Satılık

Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları


Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları 
Prof. Dr. Ekrem Memiş

       M.Ö. 2500’lerde Mezopotamya’ya yeni bir kavim daha gelmiştir ki, bu, Sâmi kökenli Akkad kavmidir. Bugünkü Arapların en eski ataları olan Akkadların gelmesiyle birlikte, Mezopotamya’nın gerek etnik, gerekse siyasi çehresi değişmiştir. Nitekim Akkadlar, M.Ö. 2350’de büyük bir imparatorluk kurmayı başarmışlardır. İmparatorluğun teme
llerini atan kurucu kral Sargon, fetihsiyasetine dayanan bir dış politika izlemiştir ki, bu siyasetin odak noktasını Anadolu teşkil ediyordu.Gerçekten Akkad imparatorları, imparatorlukları, M.Ö. 2150 yıllarında İran yaylasında yaşayan Gutiler tarafından yıkılıncaya kadar, başta Anadolu olmak üzere, İran ve Mısır memleketlerinin muhtelif zenginliklerini alabildiğince sömürmüşlerdir. Akkad metinlerinden anlaşıldığına göre,(Resim 15. satır) İran’daki Zağros dağlarının eteklerinde yaşayan ve son derece savaşçı bir kavim olan Gutiler, M.Ö. 2150-2050 yılları arasına rastlayan yaklaşık bir asırlık dönemde Mezopotamya kentlerine hâkim olmuşlardır. Gutiler ya da Gutlar diye adlandırılan bu kavmin (Gut = Guz = Oğuz) Oğuzlar olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen değerli araştırmacı Sadi Bayram’a hak vermemek mümkün değildir. Gerçekten, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde uzun yıllar hocalık yapan ve birçok bilim adamımızın yetişmesine vesile olan Yahudi asıllı Prof. Dr. Benna Landsberger de, 20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında düzenlenen II. Türk Tarih Kongresi’nde sunmuş olduğu "Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri” konulu tebliğinde: ".tarihimizde Türklerle en yakın bir suretle münasebettar olan, hattâ belki de ayniyet gösteren kabile budur.” demek suretiyle Oğuz Türklerinin tarihini günümüzden 4200 yıl öncesine dayandırmaktadır ki, bu da bize Türklerin Orta Doğu bölgesindeki tarihlerinin çok derin bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim, M.Ö. 2. binyılın başlarından itibaren Asur metinlerinde sık sık adları geçen ve Musul-Kerkük bölgesinde yaşadıkları anlaşılan Turukkular14 ile M.Ö. 1677-1100 yılları arasında Mezopotamya’da hüküm süren Kasların da (III. Babil Devleti’ni kurmuşlardır) Türk kavimlerinden oldukları,tarihçi ve filologlar tarafından çeşitli deliller gösterilmek suretiyle ortaya konulduğundan, Türklerin Orta Doğu’daki tarihlerinin binlerce yıl öncesine dayanmış olabileceği yolundaki görüşümüz, bir kat daha kuvvet kazanmaktadır.

http://www.tarihtarih.com/?Bid=1475605

*****

Bütün bu açıklamaları şöyle özetleyebiliriz:
Oğuz
|
Uguz (öntüreme ile) <-GUZ-> Kuz ->Huz ->(- r ekiyle) Huzar>Hazar ->Hazer
|
(Bizans çağında) Uz

Görülüyor ki, eskilere dayanmadan yeni bir sözcük kökü yaratılamadığı gibi, yine eskilere dayanmadan yeni bir ulus da yaratılamaz. Bugünkü ulusların hemen hepsi, eski ulusların türlü etkenlerle değişe değişe oluşmuş yeni biçimleridir.Dil verileri ise, her çağ için hiç kuşkusuz en sağlam kanıtlardır.
Dil verilerinin öncü, yol gösterici olmalarıyle başlangıçtan günümüze doğru Sümer (Subar), Gud (Kut), Guz (Kas, Kus, Huz) uygarlıklarının halka halka gelişmesi, eski Mezopotamya'daki Türk varlığını göstermekte, Oğuz'ların, Gur'ların, Uygur'ların kökenini açıklamaya yardım etmekte ve Türk Tarihinin başlangıcım aydınhğa kavuşturmaktadır.

Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/847/10723.pdf

****

M.Ö. 2150-1950 yıllarında Mezopotamya’da hüküm süren Gutium veya kutium milletinin Akadça nisbet eki olan kısmını atarsak Gut kalmaktadır, Gut= Guz= Oğuz’ kavmi olma ihtimali yüksektir. B. Landsberger, “..tarihimizde Türklerle en yakın bir suretle münasebattu olan, Iıatta belki de ayniytı gösteren kabile budur” demektedir (170).
B. Landberger, söz konusu tebliğinde Gut dilinden kalan bozulmamış bazı kelimeleri vererek, Türkçe ile karşılaştınr. Şöyle ki:
1. Yarlagan= Haber veren olabilir. Orhun kitabelerinde yargan’ı hatırlatır.
2. Tirigan=yardım eden manasına gelir ve Uygurca Tiriga mükemmel kelimesini hatırlatır ( 171).
3. Şarlak yahut Çarlak= Birçok lehçelerde kanatlı ve memeli hayvan adıdır. . Anadolu’da bugün küçük çağlayanlara da (şelalelere) şarlak adını verirler.
4. Laşirap yahut lasirap=Kral listelerinde takriben M.Ö. 2000’de yazılıp, nakledilen isimlerde şöy.
ledir:
1. EI-ulumeş= memleketini büyütmüş, büyüten. anlamına gelebilir.
2 İnima-bakış= Çeşitli manalara gelebilir.
3. NikiIlakap
4.Warlagaba
5.Yarla,
6.Yarlaganda,
7.Tiga
8. İnguşu yahut İnkişu
9. İgeşaus
10. İbate yahut İbatı
Görülüyor ki Gutium kral isimleri, Türkçe ile manalandırılabiliyor.


Sadi Bayram
http://www.sadibayram.com/?page=bilgi&id=10
Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Nisan 22, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.