--> Türk Tarihinin Kısa Kronolojisi | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türk Tarihinin Kısa Kronolojisi

Eski Çağ / Ön Türkler M.Ö. 3'ncü Yüzyıl M.Ö.312 Çin ile Hunlar arasında Kuzey Şansi Savaşı M.Ö.240 Türklere karşı Çin'in duva...


Eski Çağ / Ön Türkler

M.Ö. 3'ncü Yüzyıl


M.Ö.312 Çin ile Hunlar arasında Kuzey Şansi Savaşı
M.Ö.240 Türklere karşı Çin'in duvar inşası Çin Seddi
M.Ö.220 Büyük Hun İmparatorluğu'nun Teoman tarafından kurulması
M.Ö.209 Oğuz Kağan'ın (Mete) ilk Türk Ordusunu kurması
M.Ö.209 Teoman'ın ölümü
M.Ö.201 Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

M.Ö. 2'nci Yüzyıl

M.Ö.187 Çin'in Hunlar üzerine Peteng seferi ve Hunların muhteşem zaferi
M.Ö.177 - M.Ö.165 Yue-çilerin Hunlar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
M.Ö.177 - M.Ö.165 Hunların Çin'e akınları


M.Ö. 1'nci Yüzyıl

M.Ö.58 Büyük Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi ve yıkılması


I. Yüzyıl

48 Doğu Hunlarının ikiye bölünmeleri (Kuzey ve Güney)
48 Güney Hunlarının başındaki Panu'nun Batı Hun İmparatorluğu'nu kurması


II. Yüzyıl

156 Kuzey Hunlarının Siyenpiler tarafından yıkılması
Aşağı İtil'de (Hazar Denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı


III. Yüzyıl

260 Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar


IV. Yüzyıl

304 - 351 Çin'in kuzeyinde Hun krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
388 - 392 Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
375 Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Balamir tarafından kurulması
375 Kavimler Göçü'nün başlaması
386 - 409 Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)

V. Yüzyıl

402 Rouran'ın kuruluşu (Juan Juan / Avarlar?)
407 - 431 Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
420 Ak Hun İmparatorluğu'nun Aksuvar tarafından kurulması
422 Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
427 Romalılar ve Hunların ittifakı
434 Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
440 Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
451 Attila Galya'da (bugün Fransa)
452 Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
453 Attila'nın ölümü
454 Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılması.
480 Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
480 Mazdek İsyanları'nda Sasanilere Ak Hunların yardım etmesi


Orta Çağ/Türkler

VI. Yüzyıl


531 - 578 Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
534 Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
552 Göktürk İmparatorluğu'nun Bumin Kağan tarafından kurulması.
562 Ak Hun İmparatorluğu'nun Göktürk İmparatorluğu tarafından yıkılması
565 Avar İmparatorluğu'nun Bayan Kağan tarafından kurulması
582 Göktürk İmparatorluğu'nun bölünmesi


VII. Yüzyıl

619 Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
626 Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
626 - 627 Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
630 Hazar İmparatorluğu'nun Hazar Kağan tarafından kurulması
639 Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
642 Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
673 - 674 Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
674 Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
680 Ön Bulgarlar Balkan'da
681 - 744 İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu

VIII. Yüzyıl

720 - 735 Orhun Kitâbeleri'nin dikilmesi
743 Göktürk İmparatorluğu'nun diğer Türk boyları tarafından yıkılması
744 Uygur Devleti'nin Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulması
751 Çinlerin Orta Asya'ya girişi, Talas Savaşı
755 Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı
762 - 770 Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri
780 İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu

IX. Yüzyıl

811 Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I.Nikephoros'u öldürmesi
833 - 882 Samarra'da paralı Türk askerlerinin varlığı
835 Avar İmparatorluğu'nun yıkılması
840 Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılması
840 Karahanlılar Devleti'nin Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulması
851 - 863 Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi
864 - 865 Bulgar kralı I. Boris'in Hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların İslavlaşması.
868 - 884 Kahire'de Tolunoğulları
880 Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi
883 Çin'deki Şa-t'o Türkleri

X. Yüzyıl


905 Mısır valisi İhşid
921 İbn Fadlan'ın henüz Müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
923 - 946 Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
924 Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması
932 Satuk Buğra Han ilk Müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer
944 - 1090 Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
962 Gazneliler Devleti'nin Alp Tegin tarından kurulması
965 Hazar İmparatorluğu'nun Ruslar tarafından yıkılması
985 Siri Derya'da Selçuklular
995 Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri
999 Karahanlıların (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı. Karahanlıların Müslümanlaşması.


