tipik bir Moğol devletidir.

Tarihte kurulan Türk devletlerinin sayısını 16’dançok fazla olduğu tarihçilerimiz arasında bilinen bir konudur Prof.Dr A. Taneri 113 demiştir.

Türk devletlerini sıralamaya geçmeden önce, imparatorluk, devlet, beylik, atabeylik ve hakanlığın tarifini yapmak yerinde olacaktır.

İMPARATORLUK

“Vassallık (tabi’lik) statüsü gereği çeşitli yabancı kütlelerin tek bir hakimiyet altında toplanmasıdır”

İmparatorluk Eski Türkçe’de bu “İl-Hakanlık” tabiri ile karşılanmakta idi.

Mesela Asya Hun imparatorluğunda M.Ö. 176 yılında yalnız İç-Asya’da bu durumda olanların sayısı 26 idi. Bu gün bunlar listelerde yoktur.

Attila zamanında Batı Hun idaresine tabi toplulukların yekunu ise 35’in üstünde idi.

DEVLET
Bir devletin meydana gelebilmesi için şu dört şartın bulunması lazımdır:

1- Ülke,

2- İnsan unsuru,

3- İstiklal ,

4- Hükümet ( icra gücü).Bir toplulukta bu 4 unsur mevcutsa;

A- Ülke sınırları milletlerarası anlaşmalarla çizilmişse,

B- Diğer devletlerle olan münasebetlerinde, tespit etmesi ve karar verme serbestliği varsa;

C- Yabancı devletlere elçi gönderip onları elçilerini kabul edebiliyorsa yani hariçte müstakilen temsil ediliyorsa,

D- Bunlara dayanarak, kanun koymak, vergiyi,adaleti temin ve diğer her türlü amme hizmetleri hukuki muameleleri icra etmek gücüne sahipse

E- Milli müdafa tedbirleri almak, iç nizam ve asayişi sağlamak üzere müstakil “ordu” gücüne malikse;

Kendi başına buyruk bir idare yürüten siyasi kuruluş ise ancak bu şekilde bir topluluk “devlet” karakterlerine sahip olabilirler.

Türklerin çeşitli adlar altında kurduğu Beylik ve diğer oluşumlarda bile Devlet özelliği vardır.

BEYLİK : Kendine ait ve hudutları belli arazisi, bu araziyi gerektiğinde silahla korumak üzere askeri gücü olan ve başında asayiş, adalet vb. işlerini yürütmekle yükümlü bir baş (bey)’in bulunduğu siyasi vasıftaki kuruluştur.

Orta Asya’da yer aldığı gibi, mesela büyük çoğunluğu Doğu ve Batı Anadolu topraklarında görülen Türk “devletleri” bu tür siyasi teşekküllerdendir.


ATABEYLİK: Gök-Türklerde ve Hazarlarda görüldüğü üzere eski Türk geleneği olan atabeylik, Büyük Selçuklu imparatorluğunda önemli bir görevdir.

Sultanlar, ülkelerinin önemli yerlerine gönderilen küçük yaştaki prenslerin yanına naib olarak“ atabey” adıyla seçilen şahsiyet tayin ediyorlardı. Atabeylerin çoğu, değerli hizmetleri ile sadakat ve kudretlerini göstermiş yüksek rütbeli idarecilerdi. Büyük nüfuz sahibi olan atabeylerden bazıları devletin zayıfladığı yıllarda, iktidarı doğrudan doğruya kendi ellerine almışlardır. Böylece Selçuklu hanedanının halef olarak “atabeyler” denilen çeşitli sülaleler teşekkül etmiştir.


Atabeyliklerde de idare, teşkilat, umumi kültür, din ve siyaset Selçuklu imparatorluğu çağının devamı durumundadır.

Altun-ordu ülkesinde halkın büyük çoğunluğu Türk’tü. Devletin kurucusu olan Batu (1236-1255)’nun oğlu Berke (1256-1266) zamanından itibaren Altun-ordu devleti Moğol vasfını gittikçe kaybederek Türkleşmiş ve İslamlaşmıştı.

Toktamış Han’ın Timur tarafından 1391-1397 de mağlup edilmesinden sonra, Altun-ordu devletinde taht kavgaları başlamıştı.

Bu mücadelelerden doğan ve yaygın bir şekilde kullanılmış olan “Hanlık” (Bulgar, Kıpçak vb. Hanlıkları gibi) Türk tarihinin bir bölümüdür.


