--> Türkistan - Arap Orduları Mücadeleri - Türkistan Yanıyor - Taner Ünal | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türkistan - Arap Orduları Mücadeleri - Türkistan Yanıyor - Taner Ünal

Halife Orduları Orta Asya'ya Yaklaşıyor Türkistan Yanıyor !!! Detaylı ve Günlük Takip İçin Twitter'dan Taner Ünal Değ...

Halife Orduları Orta Asya'ya Yaklaşıyor

Türkistan Yanıyor !!!

Değerli Arkadaşlarım İslamın ilk asırlarında Türk Arap münasebetleri ile ilgili çalışmamız sarih kaynaklara dayalı olarak hazırlanmıştır.

İslam Tarihinin 5 Temel kaynak Eseri sayılan, Taberi,İbn-ül Esir İbn Kesir Belazuri Yakubi başta olmak üzere diğer İslam Tarihi kaynakları ile Har Gibb A.Kadir İnan Osman Turan,Z.Velidi Togan H.Yıldız,Z.Kitapçı gibi 200 civarında bilim adamının çalışmalarından faydalanılmıştır.

Bu eserlerin içerisinden kendi görüşümüz doğrultusunda seçim yapılmamış hepsi taranmış en sarih görüleni esas alınmıştır.

Özellikle 90'lı yıllarda bu konuda bir ömür vermiş Sev.dost Prof.DrZekeriya Kitapçı gibi bir çok bilim adamı ile müşterek çalışmalar yaptım.

Kaynak kullandığımız bilim adamlarının her birisi dünyaca kabul görmüş çalışmaları Bilimsel araştırmalarda dikkate alınmıştır.

Bu çalışmayı Türkeli Yayıncılık olarak bastık ve yayınladık hatta Rahmetli Ercüment Kuran hocamla bir panel de verdik.

Türk-Arap ilişkileri Türkler açısından, özellikle günümüzde, bilinmeyen ya da yeterince bilinmeyen konulardan biridir.

Konuyla ilgili anlatılanlarda abartılı veya tarihi gerçeklerden uzak oluyor Sarih kaynaklarla İslam Tarihinin 5 temel kaynağıyla anlatıyoruz.

İbn-ül Esir İbn Kesir Belazuri Taberi Yakubi tarihleri dönemin en yakın tarihleridir ve çok açık anlatılmıştır.

Bin yılı aşkın geçmişi olan ve etkisi hala süren bu ilişki, çoğunlukla gerçeği yansıtmayan ve hamasi bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Türk-Arap ilişkilerini, gerçek boyutuyla ele alanlar,din öğesinin konunun içine girmiş olması nedeniyle duyguları hoş tutmayı yeğlemişlerdir.
Türk-Arap ilişkilerini Batılı ya da Arap tarihçilerin çoğunluğu, olayları geleneksel Türk karşıtlığına dayandırarak ele almışlardır.

Arap etkisiyle yetişmiş Türk aydın ve tarihçileri konuya dinsel boyut vererek,Arap yanlısı davranmışlar Türk karşıtlığı yapmışlardır.

Türk-Arap ilişkileri, inançla, duyguyla ya da özlemle açıklanabilecek türden konular değildir.Gerçeklerin gizlenmesi zarar vermiştir.

İslamiyetin Koruyuculuğu

İslamiyeti 10. yüzyıldan itibaren kabul etmeye başlayan Türkler, bin yılı aşkın bir süredir, İslamiyete bağlı olarak yaşamaktadır.

Türkler İslamiyeti çatışmalarla dolu, uzun bir süreçten geçerek benimsemişler ancak İslamiyeti çok geniş bir coğrafyaya yaymışlardır.

Peygamber’in söz ve davranışlarından oluşan “Hadislerin toparlanmasını” Türkler sağlamış İslamiyeti kurumsallaştırmışlar ve korumuşlardır.

İslam dünyasının en büyük ve en seçkin” bilim adamları,en parlak düşünürleri matematikçileri bile Türk asıllı bilim adamlarıdır.

Haçlı seferlerine karşı koyanlar, İstanbul’u alanlar, İslamiyet’i Avrupa’nın ortasına dek götürenler Türkler’dir.