XI. Yüzyıl

1016 Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması
1026 - 1090 Bizans'a karşı Peçenek saldırıları
1037 Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulması (İlk hükümdarı Tuğrul Bey)
1040 Selçukluların Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yenmesi
1041 Karahanlılar Devleti'nin Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıp yıkılması
1059 İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı
1071 Malazgirt Meydan Savaşı'nda Selçukluların Bizanslıları yenmesi
1071 - 1076 Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs'e gelişi
1081 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
1090 - 1091 Peçeneklerin ve Çaka Bey'in İstanbul'u kuşatması
1091 Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.
1096 Haçlıların Anadolu'ya girişi
1097 Harezmşahlar Devleti'nin Muhammed Harezmşah tarafından kurulması
1099 Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı


XII. Yüzyıl

1130 - 1135 Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları
1157 Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Oğuzlar tarafından yıkılması
1176 Miryakefalon Savaşı Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları
1187 Gazneliler Devleti'nin Gurlular tarafından yıkılması


XIII. Yüzyıl

1200 - 1220 Harezmşahlar Devleti'nin altın çağı
1206 Cengiz Han'ın Büyük Han ilan edilişi
1206 - 1209 Delhi Sultanlığı'nın kuruluşu
1211 Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması
1223 Doğu Avrupa'ya Moğol akınları
1230 Yassı Çemen Savaşı Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu - Eyyubi ittifakı arasında savaş
1231 Harezmşahlar Devleti'nin Moğollar tarafından yıkılması
1236 Altınordu Devleti'nin Batu Han tarafından kurulması
1241 - 1242 Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik'e gelişi
1243 Kösedağ Savaşı Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş
1250 Memlûk Devleti Kahire'de iktidarı ele geçiriyor
1255 - 1260 Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya'da
1290 - 1320 Delhi Halaci Hanedanlığı
1299 Osmanlı İmparatorluğu'nun Osman Gâzi tarafından kurulması


XIV. Yüzyıl


1320 - 1424 Delhi'de Tuğluk Hanedanlığı
1346 Osmanlıların Avrupa'ya geçişi
1361 Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı
1368 Büyük Timur İmparatorluğu'nun Timur tarafından kurulması
1382 Toktamış'ın Altınordu'nun başına geçmesi ve Moskova'yı ateşe vermesi
1389 Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması
1389 - 1403 I. Bayezid hükümdarlığı
1398 Timur'un Hindistan seferi


XV. Yüzyıl


1402 Ankara Savaşı: Timur ile Yıldırım Bayezid arasında
1405 Timur'un ölümü
1405 - 1447 Şahruh'un Herat'a gelişi
1406 Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
1412 - 1460 Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu
1414 - 1517 İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri
1430 Kırım Hanlığı'nın kuruluşu
1445 Kazan Hanlığı'nın kuruluşu
1447 - 1449 Uluğ Bey
1453 Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi
1453 - 1504 Akkoyunlu Devleti'nin altın çağı
1462 - 1505 Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu
1473 Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı


Yeni Çağ'da Türkler

XVI. Yüzyıl


1500 Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler
1502 Altınordu Devleti'nin yıkılması
1502 Şah İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığı'nı kurması
1507 Büyük Timur İmparatorluğu'nun Özbekler tarafından yıkılması
1510 Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi
1512 - 1520 Yavuz Sultan Selim
1516 Osmanlıların Cezayir'e ayak basması
1516 - 1517 Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi
1520 - 1566 Kanuni Sultan Süleyman
1526 Babür İmparatorluğu'nun Babür Şah tarafından kurulması
1534 Osmanlıların Tunus'a girişi
1551 Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi
1552 Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı
1555 Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı
1557 Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı
1556 - 1605 Ekber Şah Babür İmparatoru
1571 İnebahtı Savaşı Osmanlılar ile birleşmiş Hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.
1571 Kırım Hanı'nın Moskova'yı yakması.
1572 Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması
1584 Sibiryalıların Kazakları mağlup etmesi