Yaptıkları tarih ile dalga geçmekten öte değil. Ne yapmalıyız ?

CEVAP : Büyük Önder'in ifade ettiği gibi;

"Temelinde Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü bulunan Cumhuriyet yaptığımız en büyük iştir."

Türk tarihi ile ilgili bilgi eksikliklerimiz var devletleri tanımıyoruz İsterseniz çok özet olarak anlatarak sayalım.

TÜRK DEVLETLERİ( TTK Bayrak Listesi)

1. Hun Devleti: İlk büyük Türk devletidir. M.Ö. 250’den M.S. 216’ya kadar hüküm sürmüştür. Türklük dünyasının öncüleridir

Hun Devleti :Mete Han döneminde devletin sınırlan Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kapsar.

Hun devleti : Coğrafi mekan olarak dünya hakimiyeti için, zamanına göre yeterlidir.Özellikle Asya kıtasında en büyük güç olmuştur.

2. Batı Hun İmparatorluğu: Büyük Hun imparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan’da Coçi Han tarafından kurulan buyuk bir devlettir.

Batı Hun İmparatorluğu:Coğrafi mekan olarak sınırları Batı Türkistan’ı içine alır. Zaman ve coğrafi mekan içinde en büyük bölgesel güçtür

Coci (Çi-çi ) Türk Milliyetçiliği Fikrini ilk defa Ulus olarak ele alan,Milliyetçi fikir temelinde Ulusça mücadele veren ilk Devlet adamıdır

3. Avrupa Hunlan (Batı Hunları): M.S. 434’de Atilla’nın başa geçmesiyle Avrupa Hunları, büyük bir devlet haline geldiler.

Atilla’nın oğulları devleti iyi yönetemeyince, büyük devlet 469’da çökmüştür. Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur.

4. Akhunlar: Tabgaç Devleti’nin çağdaşıdır Afganistan Horasan Hindistan Kuzeyinde 350 yılında kurulmuş büyük bir Türk devletidir.

Akhunlar: 557'de yıkılan Ak Hunlar Hüküm sürdüğü yıl kısa olmasına rağmen, hakimiyetleri sırasında, Asya’da büyük bir güç olmuşlardır.

5. Göktürk Devleti: 552’lerde kurulan ve adında İlk defa Türk geçen bir devlettir. 744’de Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

Göktürk Devleti: Coğrafi mekan olarak Orta Asya’yı içine alır. Zamanına göre, Asya’da en büyük hakim güç olmuştur.

6. Uygur Hakanlığı: Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir.

Uygur Hakanlığı:744-840 arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları ile Baykal gölünün güneyindeki bozkırlarda yaşamışlardır.


Gerçekleri bu denli yıpratmaları bizi geri bırakmıyor mu ? Nasıl kurtulabiliriz ?

CEVAP: Atatürk'ün Türk -Türkçü devriminde olduğu gibi özümüze dönsek, bugün yaşadığımız tüm acı olaylardan bir çırpıda kurtuluruz.

Uygurlar 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır. Daha sonra Kansu Uygurları ve Turfan Uygurları kurulmuştur

7. Avar Devleti: Macaristan’da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul’u kuşattılar. 630’dan sonra zayıflamaya başladılar.

Avarlar 9. yüzyılda da parçalandılar. Zamanına göre, Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturdular.

8. Hazar Devleti: 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren Hazarlar, 4 yüzyıl hüküm sürdüler.

9.Karahanlılar: 9. yüzyılın ortalarında Orta Asya’da kurulan İlk Müslüman Türk devletidir (840-1212).

10. Gazneliler: Karahanlılarla çağdaştır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı içine alır.

11. Büyük Selçuklu Devleti: Ön Asya’da kurulan İlkve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir.1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Büyük Selçuklu Devleti: Güneybatı Asya’nın tamamına yakınma hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, zamanın en büyük bölgesel gücüdür.

12. Hârezmşahlar Devleti: Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş, Aral gölünün güneyinde 1097 1231 yılları arasında yaşamışlardır.

13. Timurlar Devleti: 1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklar, zamanına göre incelendiğinde, en büyük bölgesel güçtür.

14. Bâbur Devleti: 1526-1858 yıllan arasında Hindistan kıtasında hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde. Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur.

15.Altınordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Üç asır Asya’da güç olmuştur.

16. Büyük Osmanlı Devleti: 1299’da Söğüt civarında kurulmuş ve 1922 yılma kadar devam etmiş ve üç kıtada at sürmüş cihan devletidir.

