--> Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal

Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal Detaylı ve Günlük Takip İçin Twitter'dan Taner Ünal Arap Hayranlığı de...

Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal

Arap Hayranlığı değil Türk düşmanlığı diyelim 19. Yüzyılda Mİ& tarafından planlandı devşirmeler İslam maskesiyle çalışmaya başladı.

TALANCI ARAP ORDULARININ TÜRK BÖLGELERİNDE YAPTIĞI KATLİAMIN AMACI ARAP EMEVİ HANEDANINA TÜRKLERDEN ÇALDIKLARINI AKTARMAK OLMUŞTUR.

ARAPLARIN TALAN VE KATLİAM POLİTİKASI TÜRKLER ARASINDA TEPKİ UYANDIRMIŞ TÜRK HAKİMİYETİ SAĞLANANA KADAR ARAPLARA KARŞI DİRENİLMİŞTİR.

UYGURLAR BU HADİSELERDEN YAKLAŞIK 130 YIL SONRA MANİ DİNİNE GEÇERKEN OĞUZ TÜRKLERİNİN İSLAMİYETLE TANIŞMALARI 10. ve 11 ASIRDA OLABİLMİŞTİR.

Kuteybe Katliama Başlıyor

Kuteybe’nin valilik dönemi, Türk’e yönelik Arap fetih politikasının talancılıktan sömürgeciliğe geçiş dönemidir.

Kuteybe'nin önce sinsice dostluk ile zaafiyet oluşturduktan sonra katliam ve yağmalara başlayarak talan ettiği bölgeyi Yabgular idare ediyor.

Toharistan Yabguluğu mülki bir birim olarak ilk defa Batı Göktürk kağanlarından Tong yabgu tarafından kurulmuştu.

Ahalisinin büyük bir kısmı Aftalitler’den oluşuyordu. Arap fetihleri sırasında bölge Gök-Türk Hakanlığına bağlı bulunmaktaydı.

Toharistan Yabguları kimlerdir?Adları nedir?Şimdilik cevap vermemiz mümkün değildir.Kaynaklarda Yabgu bey denilmekte adı belirtilmemektedir.

Kuteybenin ilk vahşeti Baykenttedir Baykent,Buhara’ya 6 km uzakta,Buhara’dan daha eski bir kentti. Sanat ve ticaret merkezlerinden birisiydi.

Kuteybe Baykent’i iki ay süreyle kuşatmasına karşın alamadı. Arap ordusunda yılgınlık başlamıştı. Askerler artık savaşmak istemiyordu.

Araplar, barış yolu ile Baykent’e girdiler. Şehre iki amil (Arap temsilcisi) ve bir miktar da asayiş ve emniyet kuvvetleri bırakarak ayrıldı.

Baykentte kalan Arap askerleriTürklere eziyet ettiler Türklerde karşı koydular Kent halkı Arap garnizonunu şehirden çıkardı.

KUTEYBE KORKUNÇ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI. BAYKENT BAŞTAN AŞAĞI TAHRİP EDİLDİ, BÜTÜN ERKEKLER ÖLDÜRÜLDÜ. KADINLAR VE ÇOCUKLAR ESİR EDİLDİ.

BAYKENT TARHANI, BİR MİLYON DİRHEM MUKABİLİNDE SERBEST BIRAKILMASINI TEKLİF ETTİYSE DE KABUL EDİLMEDİ. KUTEYBE ONUN DA BAŞINI VURDURDU.

Arap ordusu en modern askeri techizata ve zırhlarına kavuşuyordu.Araplar çok mükemmel silahlar ele geçirmişlerdi.

Bu yağma, yıkma ve talanda o kadar ileri gidilmiş ki; Çine giden Türk tacirler, şehre döndükleri zaman şehri tanıyamamışlardı.

KUTEYBE, BAYKENT’ TEN SONRA TALKAN BAYINDIR KENTİNİ HARABEYE ÇEVİRTTİ; HALK KATLEDİLDİ, TÜRKLERİ SIRA SIRA AĞAÇLARA ASTILAR.

