--> Mevlana ve Ahi Evran/Ahi Evren (Nasreddin Hoca - Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud) Mücadelesi | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Mevlana ve Ahi Evran/Ahi Evren (Nasreddin Hoca - Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud) Mücadelesi

Detaylı ve Günlük Takip için Taner Ünal Kayıtlarımız Turkasya yönetimi tarafından twitter sohbetleri ve makaleler üzerinden alıntı...

Detaylı ve Günlük Takip için Taner Ünal

Kayıtlarımız Turkasya yönetimi tarafından twitter sohbetleri ve makaleler üzerinden alıntı yapılarak oluşturulmuştur. Kanıt olarak sunulan mesnevide sistemimizde çevrimiçi sunumdadır. Kaynak eserleri ve Mikail Bayam hocanın videolarını ve makalelerini de ekleyeceğiz.
*Ahilik kurumu, Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanat döneminde onun himayesinde kurulmuştur. 

*Ahilik13.yüzyılda önce Kayseri Anadolu'da teşkilatlanmıştır.Kadınların ve erkeklerin görev aldığı sosyal, kültürel ve siyasî bir kuruluştur.

*Özellikle Türkmenlerin Ulu Sultan diye adlandırdıkları Alâaddin Keykubad döneminde Anadolu'ya yayılarak devlet yapısı içinde yerini almıştır.

*Ahilik Azerbaycan'ın çeşitli kasaba ve şehirlerindeki Türkmen esnaf ve sanatkârları arasında doğmuş,Anadolu'da örgütleyerek kurumlaşmıştır.

*Anadolu Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evren/Evran adıyla ünlenen Hace Nasîrüddin Mahmud, o dönemde Sökmen eline dâhil olan Hoy'ludur.

*Anadolu Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evren eserlerinde bilimi iş ve sanat alanlarında kullanmanın şart olduğunu anlatmıştır.

*Ahi Evren, "İnsan ruhunda nazarî/teorik ve amelî/pratik güçler bulunduğunu bu iki gücün birlikteliği ve bilimde oluşan ruhtaki irade ve kudretin pratik gücü meydana getirdiğini, bu gücün iş ve üretime yönlendirilmesinin şart olduğunu savunmaktadır.

*Anadolu'da Ahi teşkilatının kuruluş amaçlarından biri de bilimi çeşitli zanaat alanlarında uygulayarak toplumu yararlandırmak ülküsüdür.

Mücadele Başlıyor

*İlhanlı-Moğol iktidarı ve Mevleviler Ahi Evren Nasirüddin Mahmud ve Ahilerin yayınladığı eserlerinin yayılmasını ve okunmasını engellediler.

*Ahiliğin yarattığı bilimsel geleneğin Anadolu'da devamlılığını durdurdular Bu sebeple Osmanlılara Ahiliğin bilimsel birikimi intikal etmedi.

*Osmanlı uleması Ahiliğin piri Ahi Evren'in teşkilatçılığı ile Müridleri tarafından kuruldu ancak Osmanlı onun eserlerini tanımamıştır.

Yorum

Osmanlı uleması Ahiliğin piri Ahi Evren'in ve diğer Ahilerin eserlerini tanıma fırsatı bulsaydı bu günkü tarih çok daha farklı yazılırdı.


Devşirmelerin elinde kalmış bir Osmanlı yerine bu günkü Turan idealimiz de olduğu gibi Türkmen birliğine yönelen bir Osmanlı olabilirdi.


15 ve16. Asırlarda bile 15 büyük Türk devleti vardı Beylikler vardı Bunların bir araya gelebildiğini Türklerin kıyama uğramadığını düşünelim.

BU GÜN 3 MİLYAR NÜFUSU İLE EN AZ 20 - 44 MİLYON KM2 DE YAŞAYAN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VE BÜYÜK DEVLETİ OLURDUK. BİZİ ÜZEN BUDUR.

Ahi Evren'in asıl faliyetleri siyasidir. Türklerin İktidara gelmesidir. Esnaflık Türklerin iktidara gelmesi için ekonomik vasıtadır.

Moğol iktidarının himayesini kazanan Mevlana akla ve akılcılığa karşı olmuştur. Ahi Evren ve Ahiler ise akıl ve bilimciliği savunmaktadırlar.