Türk Coğrafyası

Türkler Müslüman olmadan önce, büyük göçler’le dünyanın değişik yörelerine ulaşmışlar, Araplar’la önemli sayılacak bir ilişki kurmamışlardı.

Türk-Arap ilişkileri, 7 ve 8,yüzyılda, Emevilerin saldırısıyla başladı ve hemen tüm Türk boyları, kendilerini yoğun bir şiddet içinde buldular.


Emevi Saldırıları

Saldırılarda kullanılan ideolojik gerekçe İslam’ın yayılması, gizlenen gerçek amaç ise, varsıl Türk ve Acem bölgelerinin yağma edilmesiydi.

Emeviler, Türkistan'ı yağmalamak yöneldikleri eylemin din için savaş (cihat) olduğunu söylüyor, katliam ve soygunu meşrulaştırıyorlardı.

Emevi siyaseti, İslamiyet’in temel ilkelerine aykırı olarak, Araplar’in başka kavim ve topluluklara üstün olduğu düşüncesine dayanıyordu.

Bu ırkçı siyasete göre; Arap hükmetmek, geri kalan herkes ona hizmet etmek için yaratılmıştı,Araplara hizmet etmek bile yüce bir hizmetti.

Emeviler; Arap olmayanlara Mevali derlerdi Onların arkasında namaz kılınmaz, birlikte dolaşmazdı. Mevali ikinci sınıf bir köleydi.

Bu bile Arapların İslamı yaymak için cihad ettikleri şeklindeki iddialarının büyük bir yalan olduğunun açık bir delilidir.


Türk Ticareti ve Zenginliği

Emeviler, Türk bölgelerine saldırdıklarında Türkler yüksek bir uygarlık. milletlerin hayranlık duyduğu bir zenginlik ve ihtişam yaşıyorlardı.

Çin, Hint, İran ve Bizans arasındaki ticaret, üretim tümüyle bölgedeki Türklerin elindeydi. Buhara Hanlığı’nda 40 büyük kent, bulunuyordu.

Semerkant, Baykent, Herat, Belh gibi kentler göz kamaştıran bir zenginlik içindeydi. Buhara’da kağıt fabrikaları, ipekli kumaş üretiliyordu.

Türk bölgesinin tamamında halı tezgahları, değerli taşlar ve maden işleyen atölyeler “durmadan çalışıyor dünyaya satılıyordu.

Çin belgelerine göre, Buhara ve Kusaniye’deki Türk asilzadelerinin evleri birer sanat şahaseri”ydi,Altın ve gümüş heykeller, evlerin süsüydü.

Küçük birer sarayda yaşayan Türklerin evlerinde pırlanta, zümrüt ve yakutla işlenen süs eşyaları, benzersiz ve hayret vericiydi.

Bilim, felsefe ve kültür alanlarında, yalnızca çevre ülkeleri değil, Mısır ve Anadolu’ya kadar, çok geniş bir bölgeye eğitim veriliyordu.

Türkler sanki sürekli at üzerinde koyan barbar savaşçılar gibi tanıtılır halbuki tam tersidir Batı Türk bilim sanat ve kültürünü kopyalamıştır.

Şurası hiç bir zaman unutulmamalıdır ki Yüksek kültür bilgi ve Yüksek Medeniyet sahibi olmayan Milletler başkalarına hükmedemezler.

Dünya tarihi bir yönüyle Türk tarihi olmuşsa Türkler 180 civarnda Devlet Beylik Atabeylik Hanlık vd kurmuşlarsa Yüksek kültürleri sayesindedir.

İslam Orduları Türkistan’a Savaş Açıyor !!!

Türklerin zenginliği ve bilgeliği Çöllerin sert ikliminde yaşamış Talancı Arapların iştahını kabartıyordu ancak Türklerden çekiniyorlardı.

Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar Fergane'ye kadar girdiyse de Türkler tarafından yok edilmişlerdi.

Arap Türk münasebetleri ve Arapların Türklere uyguladığı vahşet Muaviye’nin halife olması ile başlamıştır.

Bizi en çok üzen İslam Türk Tarihçilerinin Arapların Horasan ve Türkistan’daki KATLİAMLARINA "İSLAMİYETİ YAYMA MÜCADELESİ" demeleridir.