TALKAN YOLUNUN 6 KM LİK BİR KISMINDA BÖYLE ASILMIŞ TÜRKLER SIRALANMIŞTI KUTEYBE İŞİTİLMEDİK VAHŞETLER İŞLİYORDU.

KUTEYBENİN GEÇTİĞİ YERLERDE VAHŞET VE TALAN VARDI GERİDE CESETLER VE YANIK KOKUSUNDAN BAŞKA BİR ŞEY BIRAKMIYORDU.

Türk Orduları Zor Durumda

Kuteybe’nin bu başarıları kalıcı olmamıştı 708 yılında Kuteybe tekrar Buhara’dan çıkarılmış ve Türkeş hükümdarı Soke (Soge) hakim olmuştu.

BUHARALILAR 707’DE DOĞU GÖK-TÜRK KAĞANI KAPAĞAN’I YARDIMLARINA ÇAĞIRMIŞLARDI. MUHTEMELEN KÜL TEGİN’İN KOMUTASINDA BİR ORDU GÖNDERMİŞTİ.

Göktürklerin aynı tarihlerde hem Kırgızlarla Hem Çinle devam eden gergin siyasi münasebetleri ve savaşları vardı bu sebeple ilgilenemediler.

ARKADAŞLAR VAHŞET DAHA YENİ BAŞLIYOR BUNUN ADI İSLAM YAYMA FİLAN DEĞİL GELENLERİNDE MÜSLÜMANLIKLA ALAKASI YOK ÇÖLDEN GANİMET İÇN GELİYORLAR!

Taberi Anlatıyor

Taberi’nin rivayetine göre,Baykent’ten Araplar çok mal,mülk,zenginlik silah,altın ve gümüş gibi diğer kıymetli mücevherler elde etmişlerdir.

Arapların Baykentten elde ettiği bu ganimetin had ve hesabı yoktu. Katipler bunları saya, saya baş edemiyordu. Tarih-i Taberi-4, S. 240.

Baykent uzun yıllar harebe halinde kaldı (Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir’üt-Taberi, Tarih-i Taberi-4, S. 241)

Kuteybe Talkan kentinde yanık kokusundan başka bir şey bırakmadı. Doç. Dr. Bahriye Üçok İslam Tarihi Emeviler - Abbasiler 56.

Kuteybe’nin bu başarıları kalıcı olmamış, 708 yılında Kuteybe tekrar Buhara’dan çıkarılmıştır Eski Türkler L.N. Gümilöv S.377.

Göktürk Ordusu Yardıma Çağırılıyor

Buharalılar 707’de o zamanlar bütün bölgenin tek hakimi olan Doğu Gök-Türk Kağanı Kapağan’ı yardımlarına çağırmışlardı.

İbn Kesir Bu hadiseyi şöyle anlatır“Hicretin seksensekizinci senesinde Kuteybe b. Müslim, Türk hükümdarı Körboğa’nın* üzerine gazaya gitti.

Körboğa’nın maiyetinde 200.000 savaşçı vardı. B İki taraf şiddetlice savaştılar İbn Kesîr, El Bidaye Ve'n-Nihaye 9, s.127.

Taberiye göre Kuteybe, Türkleri güçlükle yenerek bu saldırıdan kurtulur. Ancak bu savaş Orhun kitabelerinde yoktur.

Görünüşe göre, 200 bin kişilik ordu öyküsü son derece abartmalıdır. Kuteybe ile savaşanlar, büyük bir ihtimalle yöresel Türklerdir.

Nitekim bRichard N. Frye ve Ord Prof.Aydın Sayılı, Aynı düşüncededir. Selçuklulardan Evvel Orta Şarkta Türkler, Belleten 37, s. 109.

Kuteybe ve İslam Ordusu Buhara’ya Talana Yürüyor


Bütün hazırlıklarını tamamlayan Kuteybe, ertesi sene büyük bir kuvvetle tekrar Buhara’ya doğru yürüdü.

Maveraünnehir prensleri birliklerinin hazırlıklarını tamamlamadan ve istenilen yardımcı kuvvetler yetişmeden önce, şehri muhasara etti.

Buhara da, Baykent gibi Aşağı Türkistan’ın en zengin ve en güzel şehirlerinden birisiydi.