MEVLEVİLERİN VE MOĞOLLARIN BASKISI AHİLİĞİN KURULUŞ DÖNEMİNDEKİ BİLİMSEL ZİHNİYETİN OSMANLILARA İNTİKALİNİ ENGELLEMİŞTİR.

Moğol iktidarı döneminde Ahi ve Türkmenlere uygulanan baskı ve şiddetle yok etme siyaseti sonucunda Türklerin bilimde ilerlemesi durmuştur

***

Türkmen birikimi temsil EDENAHİ EVREN, TAPTUK EMRE, YUNUSEMRE, EVHADÜDİN-İ KİRMANÎ, BABA İLYAS HORASANÎ'yi Osmanlı öğrenemedi !!!

Mevlevi baskısı ile Aynı ekolden gelen çok kıymetli bilgelerin Osmanlı uleması tarafmdan bilinmesini ve tanınmasını engellemiştir.

Ahi Teşkilatı, bilimsel temelinden ayrılmış olarak bir zanaat ve dayanışma kurumu tarzıyla Osmanlılara devredilmiştir.

AHİ EVREN TÜRK TEŞKİLATLANMASINI KURMUŞTUR. AHİLER TEŞKİLAT YAPISINI BOZMADAN OSMANLI DEVLETİNİN KURULMASINDA EN MÜHİM ETKEN OLMUŞLARDIR.

MEVLEVÎ YAZAR AHMED EFLÂKÎ "MENÂKIBÜ'L-ARİFİN"İNDE AHİ EVREN'İ SÜREKLİ ELEŞTİREYİM DERKEN FARKINDA OLMADAN BİZE ÖNEMLİ KAYNAKLAR VERMİŞTİR.

Ahi Evren adı Cumhuriyet kurulana kadar Tüm Anadolu da ve Avrupa da Türklerin teşkilat yapısının temelini teşkil etmiştir.

AHİ EVREN BİR YANDA TÜRKMENLERİ TEŞKİLATLANDIRIRKEN KADILIK, SARAY PROFESÖRLÜĞÜ VE BAKANLIK GİBİ YÜKSEK DEVLET HİZMETLERİNDE BULUNMUŞTUR.

AHİ EVREN SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMAYA YÜZ TUTTUĞU DÖNEMDE TÜRKLERİ TEŞKİLATLAYARAK MOĞOLLARA KARŞI FİİLEN SAVAŞ VERMİŞTİR.

Ahi Evren'in müridleri Anadolu’nun her tarafına dağılmış bir kısmı Bizans sınırına giderekyeni bir devletin kuruluş çalışmalarına başlamıştır.

BUNLARDAN AHİ EVREN’İN TALEBESİ OLAN ŞEY EDEBALİ VE YANINA ALDIĞI KİŞİLER OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR.

Ahi Evren’in diğer talebesi ise Hacı Bektaşı Veli’dir Ahi Evren Kırşehirde kahramanca ölümü beklerken müridleri görev yerlerine geçmiştir.

Ahi Evren'in bir diğer talebesi ise bir çok eseri yayınlanmış Saray Profesörlerinden Mevlana’nın oğlu Alaüddin’dir.

Ahi Evren öldürüldükten sonra bu yapı çalışmaya devam etmiş Türkmenler sınır boylarına yerleşmişler Türk devlet düzenini korumuşlardır.

Ahi Edebalı Osman Gazi’nin Kayın pederi olmuş ve devletin kuruluşunda etkin rol oynamıştır.Edebalinin oğluAhi Mahmudda babası ile çalışmıştr.

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud,Esnaf ve San'atkârlar tarafından debbağların (dericilerin) piri ve Ahi Teşkilâtı'nın lideri olarak anılır.

Menkıbelerde yılan avlamakta ve yılanları kendisine mûti kılmakta ve derilerini debbağlamak san'atında mahir olduğu anlatılır.

Aynı zamanda Bilim adamı ve vezir olan Ahi Evren Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud'a yılan anlamına gelen "Ahi Evren" (Mar-Ejder) denmiştir.

Selçuklu kaynakları AHİ EVREN'in Bizim NASRETTİN HOCA olarak bildiğimiz gönüllerde fıkralarıyla yer alan kişi olduğu yönünde bilgiler vardır.

Kaynaklarda, Edebalı'dan sonra, Ahi olarak onun yakını olan Şeyh Mahmut, Şemsü'd-dîn,Hasan ve Kara Halil Hayrü'ddîn adı geçer.