Büyük Osmanlı Devleti 1606 tarihinde imzalanan Zİtvatorok Antlaşması ile yüce devlet, toprak bakımından en geniş noktasına ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti, Dünya tarihinde, zaman ve mekan çerçevesinde ele alındığında, Dünya hakimiyetini sağlamış bir devlettir.

Osmanlılar, süre bakımından en uzun (600 yıl), coğrafi mekan olarak en geniş (etki alanı 24 milyon km2, söz sahibi olduğu alan bütün dünya) Türk devletidir.

Tarihteki Türk devletlerinin sayısı ne olursa olsun, tarihin her döneminde Türkler, devlet geleneklerini korumuşlardır.

TÜRKLERİN KURDUĞU İMPARATORLUKLAR
Bize göre liste şöyledir :

BÜYÜK DEVLETLER - İMPARATORLUKLAR:

1- Asya Hun imp.

2- Avrupa Hun imp.

3- Ak Hun (Eftalit) imp.

4- Gök-Türkimp

5- Uygur imp.

6- Avar imp.

7- Hazar imp

8- Büyük Selçuklu imp.

9- Harzemşahlar imp.

10- Timur imp.

11- Hind-Türk imp.(Babür devleti)DEVLETLER:

1- Kuzey Hun Dev.

2- Güney Hun dev.

3- 1. Chao Hun Dev.

4- 2. Chao Hun Dev.

5- Hsia Hun Dev.

6- Kuzey Liang Hun Dev.

7- Lou-lan Hun Dev.

8- Tabgaç Dev.

9- Doğu Tabgaç Dev.

10- Batı Tabgaç Dev.

11- Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Dev.

12- Sonraki Leang Şa-t’o Türk Dev.

13- Sonraki T’ang Şa-t’o Türk Dev.

14- Sonraki Tsin Şa-t’o Türk Dev.

15- Kan-çou Uygur dev.

16- Türgiş dev.

17- Kırgız dev.

18- Karluk dev.

19- Sabar dev.

20- On-Ogur dev.

21- Basar-aba Türk Dev.

22- Karahanlı Dev.

23- Doğu Karahanlı dev.

24- Batı Karahanlı dev.

25- Gazneli dev.

26- Oğuz-Yabgu dev.

27- Irak Selçuklu dev.

28- Suriye Selçuklu dev.

29- Kirman Selçuklu dev.

30- Anadolu Selçuklu dev.

31- Eyyubiler dev

32- Mısır Türk dev.

33- Timurlular dev.

34- Karakoyunlu dev.

35- Akkoyunlu dev.

36- Hindistan Türk dev. (Delhi Türk sultanlığı).BEYLİKLER:

1- Uygur bey.

2- Karluk bey.

3- Tolunlular bey.

4- Akşidliler bey.

5- Dilmaçoğulları

6- Çobanoğulları

7- Artuklu Bey.

8- Danişmendli bey.

9- Mengücüklü bey.

10- Saltuklu bey.

11- Ahlat-şahları (Sökmenliler) bey.

12- İnal’lı bey.

13- Erbil bey. (Beg-teginli’ler)

14- İzmir bey.

15- Pervane oğulları bey.

16- Sahib ata Oğulları bey

17- Karesi Oğulları bey.

18- Germiyan oğulları bey.

19- Saruhan oğul bey.

20- Aydın oğul. Bey.

21- Menteşe oğul. Bey.

22- Hamid oğul, bey.

23- Teke oğul, bey

24- Eşref oğul, bey.

25- İnanç oğul. Bey

26- Candaroğulları veya İsfendiyaroğulları bey.

27- Karaman oğul.Bey

28- Ramazan oğul.Bey.

29- Dulkadir oğul. Bey.

30- Eratna veya Ertana oğul. Bey.

31- Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti (beyliktir).

32- Yaruklular bey.

33- Dobruca Türk beyATABEYLİKLER:

1- Azerbaycan Atabeyliği(İl-Denizliler)

2- Şam Atabeyliği Tuğteginli’ler(Börililer)

3- Musul – Haleb Atabeyliği (Zengili’ler).

4- Fars Atabeyliği (Salgurlular)HANLIKLAR:

1- Peçenek han.

2- Uz Han.

3- Kuman-Kıpçak han.

4- Büyük Bulgarya han.

5- Tuna bulgar han.

6- İtil (Volga) Bulgar han.

7- Kırım han.

8- Kazan han.

9- Kasım han.

10- Astrahan han.

