Satılık

Osmanlı Tarihçilerinin Türklere Bakış Açıları ve Türkmen Meselesi

Osmanlı Türkmen Meselesi
Osmanlı Devletinin sahibi aslileri, devletin kurucuları Türklerdir. Osmanlı evletinin Padişahları da 2 Murat dahil Türklükleri ile övünürdü.

Osmanlının resmi tarihçileri, tarih tezlerini Türk düşmanlığı üzerine bina ederler. Türkler için “Etrak-i bi idrak"-idraksiz Türklerderdi.

Osmanlı resmi tarihçilerinde Türkler,“yabanî Türkmen,”“çarıklı Türk ve yankesici Türkmen taifesi” vb. gibi aşağılayıcı sıfatlarla anılmıştır.

Bir Türk evladı gelir “Tarih-i Cevdet” müellifi Ahmet Cevdet Paşa, arşiv belgelerine dayalı tarihçiliğin öncülüğünü yapar iftiralar biter.

Büyük vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal dahil, bu dönem tarihçilerinin eserlerinde yine “Türk” yoktur.

Namık Kemal'de bile  “İslâm” Hıristiyan ve Yahudilerden meydana gelen Osmanlı Milleti vardır. Devletin, yeni ideolojisi: Osmanlıcılıktır.

Gerek “Ümmetçilik” gerekse “Osmanlıcılık” ideoloji ve politikaları o yüzyılımızın başında tarih mezarlığına gömülür.

Şimdi bir yandan "Ümmetçilik” diğer yandan “Osmanlıcılık” ideoloji ve politikaları yeniden ihya ediliyor. Bu sebeple Tarih tersten okutuluyor.

450 yıl boyunca yüz binlerce Türk dönme ve devşirmelerin ihanetleri ile adeta soykırıma uğramış yoksulluğa ve sefalete mahkum olmuştur.

Osmanlı bir köleler ve Kapıkulları devletidir. İdarecilerin üst basamağını, köle yasalarına bağlanan devşirmeler, meydana getirir.

Osmanlı devletinin alt basamağında ise gerçekte hür ancak devşirme kölelerin binde biri kadar imkanı bulunmayan Türkler meydana getirir.

Osmanlının bakışı kendi meclislerinde yazılan Tarih gibidir Mesela Müneccimbaşı, Türkleri “cahil” olarak nitelendirir. (1001Temel eser,s.211)

Hoca Saadettin Türklere “Aşağılık türediler” der. (Tacü’t-tevaarih; Kültür Bak.Yay. C.II, s. 157-158)

Halbuki aynı dönemde Osmanlı nüfusunun ve ekonomisinin en büyük dayanağını Türkmenler oluşturuyordu.

Geniş bilgi için: 
Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal tarihi Cilt 1 sayfa 61-82

Enderuni Koçi Bey’in, IV. Murat’a layihasında Türkleri aşağılar. (Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, s. 20Cilt: 1-2, 1977 İstanbul.)

Her şeyden önce, padişahın bunlara sessiz kalması Osmanlı asabiyyesinin Türklükten ne kadar uzaklaştığını ne denli tükendiğini göstermektedir.

Solakzade tarihinde
“Karamanoğlu dedikleri kaltaban yine isyan ile na-pak
Türkmenlerin sözü ile haramzadeleri serdar kıldı” diyor.

(Solakzade, c I, s.259. Akt. Dr. Tufan Gündüz,Osmanlı Tarih Yazıcılığında Türk ve Türkmen İmajı,Yeni Türkiye Yay., Osmanlı, Cilt 7,Sayfa 94)

Hoca Sadeddin, Devşirmeler için:
 “Şanlı beyler müslümanların ırzlarını koruyan zaferler kazanmışlar, padişahın gölgesindeki askerler”
diyordu.

Hoca Sadettin Türkmenler için:
“Kara elbiseleri ile karanlık geceler gibi Osmanlı askerlerine saldırmak için inlerinden çıktılar”
diyordu.

Osmanlı tarihçileri Otlukbeli Savaşı’nın sonucu Türkmen askerlerinin 3000 kadarının ibret için öldürüldüğü övünülerek anlatılır.

Solakzade, Dulkadirlilerle yapılan Turnadağ Savaşı’nda Dulkadirli Türkmenlere “kötü zanlı Türkmenler”, “kötü niyetli Türkmenler” der.