AHÎ KÖKENLİ ÇANDARLI KARA HALİL KADI, KAZASKER VE VEZÎR OLARAK GÖREV YAPMIŞTIR.

Kara Halil'in ölümünden sonra oğlu ve aralıklarla, kendi kuşağından daha üç kişi vezîr (sadrıa'zam) olmuştur.

AHİLİĞİN ÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ BAKIMINDAN FAZLADIR BİR ARA OSMANLI PADİŞAHI I. MURAD'IN AHÎ BAŞKANLIĞI ÜSTLENDİĞİ DE GÖRÜLÜR.

KURULUŞ DÖNEMİNDE AHİLER BABAÎ-BEKTAŞÎ ALP-ERENLER VE ABDALLAR DA OSMANLILARA HİZMET ETMİŞLERDİR.

KEŞKE OSMANLI HEP BÖYLE AHİ EVREN'İN YOLUNDAN GİTSE BU DEVŞİRME BELASINI TÜRK MİLLETİNİN BAŞINA SARMASAYDI OSMANLI YIKILMAZDI.

OSMANLI AHİ EVRDEN YOLUNDAN GİTSEYDİ KUYUCU MURAT PAŞALAR OLMAZ TÜRK NÜFUS DEVŞİRME ZULMÜ İLE KIRDIRILMAZDI KÜRTLEŞME OLMAZ SORUN YAŞAMAZDIK.

AHİ EVREN HACE NASURİDDİN EMSALSİZ BİR BİLİM ADAMIDIR BİR SANATKARDIR VE TÜRKMEN HALK HAREKETİNİN VE KALKINMASININ ÖNCÜLERİNDENDİR.

Ahiler 700 yıl kesintisiz devam eden derviş gazi Akıncı beyi ve diğer adlarla devam eden devlet içinde etkin bir teşkilat olmuştur.

BU BİR TÜRK ÖRGÜTLENMESİDİR. DEVŞİRMELERE RAĞMEN 600 YIL TÜRKLERİ DEVLET İÇİNDE AYAKTA TUTAN HEMDE ETKİN KILAN GÜÇLÜ BİR YAPI OLMUŞTUR.

Ahi Evren Mevlana tarafından Moğollar'a öldürtülmüştür ancak Ahi Evren’in talebeleri Beylikleri ve Osmanlı Devletini kurmuşlardır.

Kaynaklar

O. Turan, Ank. 1944, s. 72-73; Menakibü’l-Arifın, C. I, 519-520.H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, ist. 1322-1332, III. 206

Prof. Tahsin Yazıcı “Menakıbü’l-Arifin” Hikaye, 3/37.,Hikaye, 3/39, İbn Bibi, s. 498-504; Ebu’l-Ferec, II. 539-540

Keşfü’z-zünun, Nşr. Ş. Yaltkaya ve R. Bilge, İst. 1941-1943, I, 338. Tahsin Yazıcı, Ank. 1959-1961, II. 188-190

Prof.Dr.Mikâil Bayram, Konya, 2008, s.239-242. M. Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtı'nm Kuruluşu, Konya, 1991, s.152-155

Ahmed Eflâkî, Menâkıbü'l-arifin, Neşr:T.Yazıcı, Ankara, 1959-1961 I,188-190).

Anadolu’da İslamiyet İst. Ed. Fak. Mecm. IV, 79; Anadolu Sel Tarihinin yerli kaynakları. Belleten, VII. 452;

Eflaki Ahi Evren Nasreddin'in müritleri tarafından zehir verilerek oldürüldüğünü yazıyor (40- II, 190.).

Eflaki, Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmudun oka hedef olmak suretyle öldürüldüğünü,(Menükib ül-arifin,I,558)yazmış

Bu iki haberden çıkarılacak doğru sonuç Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din’in eceliyle değil şehiden öldürüldüğüdür

MEVLÂNÂ'NIN ESERLERİNDE OLAYLARIN PEK ÇOK YANSIMALARI GÖRÜLMEKTEDİR (Menâkıbü'l-ârifin, I, 416; II,285.)


(DİVAN-I KEBİR, 2588/4) ALAÜ'D-DÎN ÇELEBİ'YE HİTAP EDEREK "SENİN GÖNLÜNÜ ÇALAN YARİN YILANDIR" DİVAN- KEBİR1211/3

MEVLANA MOĞOLLAR'IN KENDİSİNE YÜKLÜ MİKTARLARDA PARA VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR Menâkıbü'l-arifın, I, 271 ve II, 175,

Mevlânâ'ya tabi olmayan Türkmen şeyhlerin, mülkleri ellerinden alınmaya başlandı (Menâkıbü'l-arifin, II, 744-758.)