11- Özbek han.

12- Buhara han.

13- Hive han.

14- Hokand Han.

15- Sibir han.

16- Kaşgar-Turfan han.

17- Türkmenistan han.


Coğrafi Mekanlarına Göre Sınıflama ve Gelişim Düzeyleri


Değerli Arkadaşlarım Sıralamayı buna göre yaptıktan sonra şimdi coğrafi mekanları da göz önüne alarak genel bir sıralama daha yapalım

1. Han ya da Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: Kuzey Çin’de kurulmuş bir devlettir.

2. Arka Chao Kuzey Çin Hun Devleti: Kuzeydoğu Çin’de kurulmuştur.

3. Kuzey Liang Hun Devleti: 5.yy’da Kansu ve çevresinde hüküm sürmüştür.

4. Hsia Hun Devleti: Kuzey Çin’de ordu platformu çevresinde kuruldu.

5. Tabgaç Devleti: Batı Hun imparatorluğu yıkıldığı yıllarda, Orta Asya’da kurulmuştur. 557’de Budizmin etkisinde kalarak yıkılmıştır.

6. Doğu Göktürk Hakanlığı: 585 yılında, Göktürk Hakanlığı’nın ikiye ayrılmasından sonra ortaya çıkmıştır. 630 yılına kadar devam eden Doğu Göktürk Hakanlığı’nın coğrafi sınırları; Aral gölü ve çevresi, Ötüken, Kuzeybatı Moğolistan ve Kaşgar’a kadar geniş bir coğrafyaya hakimdi.

7.Batı Göktürk Hakanlığı: 585 yılma kadar devam eden Batı Göktürk Hakanlığının sınırları Aral Gölü-Kafkaslar arasındaki geniş topraklar

8. Türgiş Devleti: Batı Göktürk Hakanlığının 630’da yıkılışından sonra On Boy’dan biri olan Türgişlerin kurmuş olduğu bu devlet, 750 yılına kadar devam etmiştir. Türklere, şehir hayatını benimseten bir devlettir. Başkenti Talas’dır.

9. Turfan (Kao-Ch’ang) Uygur Devleti: Ötüken Uygurları da denilen Uygur Hakanlığı’nın 840 yılında Kırgızlara yenilgisinden sonra, güneye göç eden Uygurların Turfan havzası ve çevresinde kurmuş oldukları bir devlet 856 yılında Çin ve Kırgız kıskacı altında dağılmışlardır.

10. San Uygur (Kan-su) Devleti: 911 -1226 Uygur Hakanlığı’nın yıkılışından sonra 911 tarihinde kurulmuş bir devlet.

11. Karluklar: İslâm dinini İlk kabul eden bir Türk devleti. Çungarya havzası ve Tarım bölgesinde hüküm sürdüler.

12. Kimek Hakanlığı: Irtiş boylarında yaşayan Imek, imi, Tatar, Balandur, Kıpçak, Lankaz ve Ecdad gibi ulusların kurmuş oldukları federasyondur.

13. Kırgızlar: 840’dan itibaren Uygur başkenti Ötüken’de devleti kurdular. 1207’de Cengiz Han’ın egemenliğini kabul ettiler.

14. Peçenekler: Bir süre Hazarlar’ın egemenliğinde yaşayan Peçenekler, 10. yüzyıl ortalarına doğru güçlendiler ve 11. yüzyılda dağıldılar.

15. Uzlar: Karadeniz’in kuzeyinde ve Doğu Avrupa’da hüküm sürdüler. Özi Irmağı çevresinde yaşayan Uzların Selanik’e kadar geldikleri bilinir.

16. Kumanlar: 11. yüzyılda Balkaş gölünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar.

17. İdil (Volga) Bulgar Devleti: Coğrafi sınırlan; idil (Volga) nehrinin akaçlama alanına tekabül eder.

18. Tuna Bulgar-Türk Devleti: Hazarların tazyiki ile birlikte Bulgarların bir kısmı 670’lerden itibaren tuna boylarına yerleşmeye başladılar.

19. Toharistan Türk Devleti: Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Bugünkü Afganistan Türkistan topraklarını içine alır.

20. Türk-Şahi ya da Tigin-Şah Devleti: Kabil, Gazne çevresinde, Sind ırmağı ve Mahaban dağları çevresinde kurulmuş bir devlet.

21. Şûl (Çöl) Türkleri Devleti: Hazar denizinin güneydoğusunda kurulmuş bir Türk devleti.

