--> Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler? - Taner Ünal | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler? - Taner Ünal

"Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler" Sohbetin Devamı İçin Twitter'dan Taner Ünal ...

"Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler"Ermeniler Osmanlı tarihi boyunca en imtiyazlı topluluk olarak yaşamıştır. Ermenileri toplayan İstanbul'a yerleştiren Fatih sultan Mehmettir.
Hay adında Türklerin kimlik kaybı ile oluşmuş bir toplulukken Cemaat olmanın dışında bir özelliği bulunmayan insanları Millet yapan Osmanlıdır.
Küçük bir topluluk her konuda imtiyaz alarak zenginleşmş Ülke genelne yayılmış 17 ve 18. Yüzyılda Türk toplumunu iliklerne kadar sömürmüştür.

Fener Aristokratları’nın Nüfus-Nüfuzu

Hıristiyan nüfus ve nüfuzunun artmasınn en büyük sebeblerinden biriside Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı darboğazlardan kar sağlamalarıdır.

Bilhassa Fener aristokratlarının çözüm önerilerinin akılcı bulunması Osmanlı hükumetleri ile bağlarının gelişmesine neden olur.
Osmanlı Rum Fener Aristokratlarına en yüksek görevleri verir. Fener Aristokratları Avrupalılarla iş birliğine girerek Osmanlıyı arkadan vurur.

Bunun neticesinde bir Yunan devleti ortaya çıkar. İmparatorluk gaflete düşmüş, kurda kuzuyu teslim etmiştir.

Yönetimi ele geçiren bu hainler Yunan devleti ile yetinmez ve Osmanlıdaki diğer azınlıklara da devlet kurma teşebbüsüne girişirler.

Osmanlı yönetimi Türkler’den başka bir dostu kalmadığını bir defa daha anlar ve Fener Aristokratı denilen hainlerin görevlerine son verir.

Fener Aristokratları bir kere devleti sömürmeyi meslek ve ülkü haline getirmişlerdir. Devletin yakasını bırakmazlar.

Bu sefer bu münasebetler sayesinde elde ettikleri büyük serveti Tefecilerle anlaşarak Osmanlı İmparatorluğu’na borç olarak verdirirler.

Devletin 1860'lı yıllarda aldığı kredilerin çoğu daha önce kendisinden soyulan paralardır.

Fener aristokratları bu şeklide hem nüfuz elde ederler hemde servetlerine servet katarlar.

Ermeni Ticareti

Ermenilerin büyük çoğunluğu tefecilikle uğraşıyordu. Müslümanlar İslamiyet faizi reddettiği için tefecilik işlerine girmediler.

Ermeniler 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı yönetiminde mali etkinliğe kavuştular.19. yüzyılda sonra en zengin ikinci gurubu meydana getirdiler.

Ermeniler 17. yüzyılda İran Şahı Abbas'ın gayretleriyle ticari bir örgüt meydana getirirler. 50 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bütün doğu ticaretini ellerine geçirirler. Öyleki Kapitülasyon zengini Fransa bu durumdan endişelenir.

18. yüzyıl sonlarında Avrupa’daki sanayinin gelişmesi mallarının rekabet edilemeyecek fiyatlarla üretilmesi Avrupa'nın nüfuzunu artırdı.

Piyasayı Avrupalılara kaptırmaktan korkan Ermenileri yeni arayışlara girer ve İran’dan getirdikleri sermayeyi Tefeciliğe kaydırırlar.

Zaten Osmanlı’daki Ermenilerin hamiliğini yapan İrandaki Türk hanedanı Ermenilerin tefecilik yapması için de destek olurlar.

1838 Balta Limanı gümrük anlaşması neticesinde İmparatorlukta meydana gelen iktisadi çöküntü ile Ermenilerin istediği ortam oluşur.

Ermeni tefeciler hem bürokratlara, hem de devlete borç vermeye başladılar. Böylece İmparatorluğun sonunui getirecek soygun dönemi başladı.


Borç Dönemi

Borçlarını ödeyemeyen üst düzey bürokratlar borçlarını Ermenilere bazı çıkarlar sağlayarak ödemeye başladılar.

Borçlu kalan devlet tavizkâr davranışlar içerisinde kaldı. Faizi faizle ödemeye başladı Bu durum Ermenilerin yıldızını parlattı.

Hem ekonomide hemde siyasette bir güç haline gelmeye başladılar. Böylece mevkinin makamın işlerin satılık olduğu bir dönem başladı.

Taşradaki iltizamların ihale bedelinin ödenmesi veya "önemli mevkilerin parayla satın alınması" önemli meblağlara ihtiyaç gösteriyordu.

Ancak tefecilikle veya dış ticaretle meydana getirilen Ermeni sermayesi bu taleplere cevap verebilecek güçtedir.

Herhangi bir iltizamı edinmek veya bir vilayetin valiliğine ulaşmak için en geçerli yol para haline gelmiştir.

Üst düzey bürokrat olmak için de paraya ihtiyaç vardır; para da Ermeni tefecilerdedir. Artık çılgınca bir soygun dönemi başlamıştır.


Soygun Dönemi

Ermeniler verdikleri paralara karşı aldıkları imtiyazla fakir Anadolu insanın bin bir emekle elde ettiği tahıl ürünlerine sahip olurlar.

Ermeni sarraflar tefeciliğe bir de paşaların iş takipçiliklerini eklerler. Artık devletin bütün işleri Sarrafların arka odalarında görülür.

Vezirlerin birbirleri ile yaptıkları resmi münasebetler arasındaki gayri meşru kazançları bile Ermeniler idare etmektedirler.