İSYANLA İLGİLİ KAYNAK (MÜSAMERETÜ'L-AHBAR, S. 73-74)

TÜRKMEN İSYANINI BASTIRMAYA MEVLÂNÂ'NIN MÜRİDİ MOĞOL ASILLI CACAOĞLU NURU'D-DÎN MEMUR EDİLMİŞTİ ( Müsameretü'l-Ahbar, s75 )

Gölpınarlı, ss. 16-17,101-102. Mektuplar, s. 41. Mevlana'nın KONUYLA İLGİLİ yazdığı Şiirler ve mektuplar

Keşfü’z-zünun, Nşr. Ş. Yaltkaya ve R. Bilge, İst. 1941-1943, I, 338. Tahsin Yazıcı, Ank. 1959-1961, II. 188-190

Prof. Tahsin Yazıcı beni “Menakıbü’l-Arifin” Hikaye, 3/37.,Hikaye, 3/39, İbn Bibi, s. 498-504; Ebu’l-Ferec, II. 539-540

Anonim, Tarih-i Al-i Selçuk, nşr. F. Nafiz Uzluk, Ank. 1952 s. 49,Ebu’l-Ferec Tarihi, trc. Ö. Rıza Doğrul Ank1950, II 537.

Ş Turan, Ank. 1944, s. 72-73; Menakibü’l-Arifın, C. I, 519-520.H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, ist. 1322-1332, III. 206.

Franz Teaschner, Konya: 1967, Sayı: 113, ,Mikail Bayram, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Eylül 1978
Divan-i Sultan Veled, Nşr. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, s. 571 A. Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin, istanbul 1959, s. 93;

Feruzanfer, Mevlana Celaleddin, Trc. F. Nafiz Uzluk, İstanbul 1963, s. 103 Mevlana, Mektuplar, A. Gölpınarlı, 1963, s. 16-17, 101-102

Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken San’at Abideleri, Belleten, XI, 637 Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1972, s. 131-172

****

ARKADAŞLAR TÜRKLERN TARİHİNİ ANLATIYORUZ MEVLANA MOĞOLLARLA İŞBİRLĞİ YAPMIŞTIR MOĞOL KOMUTANLARI MÜRİT YAPARAK ONBİNLERCE TÜRKÜ ÖLDÜRTMÜŞTÜR.

MESELA KIRŞEHİRDE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAMIŞ BÜTÜN TÜRKMENLER CEM AN KILIÇTAN GEÇİRİLMİŞTİR. AHİ EVREN'İN MEZARINDA KEMİĞİ BİLE YOKTUR.

BUGÜN MEVCUD OLAN AHİ EVREN TÜRBESİ’NİN İLK DEFA NE ZAMAN YAPILDIĞI HAKKINDA KESİN BİR ŞEY SÖYLEMEK DURUMUNDA DEĞİLİZ.

****

Halk Ahi Evren'i yüzyıllarca ölümsüzleştirmiştir Ahi evren Türbesi’nin bir makam olduğuna dair halk rivayetleri bulunmaktadır.

Halk yıllarca Ahi Evren'in vurulduktan sonra birden kaybolduğuna kaybolduğu yerden üzeri yazılı taş kitabenin yerden çıktığına inanmıştır.

Kırşehir Ahi Evren Türbesi’nin zemin katı incelendiğinde zemin üzerine bir sanduka yapıldığı ve burada mezarın bulunmadığı farkedilmektedir.

Arkadaşlar Mevlana önemli' yazmayın diyorlar Türkmenlerin yetiştirdiği en süyük bilim ve devlet adamlarından AHİ EVREN NASURİDDİN ÖNEMSİZ Mİ ?

NURETTİN CACA ÖNCE MEVLANA'YA GİTMİŞ SONRA KIRŞEHİR DE AHİ EVREN (NASREDDİN HOCA)'VE HALKI KILIÇTAN GEÇİREREK TOPYEKUN İMHA ETMİŞTİR.

Mevleviler uzun süre Hace Hasuriddin'i kötülemiş bunu yaymıştır Halkta buna tepki olarak bu kötülemeyi silmek için bir yol bulmuştur.

