--> Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 03 - Mondros Türklerin Ölüm Fermanıydı ! | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 03 - Mondros Türklerin Ölüm Fermanıydı !

MONDROS MÜTAREKESİNİN İMZALANMASI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİNİN KABULÜ DEMEKTİ. TÜRKLERİN ÖLÜM FERMANI, PAYİTAHTI KURTARMAK İÇİN ÇEKİNİLMEDEN İ...

MONDROS MÜTAREKESİNİN İMZALANMASI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİNİN KABULÜ DEMEKTİ. TÜRKLERİN ÖLÜM FERMANI, PAYİTAHTI KURTARMAK İÇİN ÇEKİNİLMEDEN İMZLANDI

İSTANBUL HÜKÜMETİNDEN ÜMİDİNİ KESEN MUSTAFA KEMAL, 5 KASIM'DA, ADANA'DA ALİ FUAT (CEBESOY) PAŞA İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE "…

ARTIK MİLLETİN BUNDAN SONRA KENDİ HAKLARINI KENDİSİNİN ARAMASI VE MÜDAFAA ETMESİ, BİZLERİN DE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR BU YOLU GÖSTERMEMİZ VE BÜTÜN ORDU İLE BERABER YARDIM ETMEMİZ LAZIMDIR." DİYORDU. [1]( AGE,S.3.)
MONDROS ATEŞKESİ'NDEN SONRA MUSTAFA KEMAL'İN ALDIĞI İLK TAVIR BU BİÇİMDE İFADESİNİ BULMUŞTU. BU SÖZLER MİLLİ KURTULUŞ HAREKETİNİN BAŞLANGIÇ BİLDİRİSİ SAYILABİLİR.Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı

Bölüm 03

Mondros Türklerin Ölüm Fermanıydı


       Türk delegeleri, "Peykişevket" savaş gemisi ile 1918 Ekim ayının 24.Günü Galata rıhtımından hareket ettiler. 26 Ekim Günü Midilli'nin Mondros Limanına vardılar. 27 Ekim sabahı toplantılar başladı. İlk toplantıda İtilaf devletlerince hazırlanan mütareke metni okunmaya  başladı. Oturumun devamında İngilizlerin tehdit içeren baskıları ve hakarete hamiz sözleri neticesinde metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ortaya çıkmış oldu. Sanki Mondros'a anlaşma yapmaya değil, azarlanmaya ve emirleri kabule gitmiştik. Hükümetle yapılan bir kaç haberleşme iyi netice vermedi. Son telsiz cevabı da gecikince heyet mensupları, kendi yetkilerini kullanarak mütareke metnini imzalamaya karar verdiler. 30 Ekim 1918 tarihinde, İngilizlerin önümüze koyduğu mütareke metni maddelerdeki ufak rötuşlarla aynen kabul edildi.
MONDROS’LA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

    Mütareke metnine göre Çanakkale ve Karadeniz Boğazları ve bu bölgeye serbestçe girilebileceği gibi, buralardaki askeri istihkâmlar işgal edilecektir. Osmanlı deniz kıyılarındaki torpil, torpido, kovan yerleri gösterilecek ve bunların taranmasına ve kaldırılmasına yardım edilecektir. Aynı şekilde Karadeniz'dekiler hakkında da bilgi verilecektir. İtilâf devletlerinden savaş esnasında alınan esirler, hiç bir şart öne sürmeden İstanbul'da teslim edilecektir.


   Sınırların ve asayişin korunması için gerekli olan kuvvetten gayri, bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Savaş gemileri, teslim edilerek Osmanlı limanlarında tutuklu bulunacaklardır. Evet, ilk altı madde böyledir. Yedinci madde ise idam hükmü mahiyetindedir: "İtilâf devletleri, emniyetlerini tehdit edecek bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahiptir." Dokuzuncu madde de, "Osmanlı demiryolları ve ticaret gemileri, itilaf devletlerinin hizmetinde olacaktır. Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan yararlanacaklardır. Toros Tünelleri işgal edilecektir. İran ve Kafkasya'daki Osmanlı kuvvetleri geri çekilecektir" Diğer maddelerde de, ilk maddeleri pekiştiren hükümlerin yanında "Hicaz, Asir, Suriye, Irak ve Yemen'deki birlikler en yakın İtilâf kumandanlıklarına teslim edilecektir." denilmektedir. Osmanlı savaş esirleri, itilâf devletlerinde kalacaktır. Doğudaki altı vilayette bir kargaşalık çıkarsa İtilâf devletleri, istediği zaman işgâl hakkına sahiptir, gibi maddeler bulunmaktaydı.


    Mütareke şartları çok ağırdı, böyle bir mütarekenin imzalanması Türklerin yok edilmesinin kabulü demekti. Ancak Osmanlı heyeti, İngilizlerin İstanbul'u işgal ederek (saltanat şehrini işgali suretiyle) kendilerine çok daha ağır şartlar dayatacakları düşüncesindeydiler. Türklerin ölüm fermanı, yerine getirilmeyecek bir kaç vaat uğruna imzalandı.

   Aslında bu hadise, millî yapısı bulunmayan bir devletin hazin sonu idi. Sonun yaklaştığı belli olduğu andan itibaren, millî bir kurtuluş hareketi düşünmek yerine saltanatın kurtarılması ve devamının sağlanması düşünülmüştü. Neticede bunun bedeli ödeniyor, Türk yurdu feda ediliyordu. Zaten mazlum bir millet olan Türklerin kaderi bu idi. Tarih boyunca devletler ve imparatorluklar kurmuşlar; ancak o imparatorluklar da güçlerine yaraşır bir yetkiye sahip olamamışlar, en sonunda da bütün bedeli onlar ödemişlerdi.