Neşri, 

İnaloğlu ayaklanmasında Türkmenler için 
“bi-asıl Türkmen”, “Bidad Türkmen” 
Köpekoğlu ayaklanması için ise
 “bir bed-fiil harami Türkmen” der.

Hoca Saadeddin’de İnaloğlu ayaklanması 
“İnaloğlu adındaki sırtlan yirmi bin kadar Türkmen’e baş olup birlikte inlerinden çıkmış...”der.

Çandarlı’yı idama kadar götüren asıl sebep Devşirmeler ve Türkler arasındaki kıyasıya devam eden mücadeledir.

Gaza siyasetini devşirmeler istemiştir Zaganos paşa ve Devşirmeler Yeniçerileri düzene sokarak yeniden faal bir gaza siyaseti istemektedir.

Zaganos Paşa ve devşirmelerin istediği

 "ÖNCE AVRUPAYA GİDEREK ORADA GÜÇLENMEK BU GÜÇLE ANADOLUYA SALDIRARAK TÜRKLERİ SİNDİRMEK KATLETMEK"tir.

Fatih Dönemi Türkmen Taktiği

İstanbul’un alınmasını izleyen yıllarda Fatih in Rum halkına ve öteki Hıristiyanlara karşı uyguladığı müsamaha imtiyaz haline gelmiştir.

Tüm yabancılara tanınan bu imtiyazlar İstanbul'da yönetici ve seçkin bir zümre oluşturacak Türk halkı için zor günlerin başlangıcı olacaktır.

Fatih, İstanbul’daki din adamlarını vergiden bağışık tuttuktan başka yeni bir patrik atanması işine girişmiştir.

İstanbul Rum halkının din ve vicdan özgürlüğü eksiksiz olarak tanınmıştır. Galata’da Latinlere tam bir özgürlük tanımıştır.

Fatih, 1456’da Gennadios ile Hıristiyanlık üzerine söyleşiler yapacaktı.

KISACASI BİZANS HALKI MAĞLUP OLMUŞ, FAKAT MAĞDUR OLMAMIŞTI.

RUMLAR, ASIL İSTANBUL’UN FETHİNDEN SONRA TOPLUMSAL VE EKONOMİK AÇIDAN GELİŞME İMKANLARINA KAVUŞMUŞLAR ZENGİNLEŞMİŞLERDİR.

H. İnalcık’ın belirttiğine göre, Fatih, egemenliğini “meşrulaştırmak” amacı ile eski Roma geleneğini benimsemiş olarak davranmaktadır.

KISACASI, OSMANLI İMPARATORLUĞU İÇİNDE HIRİSTİYANLARIN EZİLEN VE SÖMÜRÜLEN BİR KESİM OLMADIĞI TÜM TARİHÇİLERİN ORTAK GÖRÜŞÜDÜR.

SEBEBi NE OLURSA OLSUN, GEREK YAVUZ VE YAVUZ’DAN ÖNCE GEREK YAVUZ’DAN SONRA, TÜRKMENLERİ İTAATE ALMAK İÇİN İZLENEN YOL “KATLİAM"DIR.

ANADOLU’NUN FETHİNİ, TÜRKLEŞMESİNİ VE İSLÂMLAŞMASINI SAĞLAYAN ALP ERENLERİN TORUNLARINA, KOZMOPOLİT OSMANLI YÖNETİMİ İHANET ETMİŞTİR.

BU MESELEDE, İSTER “ÜMMET-İ İSLÂMIN SELÂMETİ VE SAADETİ,” İSTER “DEVLET-İ AL-İ OSMAN’IN GELECEĞİ" DİYELİM TÜRK'E YAPILANLAR HOŞ GÖRÜLEMEZ.

TÜRKLERİN CİNAYETLERE KURBAN GİTMESİNE, MİLLET-İ OSMANLI’NIN VAHDETİ, “TÜRK’ÜN CİHAN HÂKİMİYETİ MEFKURESİNİN İCABI” İÇİNDİ DİYEMEZSİNİZ !

HIRİSTİYANLAR BAŞTACI YAPILIRKEN YÜZ BİNLERCE TÜRK'Ü ÖKSÜRDÜ AKSIRDI GİBİ SUDAN SEBEPLERLE KATLEDİLMESİNİ HİÇ BİR ŞEKİLDE HOŞ GÖREMEZSİNİZ!

