--> Hazar Kağanlığı'nın Yıkılışı ve Yahudi Devşirmeler | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Hazar Kağanlığı'nın Yıkılışı ve Yahudi Devşirmeler

Hazarların Yıkılışı ve Yahudiler Soru: Hazar Devleti Musevi bir devletti. Slavlar (Ruslar) tarafından yıkıldı. Hazarlar A...

Hazarların Yıkılışı ve Yahudiler
Soru:

Hazar Devleti Musevi bir devletti. Slavlar (Ruslar) tarafından yıkıldı. Hazarlar Avrupa'ya sürüldü.13. Kabile kitabında yazıyor. Doğru mu ?

Cevap:

On üçüncü kabile bu kısmını doğru anlatmıyor Hazar Devletinin yıkılmasını Türk olmayan Yahudiler sağlamıştır.

Açıklaması ->

Yahudi Devleti’nin Kuruluşu

Musevilik veya Yahudilik, Hz. Musa'ya izafetle isimlendirilmiştir.Yahudi,İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilmektedir.

İsrailoğulları yaklaşık milattan 2 bin yıl kadar önce Romalılara ait, daha sonra "Filistin" adı verilen topraklara yerleşmişlerdir.

Bölgede zaman içinde güçlenen İbraniler, Yahudi Krallığı kurmuşlardır. Yahudilerin ilk kralı Şaul'den sonra yerine oğlu Hz. Davud geçmiştir.

Hz. Davud’dan sonra oğlu Hz. Süleyman/Solomon kral olmuştur. Süleyman döneminde Yahudi Krallığı altın çağlarını yaşamıştır.

Süleyman Kudüs'e/Y eruşalayim'e büyük bir mabed inşa ettirmiştir. Batı duvarı sağlam kalan mabet "Ağlama Duvarı" adıyla bilinmektedir.

Süleyman'ın ölümünden sonra Yahudi Krallığı, İsrael Krallığı ve Yehuda Krallığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Yeruşalayim/Kudüs olan Yehuda Krallığı'nı kurmuşlardır. Bunlardan Yehuda kabilesi sonra-dan ülkenin bütününü egemenliği altına almıştır.

Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Türkçede Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılanmıştır.


Yahudi Dini Ortaya Çıkıyor

Babil döneminde M.Ö.6 YY larda Tevrat'ın iki sayfalık metni hazırlanmış ve Yahudiler arasında büyük törenlerle kutlanmıştır.

Babil sürgününden sonra M.Ö. 8. yüzyılda millî din haline gelen Yahudilik, bir etnik gruba ait olarak kabul edilmiştir.

İsrail Oğulları -Yahudiler- Kutsal kitapları Tevrat'a dayanarak kendilerinin dünya milletleri aarasından seçilmiş halk olduklarına inandılar.

Yahudiler Yehova'nın Sina'da bu kavmi seçtiğine, Tevrat'ı, Musa'nın şahsında onlara gönderdiğine inanmaktadırlar.

Yahudiler, Babil, Asur, Fenike ve Araplar gibi Sami ırktandırlar. Yahudiler göçebeyken "Habiri" olarak anılmışlardır.


Hazar Hunları Tarih Sahnesinde

Beşinci yüzyılın sonlarında altıncı yüzyılın başlarında Hazar bozkırlarında yaşayan Hun boyları Hazar Hunları olarak anılmaya başlanmıştır.

Köktürkler, Bizans'la/Doğu Roma ile müttefik olarak Sasanilerle savaştıkları 626-627 yıllarında Hazar Hunları ile de ittifak yapmışlardır.

Göktürkler Hazar Hunlarıyla birlikte yaptıkları bu akınlarda Sasani hâkimiyetinde olan Azerbaycan bölgesi ele geçirilmiştir.

Hazar Hunları ile Köktürkler arasındaki iyi ilişkiler,Köktürk hanedanından bir beyin han seçilmesiyle Hazar Hanlığı'nın kuruluşunu sağlamıştır.

Sabar, Sarıogur, Semender gibi Türk boylarını da aralarına alan Hazar Devleti 558 yılında kurulmuştur.

Türk boyları yanında başka etnik gruplan da içinde barındıran devletin düzeni kurulduktan sonra Kırım'ı fethetmişlerdir.

671 veya 675 yılında Büyük Bulgar Devleti'ne karşı büyük bir sefer yapmışlar ve onları büyük bir yenilgiye uğratmışlardır.

I. Bulgar Devleti'nin kurucusu Kubrat'm oğlu Batbayan/Batbay emrindeki boylarla birlikte Hazarlara teslim olmuştur.

Hazarlar Karadeniz'e kadar uzanan geniş toprakların hâkimi güçlü bir devlet olduklarında çevrelerindeki ülkeler iyi ilişkiler tesis etmiştir.

7-8-9 yüzyıllarda Hazar Kağanlığı dünyanın sayılı birkaç güçlü devletinden biri haline gelmiş uluslararası alanda etkin roller üstlenmiştir.


Hanedanın Köktürklerden olması zaman içinde Köktürk aristokrasisini oluşturmuş Hazar Hunları ile aristokrat sınıf arasında çatışma olmuştur.

Yahudilerin Hazar Hanlığı’na Gelişi
Hazar Hanlığı'nın en güçlü dönemlerinde Irak ve İran üzerinden tüccar Yahudiler Hazar yurduna göçmüşlerdir.

Bizans'ın/Doğu Roma'nın Yahudileri katletmeye başlamasından sonra kalabalık gruplar hâlinde Museviler Hazar Devleti'ne sığınmışlardır.

