--> Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 17 - İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 17 - İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı Bölüm 17 İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler İSTANBUL BASINI  İSTİKLA...

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı

Bölüm 17

İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler


İSTANBUL BASINI  İSTİKLAL SAVAŞINDA DA İŞBİRLİKÇİLERİN ELİNDEYDİ

İstanbul'da ve Anadolu'da işgal altındaki bölgelerde, İngiltere ve Fransa'nın hizmetinde yayın organları türer. Bu basın olanca gücüyle, millîyetçiler aleyhindeki kampanyaya katılır. Birkaç örnek, basındaki Mustafa Kemal düşmanlığını göstermeye yeterlidir :

“Yalancı millîyet dâvâsı, ser-i Şerif'e aykırıdır.”[2] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah, 11 Nisan 1920

“Katli vâciptir fetvası üzerine: Mustafa Kemal, lâyık olduğu cezayı gördü.”[3] Alemdar, 15 Nisan 1920

“Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal'i kovarak adam etti.”[4] Ferda, 16 Nisan 1920

“Yalnız Fransızlar Türkler’in dostudur.” [5][1] Ferda, 20 Nisan 1920

“İngiltere'ye olan muhabbetimize, Amerika'ya olan saygımız halel getirmez.”[6] Türkçe İstanbul, 16 Aralık 1918

“Mustafa Kemal ne yaptı? İsyan”[7] Peyam-ı Sabah, 2 Agustos 1919

“Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da bir millî hareket yaratmaya çalışıyor. Bu ne çocukça bir hayaldir! Bütün cihanın kuvvetine karşı... Savaştan ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun gücü ile... Kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Anadolu'da ne kalmıştır, ne var ki, mukavemet teşkili kabil olsun.” [8] Renin, 11 Ekim 1919

“Idam, idam, idam! Mustafa Kemal cezasını bulacak!”[9] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah, 25 Nisan 1920

“Anadolu, Kemalistlerden temizlenecektir.”[10] Alemdar, 29 Nisan 1920

“Kızıl tehlike!”[11]  Açıksöz, 22 Subat 1920

“Millî hareket boşa gitmeye mahkûmdur.”[12] Sait Molla, Peyam-ı Sabah, 1 Mayıs 1920

“Mustafa Kemal'in maskaralıkları”[13] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah; 7 Mayıs 1920

“Rıfat'ın fetva-yı delaliye'si” (Atatürk'ün Ankara Müftüsü Rıfat'a hazırlattığı karşı fetva. Deccal, kıyamet günü ortaya çıkacak olan yalancı ve zararlı yaratık, yalancı mesih.[14] Alemdar, 11 Mayıs 1920

“Mustafa Kemal ve hempalarının idamı”[15] Peyam-ı Sabah, 13 Mayıs 1920

“Büyük Millet Meclisi, küçük heriflerin eseridir.”[16] Peyam-ı Sabah, 13 Mayıs 1920

İşte bu fetvalar, basın kampanyaları, din, mezhep ve ırk ayrılıklarını körükleme, Halife orduları kullanma vb. gibi çok çesitli metodlarla, İngiltere, Padişah ve Damat Ferit Hükümeti ile tam işbirliği hâlinde, Anadolu'da geniş çapta bir karşı kargaşa hareketi başlatır. Çerkezlikten, Kürtlükten, mezhep ayrılıklarından yararlanarak bir iç savaşı körükler. Amaç,

 “Millîyetçi hareketi ezmek; fakat aynı zamanda da İngilizler’in yaşamsal önem verdikleri boğazlar bölgesini, millîyetçilerin ve hatta millîyetçilerle birlikte sayılan Bolşeviklerin tehdidinden kurtarmaktır.”