1830 ile 1860 yılları arasında Anadoluyu gezen İstanbul'da olayları izleyen yabancı devlet görevlileri yazdıkları kitaplarda şaşkınlıkla olanlara hayret ve dehşetle bakarken en ince ayrıntılara kadar yapılan soygunu anlatırlar. (UBICINI A. Bu günün Türkiyesi 1855)

1850'lerden sonra olayları izleyen Namık Kemal Ziya Paşa Ahmet Cevdet Paşa gibi düşünür ve devlet adamları olanları üzülerek kaleme alırlar.

Ali Suavinin Ulüm gazetesinde 1870 de yayınlanan ve gözü önünde cereyan eden bir hadiseyi anlattığı makalesinden nakledelim.

"1857 yılında Bir kadın 20 kuruş değerinde eşyasının çalındığı"nı beyanla Simav Nahiye müdürü Hacı Hafızoğlunun makamına gelir. Durumu anlatır, alanında ismini verir. Nahiye müdürü "Çalınan malın kendisine ait olup olmadığını ispat edip edemiyeceğini" sorar. Kadın boşuna geldiğini anlayınca ağlayarak dışarı çıkmak için geri döner. Artık yemeğini kaynatacağı bir kabı bile kalmamıştır.Hafızoğlu yüksek sesle bağırır "Kadın ve Tescil parasını verde öyle git." der. Kadın bir anda vurgun yemişçesine korkudan titremeye başlar.


Kadın bu parayı öde de öyle git sözünün nereye varacağını bilir yalvarır "Aman ağam bende para olsa 20 kuruşluk malım için niye geleyim" der. Paşa diretir. "60 Kuruş vereceksin... Bak ben senin söylediklerini yazmak için zaman harcadım emek çektim. Şer'an ödemen gerekiyor" der. Şer'an deyince kadın korkudan oturur kalır Kadını kaldırırlar Zabite teslim edilerek müftüye götürülür. Müftü önündeki kitaba bakar ve "Evet senin bu 60 kuruşu şer'an ödemen gerekiyor." der. Kadın yakarır ancak soygun düzeni yürümektedir. Kadın zaptiyenin nezaretinde kasabaya parayı bulmağa gönderilir. Neticede kadıncağızın yanında taşıdığı 10 yaşındaki oğlunu satılığa çıkarılır. Kadıncağızın küçücük oğlu köle pazarında 20 kuruş peşin 40 kuruşa satılır. Kadın borcunun ilk taksitini ödeyerek hayatını kurtarır.Bu acı olay Anadolu'nun her yerinde tekrarlanmakta Paralar ise Ermeni tefecilere onlar kanalıyla da Aristokratlara gitmektedir.

Yorum

Türk Milleti yemeğini pişirecek kap bulamazken Boğazlarda adalarda Türk insanından çalınan paralarla zevki sefa içinde yaşantılar devam eder.

İşte Türk Milletinin 1200 yıl yaşadığı bu çilelerden sonra ulaşabildiği Cumhuriyet varlığının teminatı ve en büyük gururudur.

Yüzlerce yıl Türk Milletinin kanını emmiş devşirmeler ve Gayrı Türk unsurlar eski günlerini yaşamak için Cumhuriyete saldırmaktadır.

Kısa Süre Sonra

Ermeniler kısa sürede devlette dönen bütün kirli oyunların organizatörü mevkisine ulaşırlar.

Herhangi bir vezir veya bürokrat para istediğinde onlara senetsiz veya belgesiz borç verirler.

Ermeniler bürokratların bütün ev harcamalarına kadar organize ederler. Onlardan hesap sormak paşanın veya efendinin aklına bile gelmez.

Ermeni yapılacak işin fiatını tesbit eder bedeli ödenincede kişinin isteğini yerine getirmek üzere onu ilgili makama gönderir.

1840'lar Hamilton'un Ziyareti

1840’larda İngiliz araştırmacı Hamilton Tirebolu ve çevresine gezmek için Tirebolu’nun ağasını ziyaret eder.

Tirebolunun ağası gezdirme görevini Ermeni sarrafına verir. Ermeni Sarraf'ın elde ettiği imtiyazlar Hamilton'u hayretler içinde bırakır.

Hamilton Nazilliye gittiğinde Aydın Valisi Karaosmanoğlunun sarrafı tarafından karşılanarak konuk edilir.

O civarda iş yapmak isteyen bütün pamuk ekicileri ve tüccarlar vali ile yapacakları görüşmelerde önce sarrafa baş vurmak mecburiyetindedirler.

Valiler - Ermeni Sarraf-Tefeciler

Artık valiler bile Ermeni sarraflarla iç içe çalışmaya başlamıştır. Erzurum Valisi Hacı Mehmet'in mahiyeti işte bu esas üzerine kurulmuştu.

Vali Hacı Mehmet'in hizmetindeki adam sayısı 150 civarında iken hareminde de 160 cariyesi bulunmaktaydı.

Paşalığından yarım milyon lira gibi çok önemli bir miktar gelir temin etmekteyken temin ettiği gelir tefecilerin elinde yok oluyordu.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler? - Taner Ünal
Osmanlı'da Ermenilerin durumu neydi çok mu kötüydü de isyan ettiler? - Taner Ünal
http://1.bp.blogspot.com/-i-e9nboUdVE/U5IsviNSMiI/AAAAAAAAy6k/3f-uFXLbuyc/s1600/osmanli_ermenileri_turkasya_taner_unal_anlat%C4%B1yor.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-i-e9nboUdVE/U5IsviNSMiI/AAAAAAAAy6k/3f-uFXLbuyc/s72-c/osmanli_ermenileri_turkasya_taner_unal_anlat%C4%B1yor.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/osmanlda-ermenilerin-durumu-neydi-cok.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/osmanlda-ermenilerin-durumu-neydi-cok.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content