Halbuki bu araştırmamızda faydalandığımız ilk el islam kaynakları olan Belazuri,Taberi,İbn-ül esir,İbn Kesir vahşeti aynen anlatmaktadır.

ARAP SALDIRILARININ ARKASINDAKİ GERÇEK GANİMET HIRSIDIR TÜRKLER ARAPLARDAN NEFRET ETMİŞLER MÜSLÜMAN OLMAK İSTEMEMİŞLERDİR.ARAPLAR HORASAN’A EVRENSEL BİR DİNİ YAYMAK SIFATIYLA DEĞİL, GANİMET PEŞİNDE KOŞAN HIRSIZ VE SOYGUNCULAR OLARAK KAN VE GÖZYAŞI GETİRMİŞLERDİR.ÇÖLÜN ZOR VE AZGIN ŞARTLARINDA YETİŞEN ARAPLAR GÖKTÜRKLERİN KOMŞULARI İLE SAVAŞLARI VE SORUNLARINDAN FAYDALANARAK TÜRKLERİ KATLETMİŞLERDİR.


Araplar’ın gözü uzun süredir belh şehri üzerindedir. Belh’in önasya geçmişinde önemli biri yeri vardır. Budizmin kutsal kentidir.
Türkistan Horasan Belh Göktürklerin desteğindeydi oralarda yaşayan halk savaşçı değildi Bölge Göktürklerin desteğindeydi.


Kaynaklar (Sanat)

*-*   
Türklerin İslam Öncesi bölgede yetiştirdiği Bilim ad.ile ilgili kaynaklar İ.H.İzmirli, Birinci Türk Tarih Kong Müzakere Zabıt.s.322

Emel Esin Türk Kültür El Kitapı Cilt: II Kısım: Ia 1972 (Ötüken illerinde Türk Abidelerinde San’atkâr adları

Madeleıne Hallade Türk Kültür El Kitabı Cilt:II Kısım: Ia 1972 ( Amu – Derya ile Sind Nehirleri Arasında San’at Gelişmesi
*-*

Bu konuda en az yüz kaynak sayabiliriz bir iki de örnek verelim Çinde bilim felsefe sanat Matematik konuları Türklerin desteğindeydi.

Türk Bilim Adamı Ta-Muçe

Çine gönderilen Ta-Muçe adlı bir Türk Bilim adamı heyet, felsefe ve edebiyet hakkındaki açıklamaları ile Çin sarayını hayrette bırakmıştı.

Toharistandan 730 yılında Çine giden Nato adlı diğer bir Türk alimi,Tıp bilimindeki üstün bilgisi ile Çin sarayında yüksek bir mevki kazandı.

Bu zatın beraberinde götürdüğü ilaçlar alet edavat ve bilgiler o zamanlar Çinlilerce bilinmeyen hususlardı.

4500 yılın 3000 yılını Türk Egemenliğinde Geçiren Çin Tarihçileri

Türk tarihini sadece gaza ve savaşlar olarak okuduğumuz için Türkleri sadece At üstünde yaşayan savaşçılar olarak algılamamız doğaldır.

Çin vekayinüvisleri, (759) tarihinde Tuharistan Yabgu’su tarafından İmparatora gönderilen hediyeler arasında Tıbbi bilgi ve malzeme vardı.

Çinde Tıp biliminin gelişmesine sebep olacak 200 ayrı çeşit malzeme itrıyat bulunmaktaydı.

Çin İmparatoru, saray parklarını tanzim için Türklerin hakim olduğu ve yaşadığı Sogd bölgesinden bahçıvanlar, çiçekler, fidanlar götürüyordu.

Türkler Bilgi Satıyor

Avrupalılar Amr ibni Ubeyd(vefatı(762-763)adlı bir Türk aliminin kurduğu mektebe İslam Rasyonalizmi yani İslam akliye mektebi adını verirler.

Türklerin yaşadığı Kaşgar Toharistan Sogdiyana Türkistan Harzem Semerkant Buhara Faryap Merv şehirleri 6,7 ve 8. Yüzyıllarda ilim sahasıydı.

Bu gün nasıl Cep telefonları Bilgisayar iletişim teknolojileri yani bilim satıanlar zengin oluyor ise Türklerde yüzlerce yıl bilgi sattılar.

