Satılık

Romanya TürkleriRomanya Türkleri

        Romanya Türklerinin çoğu, Dobruca bölgesindeki Köstence (Constanta), Mecidiye (Medgidie), Tulça (Tulçea) gibi şehirlerde yaşamaktadır. Ayrıca Kılıraş (Calaraşi), Oltenia, Braile, Galat, Bükreşgibi illerde de Türk azınlığa rastlanmaktadır. Bunlar ise ancak yüzde 3 gibi küçük bir oran teşkil etmekte; Türklerin yüzde 85'i Köstence, yüzde 12'si ise Tulça'da yaşamaktadır. Romanya'da Tatar ve Rumeli Türklerinin yanında az sayıda Ortodoks Türklerden olan Gagavuz Türk erine de rastlanmaktadır.Bugünkü Dobruca Türklüğünün çok eskilere uzanan tarihî bir geçmişi vardır. Düz, verimli ve sulak bir yer olması sebebiyle tarih boyunca birçok Türk kavminin yerleşim merkezi olan Dobruca bölgesinin, dört buçuk asra yakın bir süre devam eden Osmanlı idaresiyle bir Türk yurdu hâline geldiği devrin kaynaklarında belirtilmektedir. Bugün, gerek Osmanlı, gerekse Osmanlı öncesine ait birçok eserle, çeşitli yer adları(II. Dünya Savaşı'na kadar yüzlercesi değiştirilmekle birlikte) hâla varlığını korumaktadır.13. yüzyıla kadar, hep kuzeyden gelen Türklerin akınlarına sahne olan Karpat-Tuna bölgesinde, ilk olarak M.Ö. 1000 yıllarında, proto-Türkler'den kabul edilen İskitler (Sciti) görülür. Bunlar, Romenlerin ataları kabul edilen Traklarla temas kurarak Mangalya (ki bu ad îskitlerden kalmıştır) civarında bazı Romen aşiretlerini idaresi altına alırlar.

         İskitleri, sırasıyla M.Ö. 375 yıllarında Batı Hun Türkleri (80 yıl); M. VI. yüzyılda Orta Asya'dan gelerek İstanbul'u bile kuşatacak kadar ilerleyen Avar Türkleri; M. VII. yüzyılda da Bulgar Türkleri (681-702) takip eder.9. ve 10. asırlarda Karpat-Tuna bölgesinde oluştuğu kabul edilen Romen ulusu, 9. yüzyılın sonlarına doğru ise Peçenek Türklerinin istilasına uğrar. Bizans'ı da kendilerine dahil eden Peçenek Türkleri, Avarlar'dan sonra İstanbul'u kinci defa kuşatırlarsa da fethedemezler. On üç boydan oluşan bu Türklerin biri de, bugünkü Gagavuz Türkleri'nin aslını oluşturan Oğuz/Uz'lardır. Brail ve Tulça'da, Peçenek ve Oğuz/Uz Türklerinden kalan bazı yer adlarına rastlanmaktadır.

      Peçenekler, XI. yüzyılın ortalarında (1057) Kuman Türklerine mağlup olurlar. Kumanlar, bu yörede iki asra yakın hüküm sürdükten sonra Katolikliği kabul ederler.1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde, Bizans Ordusu'nun önemli bir kısmını oluşturan Peçenek ve Oğuz/Uz Türklerinin; kendi dillerini konuşan soydaşlarını görünce, onların saflarına geçerek, savaşın kaderini değiştirdikleri bilinen tarihî bir gerçektir. (http://goo.gl/wEnzfS)

     1241'de kısa bir süre devam eden Moğol akınları, buradaki Türklerin, daha güneye inmelerine sebep olur. 13. asırda, bu bölgede güneyden gelen Türkler görülmeye başlar. M. 1263-64'te, Konya Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus ve amcası Sarı Saltuk önderliğindeki Selçuklu Türkleri, Babadağ civarındaki Kavurna ülkesi adı verilen bir bölgeye yerleşirler. Bunlar, San Saltuk'un ölümünden sonra Bizans'ın zorlamasıyla Hristiyanlığa geçerler. Dobruca adının da bu devletin başına geçen Kuman asıllı Dobrotiç'ten geldiği tahmin edilmektedir. Türk tarihçileri, bu asırdan itibaren bu bölgeden Dobruca yurdu olarak bahsetmişlerdir.

       13.yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın sonlarına kadar ise, Altınordu Devleti'nin sınırlarının Tuna'ya kadar genişlemesi üzerine; Kıpçak Bozkırlan'ndaki Tatar Türkleri'nden bir kısmı, Dob ruca Bölgesi'ne gelip yerleşirler. 14.yüzyılda, aydmoğulları Beyliği'nin Dobruca bölgesine yaptığı birkaç saldırıdan sonra, Balkanlar'da asırlar sürecek yeni bir dönem başlar. 1391'de, Osmanlılar'a vergi vermeyi kabul eden Eflak (Valahya), Yıldırım Bayezit'in 1397deki Niğbolu zaferinden sonra ise, kesin olarak Osmanlıha kimiyetine geçer. Boğdan ise II. Bayezıt'ın, 1484'te Kili (Kilia) ve Akkirman'ı fethinden sonra Osmanlılar'a bağlanır. Osmanlılar, Rumeli'ye ayak bastıklarında, buradaki Kuman, Peçenek, Oğuz Türkleri'yle karşılaşırlar. Bunlar, Osmanlılar'ın Rumeli'deki ilerleyişlerinde ve bölgede uzun süre kalabilmelerinde önemli bir rol oynamıştır. Eflak ve Boğdan, Osmanlılar'a bağlandıktan sonra önemli hak ve ayrıcalıklara sahip özerk bir prenslik olarak yöneltilmiştir. Bunlarda, Osmanlı Kanunları tatbik edilmemiş beylerbeyi ve kadıda gönderilmemiştir. Fakat bölgede hudut kaleleriyle, askeri teşkilat bulundurulmuştur.II. Beyazıt, Dobruca'yı fethettikten sonra Karadeniz'in kuzeyinden çağırdığı Tatarlarla, Anadolu'dan getirdiği çoğu konar-göçer (yörük) olan Türkleri Dobruca'ya yerleştirir. 1783'te Kırım'ın Ruslara bağlanmasından sonra binlerce KırımTürkü Dobruca'ya göç eder.

       1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Romanya bağımsızlığını kazanır. Bu tarihten sonra Dobruca Türkleri akın akın "Ak Topraklar" dedikleri Anadolu'ya göç etmeye başlarlar. Göçler 1910'a kadar yoğun bir şekilde devam eder.


Yazarlar : http://goo.gl/Xlyth5
Hepsi : http://goo.gl/xyho5T
Resim :, Romanya’nın Transilvanya bölgesinde Braşov şehrinde Kara Kilise'deki Türk Damgaları http://goo.gl/jbVSAq sayfa 287
Ayrıca :
http://goo.gl/hgVvDO
http://goo.gl/xe4J5w
http://goo.gl/7yootg
http://goo.gl/wEnzfS
Romanya Türkleri Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Mayıs 24, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.