Hristiyanlığı ve İslamiyeti daha önce geniş halk kitlelerini kolay idare için kabuleden Hazar yöneticileri bu sefer Museviliği denemişlerdir.

Yahudilerin Hazarya'da güçlenip devleti ele geçirmeleri ve yerli halkı kendi devleti içinde adeta "parya"haline getirmeleri acı bir tarihtir.

Hazar Ekonomisi Yahudilere Geçiyor ve Dağılıyor

Hazar devletinin ilk dönemlerinde Ruslar, Slavyanlar ( etnik mensubiyeti hâlâ tartışmalı olan Saklablar (Sakâlibe) onlara vergi ödüyorlardı.

Hazar topraklarına sığınmış olan Yahudiler önce ticareti tekellerine almaya, arkasından devlet kademesine sızmaya başladılar.

Hazarlarda yönetim Yahudilerin eline geçtikten sonra, Başta bir hakan olsa da ipler Yahudi asıllı melikin (günümüzün başbakanı) elindeydi.

Hazarlarda göstermelik hakanın dışında sarayda tüm görevliler Yahudi idi. Tam bir devşirme hakimiyeti vardı (Bizde o göstermelik Hakanda yok).

Hazarlarda hakanın sarayında komşu tebaa halkların hükümdarlarının kızlarından atmış kadarı hatun ve cariye olarak bulunuyordu.

Hazar devletinin ordusunun büyük kısmı Türk asıllı ve Müslüman (ağırlıklı olarak Harezmli Türk) savaşçılardan artık tamamı paralı askerdi.

Hazarlarda melik(Yahudi asıllı)hakan olmadan devleti yönetemeyeceğini, iyi biliyor; hakanı yılda bir defa balkondan halka uzaktan gösteriyordu.


Sonuçta kendisine bağlı Rusların hafif bir dokunmasıyla Hazar devleti yıkıldı ve halk dört bir yana dağıldı.Devşirme Yahudiler Hazar Kağanlığı'nda Neler Yaptılar ?

150 yıl geriye gidelim Hazarya'ya geldikten sonra kısa sürede yönetimi ele geçiren Yahudilerin neler yaptıklarını bir daha gözden geçirelim.

820-830 yılları arasında Yahudiliğin imtiyazlı hale getirildi Yahudi yöneticilerce diğer din mensuplarının dışlandı.

Yahudilerin devleti soyması halkın yoksulluk içine düşmesine sebep oldu Müslümanların önderliğinde halkın isyanı, başladı.

Hazar devletine isyan Sadece Müslüman değil Hristiyan olmuş özellikle Gök Tengri dinine inanan Türkler tarafından desteklenmiştir.

Bu Halk hareketi önce başarılı olmuşsa da daha sonra Yahudi yöneticiler tarafından Türkler yenilgiye uğratılmışlardır.

Devletin imkanıyla Türkleri soykırıma tutan Yahudilerin elinden kurtulan az sayıdaki Türk ülkelerini terk etiler geri kalanları boyun eğdi.

Hazaryadan kurtulan Türkler Karadeniz bozkırlarında yaşayan eski dostları Savirlere/ Macarlara katılmışlardır.

Kavar isyanı adıyla anılan bu ayaklanmadan sonra Kavarlar, Peçenek ve Macarlar arasına karışarak erimişlerdir.

Hazar yönetimi, Yahudi soyluların eline geçtikten sonra iç çatışmalar hızla artmış Türklere zulüm devam etmiştir.

Müsevi Hazar yöneticileri kendilerini halktan korumak için Slavlardan oluşan paralı ordu kurmuşlardır.

Türkler tıpkı Selçukluda Osmanlı da olduğu gibi Devşirme Yahudilerin elinde esir haline gelmiş. Kendi ülkesinde küçümsenmiş,itilip horlanmıştır.

Hazar Kağanlığı'nın Yıkılışı

965 yılında Kiev Prensi ordusuyla önce İdil Bulgarlarmı mağlup etmiş ve ardından Hazar başkenti İtil'i yakıp yıkıp yağmalamıştır

Çeşitli etnik grupları içinde barındıran Hazar halkındım önce İdil-Bulgar Türkleri ve Diğer Türk boyları birer birer ayrılmıştır.

Yahudiliğe geçmiş olan Hazar Türk soylularından bir grup Harezm'den destek istemiş,Harezm de Müslüman olmaları şartıyla yardım vaat etmiştir.

Soyluların bir grubu ile birlikte Hazar halkının bir bölümü de İslamiyeti kabul ederek Harezm'e sığınmışlardır.

Kağanlıktaki çözülme sürecinde Hun-Hazarlar, Köktürk-Hazarlar ve Yahudi Hazarlar arasında kavgalar başlamıştır.

Hazar İmparatorluğu Osmanlı cihan Devleti gibi Büyük bir Devletti dağılması Türk boylarının uğradıkları mağduriyet yüz yıllar aldı.


COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Hazar Kağanlığı'nın Yıkılışı ve Yahudi Devşirmeler
Hazar Kağanlığı'nın Yıkılışı ve Yahudi Devşirmeler
http://3.bp.blogspot.com/-fL8WuKXC1Z4/U8g-wSnlrLI/AAAAAAAA52A/Mb538uwa98Q/s1600/HAZAR+%C4%B0MPARATORLU%C4%9EU.png
http://3.bp.blogspot.com/-fL8WuKXC1Z4/U8g-wSnlrLI/AAAAAAAA52A/Mb538uwa98Q/s72-c/HAZAR+%C4%B0MPARATORLU%C4%9EU.png
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/07/hazar-kaganligi-yikilisi-yahudiler.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/07/hazar-kaganligi-yikilisi-yahudiler.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content