İstahari der ki; 

“İslam ülkelerinde umumi manzarası Buhara kadar güzel olan bir başka şehir ne gördüm ve ne de işittim”.

Buhara, tarihi İpek Yolunun kalkındırdığı mamur ve müreffeh bir şehirdi. “Etrafı bağlık ve bahçelikti.

Kabaç Hatun’un ölmesi ve oğlu Tuğşad’ın henüz idareyi sağlayacak ehiliyete sahip bulunamaması Verdan Hudat, Buhara hanlığını ele geçirmiştir.

Baykent’in ele geçirilişinde uygulanan vahşetin çevre illerde meydana getirdiği endişe nedeniyle geçici bir sulh sağlandı.

H.A.R.Gibb.Orta Asyada Arap Fütuhatı S.30. En-Narşahi s. 52. Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s.207.

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi 4, S. 479. H.A.R. Gibb, Orta Asya’da arap fütahatı, s. 29. İbn Kesîr, El Bidaye Ve'n-Nihaye 9.

Buhara halkı ve Verdan Hudah kendi aralarında sağladıkları barıştan sonra Kuteybe'ye taviz vermediler.

Vardan-hudat Arap ordularına karşı yapılacak mücadelenin liderliğini üstlendi. ve Çevrede bulunan bütün Türk egemenlerinden yardım istedi.

Türk birlikleri ve çevre egemenleri Verdan’ın yardımına geldiler. Hatta Fergana Yöneticileri bile Verdan’ın yanında yer aldılar.

Verdan ilk önceleri büyük başarı sağladı. Bir yandan Buharayı savunurken diğer taraftan Arap ordularının merkezle ulaşım hatlarını, kesti.

Baharalılar ve türkler Araplara hem ağır zayiatlar verdiriyor, hem de şehri istedikleri gibi kuşatamıyorlardı.

Kuteybe acı bir yenilgi ile geri dönmüştü Büyük bir ordu topladı eğitim ve büyük hazırlıklar yaptı Buharayı dört ay kuşattı. (Taberi-4, S.248.)

Kuşatma neticesiz kaldı Son çare talancı Araplara kestikleri her baş için 100 diar vermeyi taahhüt etti.

Arapların yağmaya ve paraya karşı zaaflarını iyi bilen Kuteybe’nin para vereceğini ilan etmesiyle birlikte savaşın şekli değişmişti.

Kuteybe’nin önüne koyan ve yüz dirhem mükafat alanların sayısı onbin kişinin üzerinde idi. Prof.Dr.Z KitapçıYeni İslam Tarihi Türkler,S.310.

Kurtuluş ümidi kalmayan Buharalılar, Kuteybe’den sulh istemek mecburiyetinde kaldı. Ağır bir haraç mukabilinde sulh talebi kabul edildi.

Türklerin çoğunlukta olduğu Buhara halkı, Araplara karşı yaptıkları uzun direnişin pahasını çok ağır bir şekilde ödemişlerdir.

**
ARKADAŞLAR TÜRKLERE İSLAMI TEBLİĞ FALAN YOK KABUL ETSELER MEVALİ YANİ İKİNCİ SINIF KÖLE OLUYORLAR TÜRKLER KILIÇLA İSLAMI KABUL ETMİYOR

**
ARADAN 300 YIL GEÇTİKTEN SONRA İSLAM DÜNYASINDA HAKİMİYET SAĞLANIYOR HALİFE TUĞRUL BEY'E METBU OLUYOR ONDAN SONRA OĞUZLAR MÜSLÜMAN OLUYOR.

DAHA ÖNCE 924'DE YANİ KUTEYBEDEN 220 YIL SONRA SALTUK BUĞRA HAN ZAMANINDA İSLAMI SEÇİŞ KISMİDİR TÜRKLER KUTEYBEDEN 140 YIL SONRA.

TÜRKLER KUTEYBEDEN 140 YIL SONRA MANİ DİNİNE GEÇMİŞLERDİR BU VAHŞETE BİR TEPKİDİR ANCAK TÜRKLERE UYMAMIŞ UYGURLARIN SONU OLMUŞTUR.