22. Tolunoğullan: 875’de Mısır-Irak arasında kurulan bir Müslüman Türk devletidir. 905’de yıkıldılar.

23. Ihşidiler: Tolunoğullarından sonra 935 yılında kurulan devlet yaklaşık 969’a kadar hüküm sürdüler.

24. Şemsiler: 1211-1266 arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür. Kurucusu Iltutmuş (unvanı Şemseddin) Memluk asıllıdır.

25. Balabanlılar: 1266-1290 yıllan arasında Hindistan’da hüküm sürmüş bir Türk devleti.

26. Kalaçlar: 1290-1320 yıllan arasında hüküm sürmüştür. Kutbiler, Şemsiler ve Balabanlardan sonra gelen Delhi Türk Sultanlığı’dır.

27. Tuğluklar: Kalaçlardan sonra, Delhi Türk Sultanlığı’nın son halkasını teşkil ederler. 1320-1414 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

28. Hısn-ı Keyfâ Artukluları: 1101-1231 Artuk’un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuştur.

29. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk’un oğlu İlgazi tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur. 1408 yılma kadar hüküm sürmüşlerdir.

30. Harput Artukluları: En kısa Ömürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihlerinde Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

31. Saltuklular: Anadolu’da kurulmuş olan 4 Türk devletinden biridir. Erzurum ve çevresinde 1092-1202 yıllan arasında hüküm sürmüştür.

32. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1118-1228 yıllan arasında hüküm sürmüşlerdir.

33. Danişmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüş, Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir (1092-1178).

34. Sökmenler (Ahlatşahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van Gölü havzasında hüküm sürmüş bir Türk devleti

35. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm sürmüş bir Türk devleti.

36. Yınal Oğullan Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevre¬sinde hüküm sürmüşlerdir.

37. İzmir Türk Beyliği (Çaka Beyliği): 1081-1097 yılları arasında, İzmir, Foça, Midilli adası ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

38. Türkiye Selçukluları Devleti: 1078-1308 Anadolu’da kurulmuş olan ve Bizans’a en yakın olan Türk devletlerinden biridir.

39. Suriye Selçukluları Devleti: 1078-1117 yılları arasında,Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail topraklan üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

40. Dımaşk Atabeyliği: 1104-1154 yılları arasında Güney Suriye’de varlığını sürdüren bir Türk devletidir.

41.Böriler: Tutuş’un oğlu Dukak'ın, Dımaşk’ta kurduğu bir devlettir. Suriye'de deri sanayisi ve kağıt üretimi yaptılar.

42. Zengiler: 1127-1259 Suriye ve Yukarı Mezopotamya’da kurulan bir Türk devletidir. Musul Atabeyliği adı da verilir.

43. Kirman Selçukluları: 1043-1187 Tabes vilayeti ile Kirman çevresinde kurulmuştur. Sınırları Umman’a kadar uzanır.

44. İldenizler: Zengilerle çağdaş, Azerbaycan çevresinde kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan Atabeyleri de denilir.

45. Salgurlar: Zengiler ve lldenizlerle çağdaş (1148-1286) İran’da kurulmuş bir Türk devletidir.

46. Eyyubiler: Ön Asya’da kurulan bir Müslüman Türk devleti (1171-1252).-----Devletlerin Yıkılma Sebepleri -----


Türk devletlerinin yıkılma sebebi

1- Devşirmeler yönetimi ele geçiriyor

2- Devlet kimlik kaybına uğıruyor

3- Hanedan değişiyor

Safevi Devleti’nin Durumu
      Mesela Safevi devletini Anadoludan giden Türkler kurdular İranda Fars nüfus %3-5 kalmıştı Çerkez yöneticiler getirildi. Çerkez yöneticiler, Safevi Türkleri’nin direncini kırmak için Fars kültürünü desteklediler. Türkmenler Farslılaştılar. Çerkez yöneticilerin desteğinde hanedan değişikliği oldu ve Farslara yakın Kaçar hanedanı yönetimi ele aldı.Farslılaşma sürdü. 1925 Yılında Türk Kaçar Hanedanı Ahmet Şah'ı deviren Rıza Şah Pehlevi Fars sülalesini tahta geçirmiş oldu.

Görüldüğü gibi

1- Türkler Farslılaştı

2- Türkler yönetimi kaptırdı

3- Türkler devletini kaptırdı

4- Türkler halen Farslılaşıyor

Eyyübiler’in Yöneticileri

Eyyubiler 758 yılında Abbasî halfesi Ebû Caferel Mansur tarafındanBasra’dan alınarak aşiretiyle Azerbaycan’a yerleştirilmiştir. Selahddin'in 500 yıl önceki dedesi Yemenlidir ancak babası ve kendisi 500 yılda en az 30 defa Türkleşmiştir.