“TÜRK KIYIMLARI İÇİN OSMANLI YÖNETİMİNİ HAKLI ÇIKARMAK, ÜMMETÇİLİĞE, OSMANLICILIĞA VE TÜRKÇÜLÜĞE-TURANCILIĞA UYGUN BİR TAVIR SAYILMAZ."FATİH OTLUKBELİNDE ONBİNLERCE TÜRKMENİN KAFASINI TEPE GİBİ YIĞDIRACAK KATLİAM YAVUZ İLE ARTACAK KUYUCU MURAT PAŞALARLA ZİRVEYE ÇKACAKTI.

KUYUCU MURAT PAŞA BİR KAÇ EV BÜYÜKLÜĞÜNDE KUYULAR AÇtRARAK BU KUYULARA BİNLERCE BAZEN ON BiNİ GEÇEN TÜRKMENİ DOLDURARAK KATLEDECEKTİ.

KUYUCU MURAT PAŞA BİR TÜRKMEN KATLİAMINDAN SONRA 6 YAŞLARINDA BİR ÇOCUĞUN KALDIĞINI ÖĞRENİR ÇOCUĞU GETİRTİR VE ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTER.

HİÇ BİR ASKER ÇOCUĞU ÖLDÜRMEYE KIYAMAZ MURAT PAŞA ATINDAN İNER ELLERİYLE BOĞARAK KÜÇÜK YAVRUYU ÖLDÜRÜR. DEVŞİRME KİNİ BÖYLE BİR ŞEYDİR.


ARKADAŞLAR OSMANLICILIK MASALLARI BİR KENARDA DURSUN OSMANLI İSLAM DEVLETİ İDDİASIYLA YILLARDIR YAPLAN HAMASETİ BİTİREREK GERÇEKLERE DÖNELİM.

OSMANLI DEVLETİNİN YALNIZ TÜRK DEVLET GELENEĞİNE DAYANDIĞI VE KAPSAMLI MÜSLÜMANLAŞTIRMA SİYASASI İZLEDİĞİ SAVLARI HAMASİDİR.

OSMANLI ADINA UYDURULAN "DEVLET-İ EBED-İ MÜDDET" "İLAYI KELİMETULLAH" DAVALARI REALİTE İLE TABAN TABANA ZIT TARİHTE OLMAMIŞ İDDİALARDIR.

Osmanlı Devleti, sınırları içinde bulunan Hristiyan egemenlerin güçlenmesine yardım etmiş onları devletin ve ticaretin tepelerine getirmiştir.

BAŞLANGIÇTA BİLE RUMELİ’DE EKONOMİK-SİYASAL ÇIKARLARI AYNI YÖNDE OLAN EGEMEN ÇEVRELER BİRLİKTE DEVLETİN EGEMEN ÇEVRESİNİ OLUŞTURULMUŞTUR.

BU DURUMU İLE, KURULAN DEVLET. BİR “GREKO SLOVO-TÜRK” DEVLETİ NİTELİĞİNİ KAZANMIŞTIR. OSMANLI DEVLETİ KURULUŞUNDA BİLE BUDUR.

C.Chen de,

" KURULUŞ SÜRECİNDE YENEN İLE YENİLENİN KAYNAŞARAK BİR YÖNETİCİ KESİM ORTAYA ÇIKARDIĞINI"
söylerken aynı gerçeğe değinmektedir.

Kaynaklar

KRITOVULOS: Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani: çev, Karolidi; yeni harflere çev. Ve Türkçeleştiren, M.GÖKMAN; Istanbul, 1967, s. 107.

SELAHITTIN TANSEL: Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti; TTK,Yay., Ankara, 1953, s. 10-16.1070

YAVUZ ERCAN: Osmanlı imparatorluğu’nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler Bell., C. LV, Ağustos 1991, sayı 213, s. 372-373.

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ: Osmanlı Devletinin Kuruluşu; TTK., Yay., Ankara, 1959, s. 108. ) MEHMED NEŞRI; C.I., s.711

İ.Hakkı Uzunçarşılı OSMANLI TARİHİ Yılmaz Öztuna OSMANLI TARİHİ LA MARTİN HAMMER NEŞRİ, NAMIK KEMAL A.CEVDET PAŞA vd Osmanlı Tarihleri

Osmanlı Tarihçilerinin Türklere Bakış Açıları ve Türkmen Meselesi Reviewed by Bilig Bitig on Pazartesi, Ağustos 25, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.