Türk bölgelerinden tüm Medeni dünyaya en kıymetli zenaat ürünleri ihraç ediliyordu.çok özel Halılarkilimler sanat ürünleri buradan çıkıyordu.

O Dönem İslam Toplumu

İSLAM MEDENİYETİ O BÖLGEDE YÜZLERCE YILDIR GELİŞEN BİR TÜRK MEDENİYETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

İSLAM MEDENİYETİ OLARAK BAHSEDİLEN DÖNEM VE BU HAREKETLERİN BAŞINDA BULUNAN BİLİM ADAMLARI VE ŞAHSİYETLERİN TAMAMINA YAKINI TÜRKTÜR.

TÜRKLER ZATEN BU BÖLGEDE YÜZLERCE YILDIR BİLİM KÜLTÜR VE SANAT ÜRETİYORLARDI.SADECE HARZEMDE YÜZBINDAN FAZLA KİTAP BULUNAN KÜTÜPHANELER VARDI.

Türkler İslamiyetten Sonra Kimi Yetiştirdi ?

Türkler İslamiyete geçince eskiden olduğu gibi Matematik ,Tıp Felsefe tarih, coğrafya, hukuk ve diğer konularda bilim adamları yetiştirdiler.

Çölden yağma için çıkıp gelmiş Araplar hangi ilme sahiptiler ? Yüzyıllardır tüm dünyaya bilgi ilim sanat kültür dağıtan Türkler devam etti

Tuharistanlı Ebul Hasan Ahmet, Semerkantlı Bedrüddin Mehmet, Harezmli, Şerefüddin İsmail, Semerkantlı Necibüddin Ebu Hamit, Horasanlı Amiri Nişaburlu Ebu Temam, Nesefli Talha,Harzemli Mahmut, Nesefli Bürhan,tarih, coğrafya,edebiyat ve felsefenin büyük simalarıydı.

Farablı Tarhanoğlu Mehmet, Harzemli Ebu Reyhanı Biruni, Buharalı İbni Sina gibi bilim adamları o dönemin en yüksek seviyesine çıkmışlardır.

Türkistan’ın Yağmasından Sonra Araplar Eriyor !!

Araplar çöllerden gelmiş Kendilerinden çok daha medeni Türklere saldırmış elde ettiği ganimetle 80 yıl Emevi saltanatını sürdürmüştür.

Ancak Türkler Emevi saltanatının yıkılmasını sağlamışlar Abbasi hakimiyetinin yöneticisi olmuşlar daha sonra İslam alemine hakim olmuşlardır.

Daha sonra Karahanlılar Gazneliler en sonunda Selçuklular Bütün bölgeye hakim olmuşlar Arap alemini de kendilerine bağlamışlardır.

ÇOK AZ SAYIDA YETİŞEN ARAP BİLİM ADAMI TÜRKLERİN ORTA ASYADAN BU YANA GELİŞTİRDİĞİ YÜKSEK BİLİM SAYESİNDE TÜRK OKULLARINDA YETİŞMİŞTİR.

İSLAM MEDENİYETİ DİYE ÖVÜLEN ÇÖLLERDEN GELEN HİÇ BİR İLMİ VE MEDENİ VASFI BULUNMAYAN ARAPLARIN MEDENİYETİ DEĞİLDİR TÜRK MEDENİYETİDİR.

İslam Medeniyeti o bölgede 500 yıla yakın bir süredir Bilimin Merkezi halinde bulunanTürklerin İslamiyete geçtikten sonra devam ettirmesidir.


Konumuza Dönelim

Türkistan Horasan Belh Göktürklerin desteğindeydi oralarda yaşayan halk savaşçı değildi Bölge Göktürklerin desteğindeydi.

Araplar 670 yılında Ceyhun’un sol kıyılarına dayanırlar. Araplar 12 yıl zengin ve bayındır Türk şehirlerini yağmalayıp yıkmakla uğraşırlar.

Gittikleri yerde ölüm, yıkım ve yangın bırakırlar. Yine de kesin sonuç alamazlar. Tüm bu kıyım, zulüm ve vahşete karşın Türkler direnirler.

Horasan’ın İslam devletine katılmasının ardından yarım yüz yıl geçmesine karşın, yerli halk İslam’dan çok uzaktır. İslam’a ilgi bile yoktur.