Eyyubiler Azerbaycan'a geldiklerinde bin yıllık Oğuz yurdu olan Kıpçaklar başta birçok Türk boyu yaşamaktaydı.

Daha sonra yeni Oğuz göçleri oldu. Arkasından Selçukluların geldi. Sürekli Türklerle de karışarak Türkleştiler 500 yıl Türk yaşadılar.

Selahaddin Eyyubinin ve Eyubiler Devleti’nin bir “Türk” Devleti olduğunda ise hiç bir şüphe yoktur.

Bizzat Selâhaddin devrindeki tarihçiler ve şairler şiirlerinde ve eserlerinde bunu dile getirmişlerdir.

Kürt tarih uydurucuları Sözde ataları bir ara Kürd bölgesinde bulundukları için gibi bir yakıştırma da bulunurlar aslı yoktur.

Hatta Necdet Sevinç Ağabey bu Yemen işininde uydurma olduğunu yazmıştırancak İslam tarihi o kısmı kaynaklarında vardır

1132 yılında Musul atabeği İmadeddin Zengi, Irak Selçukluları tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Necmeddin Eyyub, Zengi’nin kaçmasına yardım etmiş daha sonra komutanlığına gelmiştir. İmadeddin Zengi’nin ölümünden sonra, Kardeşi Mısır'a Vali olarak atandı Sonra Mısırın idaresine el koydu. Selahaddin, Nureddin Zengi'nin vefatından hemen sonra siyasî birliği kurmayı başardı Selahaddin’i Halife de tanıdı.

Nureddin Mahmud’un hanedanı arasında kuvvetli bir şahsiyet olmadığı için yönetim Selahaddin’in eline geçti.

Selahddin Bir Türk Hükümdarıdır. Çocuklarının ismi

Turan-Şah,

Tuğtekin,
Şahin-Şah ve
Böri (Kurt) idiler.


Selahaddin’in oğullarından biri İl-Gazi Hama’da melik olarak bulunmuştu.

Selahaddin’in kardeşi Oğluna Atsız adı vermişti diğer kardeşi Turan-Şah ismini taşıyordu.

Selahaddin’in yeğenleri Arslan Şah, Kılıç Arslan, Şahin Şah gibi adları taşıyordu.

Eyyubi kadınlarının adı HATUN'dur. HATUN sadece Türklerde bulunan bir tanımlamadır.

Selahaddin Arapça sözlüklere Türkçeden geçmiş bir Türk adıdır.

Selahaddin'in eşi ve Annesi Irak Selçuklu ailesindendir. Türktür.

Selahaddinin akrabaları Er-Kuş’un oğlu İzzeddin Ak-Böri ve Muzaffer Gök-Böri Muhammed b. Laçin de onun yeğeni idi.

O dönemde İran diye bir ülke yoktur. Fars nüfus İran'da %3-5'lere düşmüş sadece yaşayan bir fars kültürü vardır.

Eyyübi Devleti
Kardeşi Turanşah vasıtasıyla Yemen'i kendine bağlamış olanSelâhaddin,kolayca Suriye'yi ele geçirip hâkimiyet alanını Irak'a kadar genişletti. Ortadoğu'da pek çok Türk boyunun da kendisine katılmasıyla güçlendi. Hıttin savaşında Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Selahaddin Kudüs ile birlikte Suriye'deki kıyı şehirlerini ele geçirdi (1187). Bunun üzerine üçüncü haçlı seferi yapıldı. Selâhaddin Türk hâkimiyet anlayışının bir sonucu olarak ölmeden önce, ülkeyi oğulları ve kardeşleri arasında paylaştırdı. 1193 yılında ölünce, aile mensupları arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu esnada, Türk asıllı Memlûk komutanları kuvvet kazandılar. Eyyûbîlerin son sultanı Turan Şah'ın 1250 yılında öldürülmesiyle Eyyûbî Devleti sona erdi. Eyyûbî devletinde dil Türkçe olup, ordu da Türklerden meydana geliyordu. Ayrıca takip ettiği siyaset de Selçukluların siyaseti ile benzerlik gösterir. Eyyûbî Devleti'nin Türk karakterini ortaya koyar.


Çobanoğulları ??

