--> Toharlar | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Toharlar

Toharlar      Tohar kabileleri M.Ö. 2-3 binli yıllarda Batı Avrupa'da tarihî yazmalara kaydedilir, binli yıllarda ise Orta A...

Toharlar

     Tohar kabileleri M.Ö. 2-3 binli yıllarda Batı Avrupa'da tarihî yazmalara kaydedilir, binli yıllarda ise Orta Asya bölgesinden halk olarak bilinir. Fakat bu Toharlar önce Avrupa'da ondan sonra Asya'da yaşamış demek değildir. Bu, sadece tarihi kaynaklara tesadüfi olarak girip kalmak olurdu. Onlar, malumdur ki, M.Ö. 3 bin yıl önce de, bin yıl önce de şimdi de burada var olmuşlardır. 


      Grek tarihçisi Ptolimey M.S. II. asırda Tagar (Tohar) isminde halkların Batı Avrupa'da Dakiya yanında yaşayanlar olarak gösterir (Latışev, V.V. 1893, I, Nisan 1,232). Toharlar için bugünkü resmî belgelerde İran dilli diye yazarlar. Niçin? Çünkü Alman âlimleri eski Tohar adındaki halkları İran dilini zorla takarlar. Bu "zorlama" şu şekildedir.


     XIX. asır sonunda XX. asır başlarında Sin-hian çöllerinde eski yazmalar bulunur ve onun Batı İran dillerinin birinde yazılmış olduğunu açıklarlar. Yine bu devirde başka bir Alman Türkologu eski Sanskritçe'den tercüme edilmiş Uygurca bir metin bulur ve orada şu yazılıdır: Bu metin Sanskritçe'den Uygurca'ya doğrudan doğruya değil, ancak Tohri adındaki bir dil yardımıyla tercüme edilmiştir. İşte bu habere dayanarak diğer Alman âlimleri orada bulunan İranca yazılar için "Tohri" dilinde yazılmıştır, şeklinde fikir söylemeyi gerekli görürler; ancak, esas Tahirler Sin-hian'dan uzakta, Baktriya'da yaşarlar. Burada ufacık dahi bir bağlantı ve mantık olmasa da Alman âlimleri Tohrileri İran dilli diye ispatlama gereğini duyarlar. Pek çok âlim bu manipülasyona şaşırıp kalsalar da, Alman müellifleri Tohar'a İran dilini yapıştırmaya devam ederler (Krauze V. 41, 44). Burada mantık daha en başında kaybolur. Sanskrit metnini Uygurca'ya tercüme ederken Tohar dilinden faydalanmışlar. 


     Demek ki, o Uygur diline yakındır. O halde niçin ona eski İran yazmasını yamamalıydı Yani bu tahrifat mühim bir maksatla yapılmış. Toharların çeşitli kaynaklardan alınmış tarihine gelecek olursak, onlar eskiden Orta Asya'daki Sak- Massagitler (Türk dilliler) ile sıkı ilişkidedirler. Kaşgarlı Mahmut da Tagar ~ Toharların Türk olduklarını söyler. Sovyet devrindeki araştırmacılar da Tohar'ın izinin Özbek ve Kazaklara ait yer ve kavim adlarında gizlendiğini ispat eder (Tolstova L.S. 1978, 10). 


    Bütün kaynaklar Toharların Özbeklerin oluşmasında aktif rol aldığı şeklinde bilgi verirler. Bundan sonra Toharlar yok olurlar, "Türkleşirler"; yani güya Türk dilinin benimsenmesi kolaydır. Bunlar masaldır. Doğu Avrupa'dan Orta Asya’ya kadar olan yerlerde yaşayan sözde İran dilli olan Toharların böyle ansızın Türkleşip yok olması mümkün değildir. 


     Onlar hiç şüphesiz daha baştan Türktürler ve onların kavim adları da Türkçe'dir: Toh~tag~dag "dağ" veya "orman" er~ar "insanlar". Taharlar ~ Tagarlar daha MÖ. devrelerde Tevrat'a Türkler olarak girmişlerdir. Tevrat'ta şöyle zikredilmiştir: Yafes'in oğlu Gomer'den üç çocuk olur: Askenaz, Rifat ve Togarma (10. bölüm). O çağdan bugüne kadar Yahudiler Türklere Togar ~ Togarma derler. Bu örnek Türklerin Avrupa taraf- larında daha MÖ'de de yaşadığını açık bir şekilde gösterir. Tavr da Tagar~Tohar kavim adının başka bir ağızdaki şeklidir bu, Taver sözünün değiştirilmiş bir varyantıdır. 


      Tavrları biz Kimmerler ve Skifler (İskitler) arasında görürüz, onlar Kafkas ve Kısım dağlarında yaşarlar. Kırım'ın ikinci ismi Tavriya da buradan gelir. Bunlar şimdiki Kırım Tatarlarının ilk şekillerini teşkil eder. Tavriya esas Skifya'yı teşkil eder, burası, Tuna boğazında, Kerç boğazına kadar uyanır (Herodot IV, 99). Tavralar Skif konfederasyonuna dahildir. Skifler, Farsi-İran halklarının Dara liderliğindeki baskınlarına karşı koymak için, çeşitli Skif halklarının hükümdarlarını toplamak durumundadır. Buraya, Tavr, Ağadır, Nevr, Androfag, Melanhler, Gelon, Budin ve Savromat'ların hükümdarları gelir (IV. 102). Şayet bunlar İran dilli olsalarmış İran- Farslara karşı mücedele etmezler ve İran-Farslıların kendileri de bunlara karşı saldırmazlardı. Az önce saydığımız halkların kavim adları Türkçe'dir ve onların kendileri de Türktür, diyebiliriz.


Hepsi :
http://goo.gl/6TnFJJ

Resim :
Kâfir Kale, Duşanbe, Tacikistan http://goo.gl/hfqR1P

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Toharlar
Toharlar
http://2.bp.blogspot.com/-G5SXdyTxhLw/U3_A8STrb1I/AAAAAAAAn0E/V_dlazjph-g/s1600/Toharlar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-G5SXdyTxhLw/U3_A8STrb1I/AAAAAAAAn0E/V_dlazjph-g/s72-c/Toharlar.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/05/toharlar.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/05/toharlar.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content