İslamiyet gibi yüce bir din nasıl olmuştur da yarım yüzyıl geçtiği halde diğer dinleri yayan Türkler tarafından kabul edilmemiştir?

Bunun tek sebebi vardır oda Arapların islamiyet uğruna değil ganimet ve haraç uğruna savaşmalarıdır.

CEVAP : ARAP MİLLİYETÇİLERİ VE ARAP GÖZÜYLE TARİHİMİZE BAKMAYA ALIŞIK YAZARLARIMIZ MUHTEŞEM"TÜRK MEDENİYETİNE" "İSLAM MEDENİYETİ" DEMİŞTİR

Yapılan savaşların temel sebebi mevcut olanı almak Emevi soyunun,muhaliflerinin yöneticilirinin ve savaşan askerlerin zenginleşmesidir.

Arapların ardı arkası kesilmeyen Türkistan seferlerinde, hamiyeti diniye ile İslamiyeti yaymak peşinde koşmadıkları açık bir gerçektir.

Türkistan şehirlerinden Arap dünyasına akıtılan bu bitmez tükenmez zenginlikler, Horasan valiliğini en muteber görev haline getirmiştir.

Aşağı Türkistan şehirlerinden herhangi birinde biraz seviyeli bir memuriyet bile Emeviler arasında bir mükafat olarak algılanmıştır.

Yaşınılan olaylar Türklerin mağdur Arapların vahşi ve kalleşçe hareket ettiğinin tarihi örnekleridir. Vahim dehşet verici olaylar yaşanmıştır.

Bütün bu vahşet Türklerin sadece nefret duymasına sebep olmuş Türkler önce Türgeşlerin etrafında toplanarak Araplara karşı etkin hale gelmiş.

İslam’a Geçiliyor

Emevi saltanatının yıkılmasında etkili olmuş 10 Yüzyılda Karahanlı Türk devletinin hakimiyetinde kısmen İslama geçilmiştir.

11 Yüzyılda Halife Tuğrul Bey adına hutbe okutmuş Oğuzlar ondan sonra kafileler halinde İslama geçmiştir.

Tek tanrı inancı taşıyan ve bütün tek tanrlı dinleri zamanında yayan medeni bir millet olan Türkler Arap vahşeti nedenyle İslama direnmiştir.

Cevap : Arapça isimler Karahanlılar zamanında başladı Selçuklular zamanında Fars kültürü özentisine dönüştü Hunlarda Çin özentisi vardı.

Türkler Diğer Kültürlerden Neden Etkileniyor ?

Arkadaşlar Atatürk "Türkler başka milletlerin kültürüne o kadar hürmetkardır ki bu hürmet riayet safhasına kadar gider" diyor.

Bilge Kağan "Ey Türk titre ve kendine dön"derken Türk Milletinin bu hendikabını işaret ediyordu. Arkadaşlar bizler yüzyılların tecrübesiyle Bilge Kağan'ın buyruğuna uyacağız
"Titreyip kendimize döneceğiz"
Bilimde Sanatta Kültürde Felsefede Tıpta Askerlik sanatında dünyaya hükmedeceğiz.

Atalarımız nasıl 44 Milyon Km2 de onlarca Cihan devletini bir arada kurmuşlar örnek Millet olmuşlarsa bizlerde öyle olacağız.

OLURSAK BÖYLE VAR OLACAĞIZ DEĞİLSE YOK OLACAĞIZ TÜRK'E ARADA BİR YERDE YAŞAMA ŞANSI HİÇ Mİ HİÇ YOKTUR! BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ.
YENİDEN DÜNYANIN EN BİLGİLİ EĞİTİMLİ İNSANLARI BİZ OLACAĞIZ EN ZENGİN MLLET BİZ OLACAĞIZ NE OLURSAK OLALIM TÜRKLÜĞÜMÜZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ.

Çocuklarımıza yatarken"YÜCE ALLAH'IM BENİ TÜRK YARATTIĞIN İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"duasını söyleterek uyutacağız.(Ninelerimizin öğrettiği dua)

Kaynakça

Arkadaşlar sürekli kaynak isteniyor Kaynaklarımız ilk el İslam kaynakları ve sahasında en yetkili kalemlerin yoğun çalışmaları ile ilgilidir.