XVII. Yüzyıl

1600 Sibir Hanlığı'nın mağlup edilmesi
1606 Osmanlı İmparatorluğu'nun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zikvatorok barışı
1615 - 1650 Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi
1628 - 1658 Babür İmparatoru Şah Cihan
1630 Rusların Yakut topraklarına girişi
1658 - 1707 Babür İmparatoru Âlemgîr Şah (Evrengzib)
1683 Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması
1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlıların gerilemeye başlaması.


XVIII. Yüzyıl

1705 Tunus'un bağımsızlığını kazanması
1713 Kazaklar üzerinde Rus himayesi
1717 - 1730 Osmanlıların Lâle Devri
1736 - 1747 Nadir Şah akını
1742 - 1775 Rusya'da Pugaçev savaşı (Tatar ayaklanması)
1757 Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı
1782 Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı
1783 Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı
1794 İran'da Kaçar Hanedanlığı'nın bir Türk tarafından kuruluşu
1798 - 1799 Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi


XIX. Yüzyıl

1822 - 1844 Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması
1828 Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması
1830 Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması
1830 Fransızların Cezayir'e gelişi
1832 Mısır valisi Mehmet Ali'nin Anadolu'ya gelişi
1839 Tanzimat dönemi
1858 Babür İmparatorluğu'nun İngilizler tarafından yıkılması
1863 Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği'nin kurulması
1866 Buhara'nın Rus vasalı olması
1873 Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı
1876 Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı
1876 İlk Türk anayasası
1878 Ayastefanos Antlaşması Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması
1882 Mısır'ın İngiltere tarafından işgali


XX. Yüzyıl

1910 - 1920 Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
1911 - 1912 Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali
1912 Balkan savaşları
1914 Osmanlı İmparatorluğu'nun I.Dünya Savaşı'na girmesi
1917 Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi
1918 I.Dünya Savaşı'nın bitmesi ve Mondros Ateşkes Anlaşması.
1921 - 1944 Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
1922 Türklerin Yunanlılara karşı zaferi.
1922 Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması
1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması
1932 - 1934 Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
1938 Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı.
1944 Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.
1955 Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi
1971 Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması
1974 Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı
1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi
1988 Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
1990 Sovyetlerin Bakü baskını
1991 SSCB'nin dağılması. BDT'nin ortaya çıkması.
1992 BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM'ye kabülü:
          Kazakistan Cumhuriyeti
          Özbekistan Cumhuriyeti
          Azerbaycan Cumhuriyeti
          Türkmenistan Cumhuriyeti
          Kırgızistan Cumhuriyeti
1992 30 Ekim 1992'de Ankara'da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nin yapılması.
1993 Azerbaycan'ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.


XXI. Yüzyılda

2014 
*Irak(Kerkük-Musul) Türkmenleri Barzani'ye karşı savaş veriyor.
*Suriye Türkmenleri Suriye'de 2 savaş arasında kaldılar.
*Horasan Türkleri ve Güney Azerbaycan İran altında kültürel asimilasyona uğramaktadırlar. Nüfusları 30 milyonu bulmaktadır.

-Türkiye yanlış yönetim ve pkk sorunu ile karşı karşıya.

-Özbek- Kırgız gerilimi olabiliyor.

-Doğu Türkistan'da her yıl yüzlerce Uygur öldürülüyor.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türk Tarihinin Kısa Kronolojisi
Türk Tarihinin Kısa Kronolojisi
http://3.bp.blogspot.com/-9uO6vnSSZZA/U0zne3wDNGI/AAAAAAAAnBM/mN77Kov9WFo/s1600/Turkasya_TurkTarihininK%C4%B1saKronolojisi_1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9uO6vnSSZZA/U0zne3wDNGI/AAAAAAAAnBM/mN77Kov9WFo/s72-c/Turkasya_TurkTarihininK%C4%B1saKronolojisi_1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/turk-tarihinin-ksa-kronolojisi.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/turk-tarihinin-ksa-kronolojisi.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content