HALK AHİ EVREN NASURİDDİN'İ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ONU NASREDDİN HOCA VE EŞİNİN HİKAYELERİNDEN OLUŞAN LATİFELER İLE YAŞATMAYI SEÇMİŞTİR

Mevlânâ Celalü'd-dîn, Ahi Evren Nasirü'd-dîn'in öldürülüşü münasebetiyle 45 beyitlik bir manzume yazmıştır. (Divân-ı Kebir,s.9-10/27).

Mesnevi'nin VI. cildinin baş tarafında (İlk 273 beyt) Mesnevi 6. Cilt'i Okumak için Tıkla

KENDİSİNE DÜŞMAN OLAN BİR ÇEVRENİN BULUNDUĞUNU VE BUNLARIN KENDİSİYLE MÜCADELE  ETTİKLERİNİ, KENDİSİNİN DE BU MUHALİFLERİ İLE MÜCADELE ETMEK AMACIYLA BU MESNEVİYİ KALEME ALDIĞINI MESNEVİ' İLE ONLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİ SONUNDA BU DÜŞMAN VE RAKİPLERİNİ YENDİĞİNİ, UZUN UZUN ANLATMAKTA BU YÜZDEN "MESNEVÎ'Yİ BU VI. CİLD İLE TAMAMLAMIŞ OLACAĞINI BELİRTMEKTEDİR.

O dönemde Adliye Vezir olan Ahmed Eflâkî Mevlânâ'nın mücadele ettiği kişilerin ve çevrelerin kimler olduğunu açıkça anlatır hepsi belgelidir.

Özellikle Ahmed Eflâki bu kişilerin ismiyle vasıflarını, mevki ve konumlarını dile getirerek onları tanımamıza bilmemize imkân sağlamaktadır.

Mevlana'nın Ahi Evren Nasreddin Hoca ile yaptığı mücadele bir ölüm kalım mücadelesidir Bu Mücadeleyi Moğollar Sayesinde kazanmıştır.

MEVLANA GALİP GELMİŞ AHİ EVREN'İ VE ONU DESTEKLEYEN OĞLUNU ÖLDÜRTMÜŞTÜR.

ARKADAŞLAR BİZE AHİ EVREN'İN KİM OLDUĞU VE HİZMETLERİ HAKKINDA BİR SORU SORULDU ONA CEVAP VERİRKEN OLAY MEVLANAYA GELDİ

BU KONUYA GİRMEK İSTEMEDİĞİMİ BELİRTTİKÇE SORULAR ARTTI MEVLANA SAVUNUSU VE BİZE İTHAMLAR ARTTI BİZDE HER ZAMANKİ GİBİ GERÇEKLERİ ANLATTIK

BİZ TÜRK GÖZÜYLE TARİHİMİZİ ANLATIYORUZ BİZİM İÇİN TÜRK MİLLETİNE KİM HİZMET ETTİYSE O MAKBULDÜR KİM İHANET ETTİYSE O HAİNDİR

TARİH ANLATIYORUZ TARİH KAYNAKLARLA VE BELGELERLE ANLATILIR O DÖNEMİ YAŞAYANLAR GÜNLÜK TUTMUŞLAR MEVLANA KENDİSİ YAZMIŞ ANLATMIŞ AKTARDIK.

ADAM BEN MOĞOLLARDAN KUCAK DOLUSU PARA ALDIM KIRŞEHİR ŞÖYLE YAKILDI YIKILDI DİYE KENDİSİ ANLATIYOR BİZ İSE "MEVLANA YAPMAZ" DİYORUZ!!!


Mesnevi ve Müstehcen Hikayeler

Arkadaşlar o meşhur Mesnevide çok daha fazla müstehcen olanlarına girmeyeceğim ancak bir iki hikayeyi sizlerle paylaşalım İŞTE MESNEVİ

KABAK HİKÂYESİ (Cilt 5 1335-1420. Beyitler s.112-118) Bir Hanımefendi Bir Hizmetçi ve Bir Eşek… İhtirasın acı sonuçları. Burada kabak ile birilke Eşek ile cinsi münasebete giren bir hanımefendi ile hizmetçisi ile ilgili fantaziler anlatılmaktadır. Hikaye bu günkü porno filmlere taş çıkartacak şekilde kaleme alınmıştır sözde ibret vardır ancak ibret için başka hikayemi kalmadı?