İslam Orduları Kuteybe Emrinde - Buhara Yanıyor

Ganimet ve talan hırsıyla savaşan Araplar Buharayı yağmalanmış,tecavüz ve katliamlar birbirini takip etmiş Kuteybe büyük servet elde etmişti.

AYRICA KUTEYBE SIHHATLİ GENÇLERDEN 50.000 KİŞİYİ DE ESİR OLARAK ALMIŞTIR. ŞEHİRDE BULUNAN EVLERİN YARISI ARAPLARA TAHSİS EDİLDİ.

Buhara halkı, bu zorlamalar sonucu zahirde Müslüman imiş gibi görüyorlarsa da gerçekte atalarının dininden bir türlü vazgeçmiyorlardı.

Kuteybe’nin bu baskıcı uygulamaları halkın direnişve tepkisine neden oldu.Öyle ki, Müslümanlar çok kez silahsız camiye bile gidemez olurlar.

Toharistan Yabgusu Neyzek Tarhan’ın Ölümü

Neyzek Tarhan; Maveraü’n-Nehr ve Horasan bölgesinde Toharistan Yabgululuğuna, bağlı bölgede çok etkin Türk hakanlarından birisidir.

Kuteybe Neyzek Tarhun ile önce dost olmuş ancak katliamları nedeniyle Neyzek ile arası açılmış ve Neyzek Tarhan'ı da öldürmüştür.


İlk el İslam kaynaklarında Neyzek’in ölüm anını bakınız nasıl anlatıyor : “Sahnenin perdesi açılmıştı. Facia şöyle başladı:

SAHNEYE ÖNCE İKİ TÜRK GENCİ GETİRİLDİ. BUNLARIN ELLERİ AYAKLARI ZİNCİRLERLE BAĞLI İDİ. BU KORKUNÇ MANZARAYI BÜTÜN ARAPLAR HALKA OLMUŞTU. Kuteybe Türk gençlerinin Boyunlarından kesilmesine emir verdi. İki gence diz çöktürüldü ve boğazları kesilerek öldürüldü. Sıra yedi yüz Türk kahramana gelmişti. Hepsini de yine Neyzek Tarhanın gözleri önünde boğazlarından keserek işkenceyle öldürüldüler. Sıra Neyzek’e gelince, Kuteybe onun boğazını kendi eliyle kesti Türk askerleri ve Neyzek Tarhan'un derilerini yüzüp Haccac’a gönderdiler.İbnül Esir 12000 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü Zekeriya Kitapçı ise Neyzekle birlikte 19.000 Türkün katledildiğini söylüyor.

Değerli Arkadaşlarım on binlerce Türk'ü acımasızca katleden Kuteybe İslam tarihçilerimize göre ulvi görevler yerine getirmektedir.

Anlatılan Topluca Müslüman Olduk Masalları

Katledilen Türkler

Kuteybe zalimdir. Türklere yönelik 80 yıl devam eden katliamlar ve zulmü Türk kanı taşıyan bir kişi nasıl tasvip edebilir.

Ne yazıkki Türk çocukları “ARAPLAR TÜRKLERE İSLAMI TEBLİĞ EDİVERDİLER, TÜRKLERDE KAFİLELER HALİNDE MÜSLÜMAN OLUVERDİLER” masalına inanıyor.

Yeni dönem İslam tarihçilerine göre “isyancı” olduğu iddia edilen Neyzek Tarhan, bize göre mazlum ve değerli bir Türk Hakanıdır.

Neyzek Tarhan’ın ve diğer Türk hakanlarının direnişi İslama değil halklarına yapılan zülme karşı bir başkaldırıdır.

KUTEYBE DAHA SONRA ŞUMAN SEFERİNE ÇIKTI SAVAŞ SONUCU BU KALEYİ ALDIKTAN SONRA SAVAŞÇILARI ÖLDÜRÜP ÇOLUK ÇOCUĞU DA ESİR ALDI.

KUTEYBE DAHA SONRA DEMİRKAPI’YI GEÇEREK KİŞ VE NESEF’İ ALDI VE LÜZUMLU GÖRDÜĞÜ İDAMLARI TATBİK ETTİKTEN SONRA FARYAP’A HAREKET ETTİ.