Claude CAHEN, İSLAMİYET, S.35. Mahmud Şakir, Hz. Adem’den Bugüne İslam Tarihi, s.150. D. Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, c.3, s.1144

Prof. Dr. Philip K. Hitti – S. 333. Taberi c.4 s.257.,İbnü’l-Esir,c3, s. 444. Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, S.33

Wellhausen, J. Arap devleti s. 206, A.N.Kurat, D.T.C.F. Dergisi, VI, no: 5, s. 389, B Ögel, B. Türk Kültür.Ankara, 1971, s. 65-67

Taberi, c4, s. 44’ Belazuri, Fütuhu’l-Buldan, Taberi, 4, s. 296-297. İbnü’l-Esir IV, s. 121 Prof. Z.Kitapçı :Türkistan 1988, s.59

L. Ligeti:Bilinmeyen İç - Asya I s.172 Abdülkadir inan: Eski Türk Dini Tarihi, Ankara 1976, s. 172 -189-190 Prof.Muhammed Abid Cabiri,s.504

Sabri GÜNDÜZ, İSLAMLIK TÜRKLÜK, S.94.-95 vd Taberi, S. 90 İbnü’l-Esir, c 3, s. 499. Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, s34 S. 302.vd

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi 3, s. 514 İbn Kuteybe c 2 s.168. V.V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 200 Julius Wellhausen,s.204

H.A.R.Gibb.Orta Asyada Arap Fütühatı S.26. İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, C Brockelman, S. 67 İbnü’l-Esir, c4,S.470. Taberi,c4,S.238

Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c.5 s.410. İbn Kesîr, El Bidaye Ve'n-Nihaye 9, s.105 İbnü’l-Esir, İslam Tarihi 4, S. 470

Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c.5 s.410. İbn Kesîr, El Bidaye Ve'n-Nihaye 9, s.105 İbnü’l-Esir, İslam Tarihi 4, S. 470

Z.V. Togan, N. Hüen Çang’a Göre peygamber Çağ.Orta Asya, İ.T.E. Dergisi, İstanbul, 1964, IV.S. 21 M.S. Günaltay, Mufassal Türk Tarihi s.256


Abdülkadir İnan: s. 191. Ya’kubi, II, 286. Rene GROUSSET, Bozkır İmparatorluğu s.124 Kuteybe, İslam Ansiklopedisi Cilt 6 s. 1052


Değerli Arkadaşlarım İslamın ilk asırlarında Türk Arap münasebetleri ile ilgili çalışmamız sarih kaynaklara dayalı olarak hazırlanmıştır

İslam Tarihinin 5 Temel kaynak Eseri sayılan, Taberi,İbn-ül Esir İbn Kesir Belazuri Yakubi başta olmak üzere diğer İslam Tarihi kaynakları ile Har Gibb A.Kadir İnan Osman Turan,Z.Velidi Togan H.Yıldız,Z.Kitapçı gibi 200 civarında bilim adamının çalışmalarından faydalanılmıştır.

Bu eserlerin içerisinden kendi görüşümüz doğrultusunda seçim yapılmamış hepsi taranmış en sarih görüleni esas alınmıştır.

Özellikle 90'lı yıllarda bu konuda bir ömür vermiş Sev.dost Prof.DrZekeriya Kitapçı gibi bir çok bilim adamı ile müşterek çalışmalar yaptım.

Kaynak kullandığımız bilim adamlarının her birisi dünyaca kabul görmüş çalışmaları Bilimsel araştırmalarda dikkate alınmıştır

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türkistan - Arap Orduları Mücadeleri - Türkistan Yanıyor - Taner Ünal
Türkistan - Arap Orduları Mücadeleri - Türkistan Yanıyor - Taner Ünal
http://2.bp.blogspot.com/-uUdpsQeFLmA/U5Nre69di6I/AAAAAAAA1Hw/hsn2FotFzH4/s1600/turk_cocuk_%C3%BCzg%C3%BCn_agliyor_turkasya.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uUdpsQeFLmA/U5Nre69di6I/AAAAAAAA1Hw/hsn2FotFzH4/s72-c/turk_cocuk_%C3%BCzg%C3%BCn_agliyor_turkasya.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/turkistan-arap-ordular-mucadeleri.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/turkistan-arap-ordular-mucadeleri.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content