Atsız Hocamın vefatından üç yıl sonra bu konuyu araştırmaya başladım Bunları zaman zaman yazdım Ancak daha yeni anlaşılıyor

BİR SULTANIN BİR CARİYEYE DÜŞKÜNLÜĞÜ… Cariyenin Yolda Köleyle Evde Sultanla Maceraları… (Cilt 5 3831-4025. Beyitler S.312-326)

H. Nihâl ATSIZ, Mevlana ile ilgili yazısında bakınız ne diyor : (Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri,Ötüken,1969,Sayı:64)

Atsız Hoca Devamla

 "Meselâ Cenâb-ı Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî ile şu bir türlü izah olunmayan halvet âlemlerinin ilmî ve tasavvufî mânâsını bununla beşeriyetin+nasıl ve neden kaybolduğunu, şimdi göğün kaçıncı katında ikâmet buyurduğunu anlatıp bizi aydınlatsalar Atsız Hoca devamla "meslek-i kavîm-i tasavvufa çok büyük bir hizmette bulunmuş olurlar."

Atsız 

Bundan başka Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî hazretlerine etıpkı sevilen bir kadına hitâb eder tarzda şiirler yazmasını açıklasalar

Mevlana: 

Kiçkinen oğlan hey bize gelgil! 
Dağdanan dağnan hey geze gelgil! 
Ay bigi sensin, gün bigi sensin! 
Bî-meze gelme, bâ meze gelgil

Nihal Atsız devamla 

"Demesinin hikmetini ve küçük oğlanı mezesiyle birlikte çağırmanın ne demek olduğunu anlatsalar"

diyor

Atsız Hoca 

"Türkçe ve edebîyât öğretmeni olduğumuz hâlde, kemâl-i cehlimizden gerçek mânâsını bir türlü idrak edemediğimiz bu beyitlerdeki tasavvuf incilerini öğrenerek kendilerine minnettar kalırdık." 

H. Nihâl ATSIZ, Ötüken, 1969, Sayı: 64
Arkadaşlar Ahi evren Türkmen Etkinliğini Selçuklu sarayına taşıyor Akılcılık ve Bilim Türkleri kalkındırıyor Gerçek bir zenginleşme başlıyor

Eşari mezhebini savunan Mevlana yalnızlaşıyor Şems-i Tebrizi ile çalışıyor ve kendini geliştiriyor Mesneviyi yazıyor.

Tebrizi idam edilince yalnızlaşıyor saldırıya geçiyor Mevleviler az ve güçsüz bu sebeple Moğollarla iş birliğine geçiyor.

Mevlana'nın Moğol Ajanı olduğunu ilk yazan Fuat Köprülüdür ve bu konuda iddiacı olmuştur İkinci bir Fuat köprülü gelmemiştir -1932 Türkiyat Köprülü Makaleleri Dizini

Mevlana'nın Moğol Ajanı olduğunu ikinci yazan Nihal Atsız'dır.Kendisini şahsen tanırım Atatürk'ten sonra örnek aldığım kişidir

Saray günlüklerini ortaya çıkaran Prof.Dr. Tahsin yazıcıdır Emsalsiz bir bilimadamıdır bu şahsiyetler bu gün yetişmiyor.

Prof. Dr.Mikail Bayram Ahi Evren konusunda 40 yıldır araştırma yapan kıymetli bir bilim adamıdır.
Düzenlenecek ve devamı gelecektir. Esen kalın :)

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Mevlana ve Ahi Evran/Ahi Evren (Nasreddin Hoca - Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud) Mücadelesi
Mevlana ve Ahi Evran/Ahi Evren (Nasreddin Hoca - Hâce Nasirü'd-dîn Mahmud) Mücadelesi
http://1.bp.blogspot.com/-JOyP2gtriBU/U4-HoT-iGpI/AAAAAAAAqiQ/UyJQX5DFz18/s1600/Mevlana+ve+Ahi+Evren(Nasreddin+hoca)+M%C3%BCcadelesi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JOyP2gtriBU/U4-HoT-iGpI/AAAAAAAAqiQ/UyJQX5DFz18/s72-c/Mevlana+ve+Ahi+Evren(Nasreddin+hoca)+M%C3%BCcadelesi.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/mevlana-ve-ahi-evranahi-evren-nasreddin.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/mevlana-ve-ahi-evranahi-evren-nasreddin.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content