   Mütarekeyi imzalatmakla görevli memur olan İngiliz Amirali Caltrope, Rauf Bey vasıtasıyla Padişah'a bir belge yolluyordu. Bu belgede Sadece Boğaz istihkâmlarının İngiliz ve Fransızlarca işgâl edileceği, İşgâl Kuvvetleri yanında Türk Kuvvetlerinin de bulunması isteğini İngiliz Hükümeti'nin kabûl ettiğini, İstanbul ve İzmir'e Yunanlıların çıkarılmaması hususunu kendi hükümetine bildirdiğini Osmanlı Hükümeti, güvenliğini koruyabildiği sürece İstanbul'un işgâl edilmeyeceğini taahhüt ediyordu.[2] (Mütareke istenmesi Avusturya imparatorluğu'nun sonu oldu. Çekoslavaklar, Macarlar, Polonya'lılar istiklâllerini ilân ettiler)

Müttefikler ilk hamlelerini Irak ve Suriye'de göstermişler ve mütarekenin 7 nci maddesine dayanarak yürürlüğe girmesinden bir gün sonra yani 1 Kasım 1918 de Musul'un işgaline kalkışmışlardı. Ondan iki gün sonra 3 Kasımda İskenderun için aynı talepte bulunmuşlardır.
1900'lerde Musul Vilayeti

   Müttefiklerin bu talebi karşısında İstanbul bu durumu normal kabul ederek, Sadrâzam ve başkumandanlık erkânıharbiye reisi olan zat ordu ve grup kumandanlarına o yolda emirler vermiştir.

Bunu takiben bir ikinci hamle ile İngilizler Irak'taki 6 ıncı ordu ile Suriye'deki Yıldırım orduları grubunu esir etmeğe çalışmışlar ve 2 ve 3 Kasımda 6 ıncı ve biraz sonra da Yıldırım ordularının mütarekenin 16 ıncı maddesine istinaden kâmilen kendilerine teslim olmalarını istemişlerdir. Pek aykırı olan ve daha doğrusu sırf Osmanlı hükümetinin acizliğine güvenilerek ileri sürülen bu talep neticesiz kalmıştır.

  İngilizlerin böyle bir tasavvuru olduğu daha 3 Kasımda fark edilebilirdi. Çünkü  Musul'a gelmiş olan İngiliz generali Kassel, 6 ıncı ordu kumandanından Dicle'nin şarkındaki kıtaatın yerlerinden oynatılmamalarını talep etmiş ve bu bapta ondan vaat almıştı.[3]( Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25)


Mondros imzalanırken sınırlarımız


  İkinci hamlenin neticesiz kalması üzerine İngilizler üçüncü bir hamle ile mütarekenin 5 inci maddesine dayanarak Irak ve Suriye'deki ordularımızın silahlarını ele geçirmeğe çalışmışlardı. Bu talep Irak ordusu için 7 ve Yıldırım orduları için 12 Kasımda ileri sürülmüştür. İngilizler bu işte Irak'ta nisbeten daha ziyade muvaffak olmuşlardır. Suriye'de ise ordular grup kumandanı Mustafa Kemal Paşanın işi daha ilk günden kavraması sayesinde büyük mikyasta silah, cephane ve levazım kurtulmuştur. Zira o bunları mütareke akabinde derhal Toros şimaline taşıtmağa başlamıştı.  [4]( Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25)

    Irak ve Suriye’de müttefikler, esasen kendilerine sonsuz haklar veren mütarekenin maddelerini te'vil ve zoraki surette tefsir ederek Osmanlı ordularını bu tarzda sıkıştırır ve imhamızı çabuklaştırmak için her saat yeni bir şey icat ederken, başlıca gayesi Boğazları açtırmak ve istihkâmlarını ele almak olan Mondros'taki donanma kumandanı amiral Galtrop “Osmanlı hükümeti bir canlılık eseri gösterip mütarekenin Irak ve Suriye'de bu kadar suiniyetle tatbikinden” kuşkulanmak suretiyle işin nereye varacağını anlayarak “Boğazların açılması ve teslimi” ameliyesini durdurur korkusu ile Babı aliyi aldatmaya ve oyalamaya koyulmuştur. [5] (Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25)


[1] Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25


[1]  Age,s.3.
[2] Mütareke istenmesi Avusturya imparatorluğu'nun sonu oldu. Çekoslavaklar, Macarlar, Polonya'lılar istiklâllerini ilân ettiler
[3]  Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25
[4]  Ord. Prof. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 25
COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 03 - Mondros Türklerin Ölüm Fermanıydı !
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı 03 - Mondros Türklerin Ölüm Fermanıydı !
http://2.bp.blogspot.com/-0A0KLsDFFsk/U5ShaPmXs0I/AAAAAAAA3Ss/PtAw_4KrrBo/s1600/ali+fuat+cebesoy.png
http://2.bp.blogspot.com/-0A0KLsDFFsk/U5ShaPmXs0I/AAAAAAAA3Ss/PtAw_4KrrBo/s72-c/ali+fuat+cebesoy.png
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturkun-samsuna-cks-03-mondros.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturkun-samsuna-cks-03-mondros.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content