FERYAPLILAR TESLİM OLMAYIP KENDİLERİNİ SAVUNMAYA BAŞLAYINCA İÇİNDEKİLERLE FARYAB’I YAKTI. FARYAB'A "YAKILMIŞ ŞEHİR""MUHTERİKA" ADI VERİLDİ.

Kuteybe yeniden Buhara’ya döndü. Anlaşılıyor ki Buharadayı idare edenlerle ahali arasında daimi bir ihtilaf vardı.

Aşağı Türkistan’ın bütün büyük şehir ve kasabalarında artık bir kan ve ateş kasırgası esmektedir. Bu olayların asıl merkezide Buharadır.

Tuğşad Anlatıyor

İslam tarihçilerine göre Tuğşad iyi bir müslümandır. İslamın yayılmasına ve yerleşmesine önemli hizmetleri olmuştur.

Bize göre Tuğşad işbirlikçidir.Buhara’da ki İranlı aileden iktidarı alabilmek için Kuteybe ile işbirliği içerisinde Türklere ihanet etmiştir.

**
BU SÖZDE İSLAMLAŞTIRMA ADINA YAPILANLARI HİSSEDEBİLMEK İÇİN KENDİMİZİ BUHARA DA VEYA BAYKENTTE ŞUMAN'DA FARYAP'TA FARZ EDELİM DİYORUM.
**

Buhara Kaynayan Kazan !

Yakınlarımızı katliamda, yağmada ve tecavüzde düşünelim.. Özgür irademizle kabul ettiğimiz değerlerimizin aşağılandığını görelim.

Buhara’lı çocuklardan biri olarak; eşleri, çocukları, babaları katledilirken, vahşet ortamında işgalcilerin kölesi olanlardan birisi olarak!

Kendimizi herşeyi yakılıp yağmalanmış, yakınları öldürülmüş veya esir alınmış bir insan olarak düşünelim.Bu vahşetlerin tamamı yaşanmıştır.

BU YAPILANLARIN DEĞİL İSLAMİYET LE HİÇ BİR İNANÇ SİSTEMİYLE ALAKASI OLAMAZ TARAFLI BAKIŞIMIZ BU VAHŞETİ YOK SAYABİLİR.

ANCAK OLANLARI İSLAMİYETİ YAYMAK DİRENEN TÜRKLERİ KAFİR SAYAN TARİHÇİLERİMİZİN BU KONUDA CİDDİ BİR HESAPLAŞMA YAPMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR.

Türklerin evlerinin yarısını işgalcilerle doldurulması şeklindeki uygulamayla Kuteybe, Buhara’ya Arap nüfusunun yerleşmesini sağlar.

Büyük kafileler halinde Buhara’ya akın eden Araplar, Türklerin katli, sürülmesi ve sindirilmesi sayesinde ev para ve tarla sıkıntısı çekmedi.

Türklerin birikimlerini Kuteybe’nin ifadesiyle“Müslümanlara helal!”kılan, nev-i şahsına münhasır ilginç bir “ahlak” anlayışı sergileniyordu.

Şehre zorla hakim olanlar, bu hakimiyetlerini tek tek evlere zorla yerleştirdikleri Araplar aracılığıyla bu kez evlere taşıyorlardı.

Buharalı ev sahipleri evlerinin yarısında oturan Arapların her hareketlerini denetlemelerinden ve hak iddia etmelerinden rahatsızdı.

Türkler buldukları her fırsatta işgalcileri pusuya düşürüp öldürdüler. Etkin bir yeraltı örgütlenmesi geliştirdiler.

Araplar da tüm işgalci ordular gibi kendilerinden her öldürülene karşı misillemeler yaptılar, direnişçileri “cani” ilan ettiler.

Türklerin silah taşıması ağır yaptırımlarla yasaklandı ve her seferinde yeni yeni baskı yöntemleri geliştirdiler.

Kuteybe barış içinde olduğu Semerkant'a yöneldi Semerkant Tarhun'u Gurek'in intihar ederek ölümüne sebep oldu.