Kuzey Anadolu'da ilk olarak Çobanoğulları Beyliği kurulmuştur. Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Hüsameddin Çoban Bey tarafından kurulmuştur. Bu beyliğin yerini daha sonra Candaroğulları Beyliği almıştır.

Sonrasında Candaroğulları ??

Türkiye Selçuklu Devleti'nin son zamanlarındaki saltanat mücâdelelerindeSultan II.Mes'udun yanında yer almış olan Şemseddin Yaman Candar'a Kastamonu ve havalisi verilmişti. Şemseddin Yaman Candar'ın oğlu Süleyman Paşa, Sinop'u da kendi topraklarına kattı.

Celâleddin Bayezid zamanında beylik, Kastamonu ve Sinop şubelerine ayrıldı. Kastamonu koluna 1392 yılında Yıldırım Bayezid son verdi.

İsfendiyar Bey Candaroğulları Beyliğini devam ettirdi. Ankara savaşından sonra Timur, eski Candaroğulları topraklarını İsfendiyar Bey'e verdi.

Çelebi Mehmed'in, Osmanlı Devleti'nin birliğini sağlamasından sonra onunla iyi geçindi.

1417'de beylik içinde karışıklıklar çıkınca, Osmanlılar bir kısım yerleri kendi hâkimiyetleri altına aldılar.

II. Murat'ın Osmanlı Padişahı olduğu sırada (1421), İsfendiyar Bey buraları ele geçirdi ise de sonra geri vermek zorunda kaldı.

Fatih Sultan Mehmed Candaroğlu Kızıl Ahmet Bey'i Mora sancak beyliğine tayin edip,Kastamonu ve Sinop'u Osmanlı topraklarna ilhak etti (1462)Moğol İmparatorluğu ???

Moğol kabilelerini bir idare altında birleştiren Temuçin, İl96 yılında Cengiz Han unvanını alarak Moğol Devleti'ni kurdu.

I206'da Nayman, Oyrat ve Kırgız kabilelerini kendine bağladı. Doğu Türkistan'daki Uygurlar onun hâkimiyetini tanıdı (1209).

I2l4'de Pekin'i zapt etti. Kısa zamanda Mâveraünnehr'e ulaşan Moğollar Harezmşahlar ile komşu oldular.

Cengiz Han'ın Harezmşahların ülkesine gönderdiği ticaret heyetinin öldürülmesi, iki devlet arasında bir savaşa yol açtı.

Moğollar Buhara ve Semerkand'ı alarak Harezmşahlar Devletine son verdiler (1220).

Harezmşahlar Devletini devam ettirmeye çalışan, Celâleddin Harezmşah, Moğollara karşı mücadele ettiysede başarılı olamadı.

Bundan sonra Moğollar ciddî bir direnişle karşılaşmadan kuzey İran'da ilerlediler, Moğollar oradan da 1223 yılında Tiflis üzerinden Kafkasya'yı geçerek Kiev civarına ulaştılar.

Cengiz 1227 yılında öldü. Onun ölümünden sonra da Moğol yayılması devam etti. Kore ve Çin'in kuzey kısımları ele geçirildi.

1237-1241 yıllarında yapılan batı seferi ile Rusya ve bütün Doğu Avrupa istilâ edildi.

İran'ın işgali tamamlandıktan sonra Türkiye Selçuklu Devleti de, Moğol hâkimiyetini tanıdı (1243)Temuçin – Timuçin(Cengiz Han) Kimdir ?

Yesüdey Bagatur'un, Olkunar kabilesinden Ölün Uçin adlı eşinden 1167 yılında asıl adı Temüçin/Timuçun olan Cengiz Han doğmuştur.

Türk'e ait ne varsa bu ikisine mal edilmesi için elden gelen yapılmıştır. Moğolları Cengiz ile Tarih sahnesine çıkaran Türklerdir.

Komutanların çoğu ve Ordunun çoğunluğu Türktür. Nitekim bir süre sonra Türk Moğol İmparatorluğu Türkleşmiştir.

Cengiz 25.Kuşaktan Göktürk Hanedanının torunu olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır.Annesi Türktür.

Z. V. Togan’ın şiddetle desteklediği uazariyeye göre Cengiz, aslen Türk’tür. Cengiz,son Göktürk hakanlarının 25. batından torunudur.

Şimdiki Moğol Coğrafyası Eskiden Nasıldı ?

Moğollar Mongoloiddir Türkler Alpen Brakisefaldir Ancak Moğolistan bölgesinde Türkler yaşamakta Moğollar %3 civarındaydı.