 VAHDETTİN DÖNEMİ İŞBİRLİKÇİLERDEN BAZILARI

İstanbul’da mütarekeden itibaren iki cins hükümet tipi olmuştur. Bunlardan birincisi, Damat Ferit başkanlığı altında kurulan hükümetlerdir. Bunlar, İtilaf Devletlerine karşı ne pahasına olursa olsun tam bir teslimiyet fikrini temsil etmişlerdir. İkinci tip hükümetler de Tevfik Paşa’nın başkanlık ettiği hükümetlerdir. Bunlar, Anadolu direnişinden yana olduklarını söylemekle birlikte, icraatlarında bunu görmek mümkün olmamıştır.

İngilizler’e sığınma fikri, aydınlar arasında da yaygındır. Meselâ Yahya Kemal Beyatlı bile, “Bari İngilizler vatanımızı toptan alsalar da Mısır gibi olsak“ der. Abdullah Cevdet ve Ali Kemâl ise, açıkça İngiliz mandası isterler. Ali Kemâl, 7 Ağustos 1919 tarihli Sabah Gazetesi’nde, “Türkiye ve mandaterlik” başlıklı yazısında mandalığı tek kurtuluş çaresi olarak savunan yazısını şöyle bitirir:


“Türkler’in artık o serserilerin kışkırtmalarına kapılarak felâket ve belalarımızı hazırlayan o bilinen serüvenlere atılmayacaklarına inandırmak için yönetim işlerimizin yeniden düzenlenmesini İngilizler’e bırakmaları; başka bir deyişle, belli bir süre için İngilizler’in siyasal değil fakat, yönetimsel güdümünü kabul eylemekle mümkündür. Bu sayede İngilizler polisimizi, adliyemizi, maliyemizi, bayındırlık işlerimizi yeniden düzenleyecekler ve Türkler de geleceğin kaygısından uzak kalarak yaradılıştan gelen yeteneklerini geliştirmeyi başaracaklardır.”

Osmanlı aydınları Mustafa Kemâl’in İngilizler’e karşı tavır almamasını isterken   İktidardaki Hürriyet İtilâf Partisi, alenen işbirlikçiliği savunmaktadır. İtilâf Partisi’nin İngilizler’le birlikte organize ettiği İngiliz Sevenler Derneği’nin himayecilik hususundaki gayretleri, İngilizler’den fazla idi. İngiliz Sevenler Derneği, İngiltere’nin Amerika ve Fransa ile birlikte İzmir’e Yunan’ı çıkarma kararı aldığı gün İngilizler’in Hürriyet ve İtilaf Partisi’yle yaptığı işbirliği sonucu kurulmuştur. Derneğin ön planda gelen kişileri arasında İngiltere Baştercümanı Ryan, İstihbaratçı General Dedes, Rahip Frew, Damat Ferit, Ali Kemal, Adil, Mehmet Ali, Hoca Vasfi, Sait Molla kurucu üyeler olarak görülmektedir.Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları, (sözde)şeriat hükümleri ile yürütülecek bir düzenden yana olduklarını ve her türlü millîyetçi akıma karşı olduklarını beyan etmekte, Kürt, Ermeni, Rum, Arnavut vesair azınlıkların haklarını korumayı birinci görev olarak ele almakta iken, başta Türkçülük akımı olmak üzere Türk millîyetçiliği hareketlerini şiddetle cezalandırmışlardır.Çünkü bunlar kanı bozuk, gayri Türk, dönme, devşirme, mason ve bu milletin özüne karşı işbirlikçi vatan hainleridir. Vahdettin ise bu partinin manevi lideridir. Parti Başkanı Albay Sadık, İngilizler’in ücretli adamı gibi çalışmaktadır. Damat Ferit, partinin gerçek lideridir.

Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, partinin kurucularındandır. Sadrazam vekili iken Ali Galip’i, Mustafa Kemâl’i astırmak için Kürt aşiretlerini ayaklandırmakla görevlendiren odur. “Kuvay--i Millîyeciler’in katli vaciptir” fetvasını yazan ve fetvanın altına Dürrizade Efendi imzasını atan odur. Kürdistan Derneği ile vatanın parçalanmasına yol açacak bir anlaşmayı, parti merkezinde imzalayan da odur. Partinin ileri gelenlerinden Rasputin lakâplı Şeyh Zeynelabidin, Konya ayaklanmasının düzenleyicisidir. Yozgat isyanını, Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Çapanoğlu Edip Bey yürütmüştür. Bursa Başkanı Aziz Nuri de iç ayaklanmaların mimarlarındandır. Yine partinin ileri gelenlerinden Seyit Abdülkadir, Kürt Derneği’nin başkanıdır ve İngilizler’le işbirliği halindedir. İngiliz Sevenler Derneği’nin başta gelen kişisi Sait Molla, belgelerle açıklanmış bir İngiliz casusudur.

Amaç Türk Devleti’nin kurulmaması ve Türkler’in Anadolu’dan tecritidir. Bu nedenle bu gözü dönmüş vatan hainleri, Yunanlılar’la dahi işbirliklerine girerek Anadolu Derneği adı altında, Yunan Severler Dernekleri kurmuşlardır. Hürriyet-i İtilafçılar bununla da kalmamış, İngiliz belgelerinde de görüldüğü şekliyle, 76 imzalı bir bildiri vererek, Mustafa Kemâl kuvvetlerinin Anadolu’dan temizlenmesini istemişlerdir. Bu talihsiz bildiride Hoca Vasfi Efendi, Rıza Tevfik ve birçok tanınmış simanın imzası vardır.

Kurtuluş Savaşı’na karşı gelenlerin başında Osmanlı Padişahı Vahidettin gelir. Fransa ikinci dünya savaşı biter bitmez, işgal altındaki Fransa’nın Dışişleri Bakanı Blaval’i, Almanlarla işbirliği yaptığı için kurşuna dizdirmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Mareşal Petain’i bile 1. Dünya savaşının milli kahramanlarından olmasına rağmen aynı sebeble ömür boyu hapse mahkum etmiş, ölene kadar hapiste tutmuştur. Kukla veya işbirlikçi hükümetler ve bunların yöneticileri tarih boyunca hain olarak kabul edilmiştir. Gerek Vahidettin, gerek Damat Ferid gerekse Hürriyet--i İtilaf partisi mensupları İngilizler’le işbirliğine girmişler, Anadolu’daki Türk mukavemetine karşı İngilizlerle birlikte hareket etmişler bazen onları bile şaşırtacak işler yaparak kraldan fazla kralcı kesilmişlerdir.[1] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah, 11 Nisan 1920
[2] Alemdar, 15 Nisan 1920
[3] Ferda, 16 Nisan 1920
[4] Ferda, 20 Nisan 1920
[5] Türkçe İstanbul, 16 Aralık 1918
[6] Peyam-ı Sabah, 2 Agustos 1919
[7] Renin, 11 Ekim 1919
[8] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah, 25 Nisan 1920
[9] Alemdar, 29 Nisan 1920
[10] Açıksöz, 22 Subat 1920
[11] Sait Molla, Peyam-ı Sabah, 1 Mayıs 1920
[12] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah; 7 Mayıs 1920
[13] Alemdar, 11 Mayıs 1920
[14] Peyam-ı Sabah, 13 Mayıs 1920
[15] Ali Kemal, Peyam-ı Sabah, 28 Mayıs 1920
COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 17 - İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 17 - İstiklal Savaşı'nda İstanbul Basını ve İşbirlikçiler
http://1.bp.blogspot.com/-AJDknJaPx3s/U6ApWsRkw0I/AAAAAAAA3lA/vYXQjvrpej8/s1600/ahmet+izmet+pa%C5%9Fa+ve+ismet+in%C3%B6n%C3%BC+avusturyal%C4%B1+subaylarla.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AJDknJaPx3s/U6ApWsRkw0I/AAAAAAAA3lA/vYXQjvrpej8/s72-c/ahmet+izmet+pa%C5%9Fa+ve+ismet+in%C3%B6n%C3%BC+avusturyal%C4%B1+subaylarla.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturkun-samsuna-cks-17-istiklal.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturkun-samsuna-cks-17-istiklal.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content