Gurek kılıcının kabzasını yere koydu. Kılıcının ucunu da kendi göğsüne ayadı. Kılıcın üstüne atıldı. Kılıç göğsünden girip arkasından çıktı.

Gibb Tarhun’un öldürüldüğünü iddi ederken, 20. Wellhausen İntihar etmeye zorlandığını yazmıştır.

Akdes Nimet Kurat’ta öldürüldüğü inancındadır. Akdes Nimet Kurat, Kuteybe ve Semerkant’ı zaptı Dil ve Tarih Dergisi 1948 6/6 494 vd.

Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, Sekizinci Kısım s. 207. Abdülkadir İnan, belleten, sayı 27, s. 608.

Harzem Yanıyor !Kuteybe Semerkant'tan sonra Harzem'e geldi dünyanın en büyük ilim ve külytür merkezi Harzem'i yaktı yıktı halkını katletti.

Kazılardan da anlaşıldığı üzere, çok eski ve çok parlak bir uygarlık merkezi olan Harzem’in tarih yıllıkları bile yakılır.

Harzem’in büyük Türk bilgini Biruni, Harzem uygarlığının yok edilişini acıyla anlatır:

Kuteybe, her çareye başvurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, geleneklerini koruyanları, bütün bilginleri yok etti. Her şey karanlıklara gömüldü. Hitti’nin dediği gibi Harzem (bu günkü Hive) Fütühutla İslam’a kazandırılmıştı.

Taberi’nin böyle şehir görülmedi dediği Harzemlilerin o güzel şehirlerinin muhteşem mimari eserleri, yerle bir edildi yakıldı.

Harzem halkının kültürel özellikleri, tarihleri hulasa hakkında tüm bilinenleri yanan ve yıkılan şehrin külleri arasında yok oldu gitti.

Şehirlerinin fethedilmesiyle birlikte çöle sürülen Semerkant Türkleri, o hayata uyum sağlayamayarak kitlesel ölümler yaşadılar.

Belazuri yaptığı bir nakille bu yapılan katliamları belgemiş oluyor. “El-Muhtar bin Ka’b El-Cu’fi Kuteybe hakkında şöyle diyor:

“Kuteybe, Arap uruklarıyle birlikte, Sogd’u alt üste etti. O, yakıp yıkmasiyle, Sogd’ları bomboş bir sahrada oturmuş hale soktu.”

Sabri Gündüz :

“Binlerce masum halk, ıssız soğuk çöllerde kimi hastalıktan kimi üzüntüden kimi de açlıktan mahvolup gitmişlerdi"diyor.

Direniş Başlıyor !

Arap vahşetleri sürerken Türk direnişi de yayıldı. Artık Gerilla savaşıyla işgalciler yıpratıllıyor yaptıkları yanlarına kar bırakılmıyordu.

Öyle ki yer yer Ceyhun bile geçilerek Emevilere pusular kurulma yoluna gidilerek ciddi zararlar verdirilmişti.

Kuteybe dönemi Türkler için tarihin acı sayfalarının yer aldığı yıllardır Türkler İslamiyete yakınlaşmak yerine ona karşı tavır aldılar.

“Kuteybe yönetiminde ki Emevilerinin güttükleri ‘ezici ve eşit olmayan’ siyaset, Türklerin İslamiyete yanaşmamalarının en mühim sebebidir."


Belazuri, Maarif Basımevi 1956 Fütuhü’l-Büldan II, S. 301. Şerafettin Turhan Türk Kültürü tarihi s.111.COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal
Kuteybe Katliamları - Türkistan Kan Ağlıyor ! - Taner Ünal
http://4.bp.blogspot.com/-x_aeEM5Kk7Q/U5OPLlIsP3I/AAAAAAAA3OU/yKxeILLl-AE/s1600/Buhara_-_Panorama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-x_aeEM5Kk7Q/U5OPLlIsP3I/AAAAAAAA3OU/yKxeILLl-AE/s72-c/Buhara_-_Panorama.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/kuteybe-katliamlar-turkistan-kan-aglyor.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/kuteybe-katliamlar-turkistan-kan-aglyor.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content