Tarih boyunca Avar'lar bazı Türk Kavimleri Moğol gibi gösterilmiştir bunun sebebi Türk'ün muhteşem tarihini gölgelemektir.

Türklerin binlerce yıl Moğolistanda yaşamışlardır Bu süreçt Moğolların hiç bir varlığı olmamış Türklerin gölgesinde olmuşlardır.

Etnik bakımdan binlerce yıl Türklerin tahakkümünde kalmış moğolların genetik olarak Türklerle akraba sayılması doğal durumdur.

Kırgız'lar, Dokuz-Oğuz, On-Uygurlar'ı Moğolistan’dan IX. asır ortalarında Doğu Türkistan'a sürünce Moğolistan Moğollara kalmıştır.

Moğollar Büyük Türk Hakanlığının tahakkümünden Kırgızlar sayesinde kurtulmuş ve Kırgızlarla birlikte geleceğe hazırlanmışlardır.

Kırgızlar, batıya çekilmişler, Moğolistan’da Türk nüfusu azalmış, Moğol kabileleri, Türk kabilelerine üstünlük kazanmışlardır.

Böylece binlerce yıllık Türk yurdu İki Türk devletinin kavgası ile Türklerin elinden Moğolistan adıyla Moğollara geçmiştir.

Böylece Moğollar hiç bir savaş veya kavga vermeden şu anda oturdukları Moğolistan’ın sahibi oluvermişlerdir.

Türklerin kendi aralarındaki kavgalarının meydana getirdiği bu boşluk Önce Moğolları Cengiz'i Tarih sahnesine çıkarmıştır.

Moğolistan’da Türk ve Moğol kabileleri karmakarışık ve iç içe yaşıyorlardı. Hangisinin Türkçe, Moğolca konuştukları tartışmalıdır.


X. asırdan sonra Türkler, Türkistan'dadırlar. Hakanlıkları ve bütün teşkilât dehaları, medeniyet ve kültürleri, Türkistan’dadır.

X. Asırdan itibaren Moğolistan'da kalmış Türk kabileleri arasında devlet kuracak çapta bir hareket olmamış, bir hanedan zuhur edememiştir.

Nitekim Göktürk hakanları gibi sarışın ve gök gözlü olduğu bilinmektedir. Cengiz, Çin'de hâkimiyet kurmuş olan Şatolar’dan inmiştir.

Bu, Cengiz'in Türklüğü hakkında başka bir delil teşkil eder;zira Şatolar'ın, Göktürk hanedanmın bir dalı olduğu tarihçilerin genel kabulüdür.

Cengiz, cihan imparatorluğu peşinde Türk cihangirlik ananesine sahip çıkmış ve kendini bütün Türkler'în ve Moğollar’ın imparatoru saymıştır.

Cengiz, imparatorluğunda, Türk Hakanların'dan fazla Türkler’e muhtaçtı. Ordusunun mühim bir kısmını Türkler teşkil etmiştir.


Cengiz’in soyunun eski bir Türk ailesi olması muhtemel görünmektedir. Moğollar arasında Türklerin fiziki ve genetik yapısında birisi yoktur.


Altyazılı Türkistan Müzikleri ve İzletiler Sayfası 

COMMENTS

BLOGGER: 1
  1. Kardeşim yazıp durmuşunuz da size bir tavsiyem var."İNSAN" kelimesini "TÜRK" olarak değiştirin bizi bizle bırakın.

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: 16 Yıldız Nedir ? Kaç Ülke Kurduk ? Safevi Devleti ? Moğol Devleti? Eyyübi Devleti ? Türkler Miydi ?
16 Yıldız Nedir ? Kaç Ülke Kurduk ? Safevi Devleti ? Moğol Devleti? Eyyübi Devleti ? Türkler Miydi ?
http://1.bp.blogspot.com/-iKQeB_q0nd0/VLlyLSuUWqI/AAAAAAAA91I/ZBW4-7N315k/s1600/T%C3%BCrk%2B%C4%B0mparatorluklar%C4%B1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-iKQeB_q0nd0/VLlyLSuUWqI/AAAAAAAA91I/ZBW4-7N315k/s72-c/T%C3%BCrk%2B%C4%B0mparatorluklar%C4%B1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2015/01/16-yldz-nedir-kac-ulke-kurduk-safevi.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2015/01/16-yldz-nedir-kac-ulke-kurduk-safevi.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content