Satılık

Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir)İngilizceTürkçe Açıklamalar
access [control] erişim [kontrolü] -
account hesap -
activate - (!: enable) ? etkinleştir
activated etkinleştirildi, etkinleştirilmiş (!: enabled) ? etkin
active etkin ? aktif
activity etkinlik (not: "activities" bağlama göre "etkinlik" ya da "etkinlikler")
add ekle -
administer yönet -
administrative (adj.) yönetsel, yönetimsel, yönetici, yönetim
administrator yönetici (! manager, moderator) Not: OG'da grup adminlerden sadece birisi manager oluyor...
advanced gelişmiş ? gelişkin, ileri
Advanced Polls module: Gelişmiş Anket (Advanced Poll) eklentisi
aggregate (v.) / agregator - ? toplamak/toplayıcı, toplaşmak/toplaştırıcı, derlemek/derleyici
Aggregator module: Toplayıcı (Aggregator) eklentisi
aggregation - ? toplaşma, topluluk, yığışım, yığın, demet, demetleme, derleme, birleştirme
aggregation [field]: ? toplama [alanı]
aggressive [caching] aşırı [önbellekleme] ? saldırgan
alias takma ad, yol takma adı ? diğer ad, rumuz, lakap
alphanumeric ? alfanümerik, alfasayısal
alternative seçenek ? ek seçenek
anchor ? yer işareti, tutturucu, bağlayıcı, çapa
(not: "bağlantı" değil)
anonymous [user] (! guest) ? tanımsız, belirsiz*, anonim*, kayıtsız, adsız/isimsiz [kullanıcı], konuk, misafir
API (Application programming interface) API ? UGA, UPA (Uygulama geliştirme/programlama arayüzü)
approved onaylandı -
archive arşiv -
argument ? değişken, -sözcüğü
arity (not: Relation eklentisinde)
array ? dizi, dizilim
article yazı ? makale (!: story)
assign atamak
attachment ek -
attribute öznitelik -
audit denetim ? denetleme
authenticated [user, IP] kimliği doğrulanmış [kullanıcı, IP]
authentication (n.) kimlik doğrulaması
[data, method, etc.] authentication kimlik doğrulama [verisi, yöntemi, vs.]
author (n.) ? yazar
author[ing] (v.) yaz[ma]
authorized individual - ? onaylı kişi/kullanıcı*
autocomplete ? otomatik tamamlama
available - (! existing) ? mevcut, kullanılabilir, açık
avatar - ? avatar
background - [~ application, data, info, printing, procedure, process] ? arka plan, arkaplan, artalan
[transparent ~ color, page, sound] ? zemin, arka plan, arkaplan, artalan
backup [n., adj.] yedek [dosya], yedekleme [dosyası] Backup and Migrate module: Yedekle ve Birleştir (Backup and Migrate) eklentisi
backup [v.] yedekle
ban [user, content] [kullanıcıyı] engelle, [içeriği] yasakla
banned [user, content] engellenmiş [kullanıcı] , yasaklı [içerik]
banner - ? başlık [reklamı], manşet, banner
base -- ? ana, taban, temel (bağlama göre) ~ address: ? taban adresi, ana adres, temel adres
~ field: ? temel alan
~ item: ? temel öge
~ location: ? ana konum
~ unit: ? temel birim
basic [page] temel [sayfa] ? basit [sayfa]
bilinear [interpolation] çiftdoğrusal aradeğerleme -
BLOB (Binary Large Object) ? BLOB
block blok Block module: Blok (Block) eklentisi
blog [entry] ? ağ günlüğü, blog [girişi]
Blog module: Ağ Günlüğü (Blog) eklentisi; Blog API module: Blog API eklentisi
body gövde ? metin (ileti metni vb.)
bold kalın
book [outline] kitap [taslağı] Book module: Kitap (Book) eklentisi
bookmark yer imi ? yer işareti, kısayol
boolean - ? boole (mantıksal)
boost ?
Boost module: ? Boost eklentisi
box kutu
breadcrumb sayfa yolu -
bricked [layout] ? tuğlalı [yerleşim]
broken [field, plugin, etc.] bozuk [alan, eklenti vb.] ? kırık [alan, eklenti vb.]
browse [by field/table] [alana/tabloya göre] gözat ? listede gör
[date, etc.] browser [tarih, vs.] tarayıcısı ? [tarih, vs.] tarayıcısı
bubble baloncuk Not: timeline vs. bağlamında
bundle ? paket, küme, yığın, balya, demet, bundle
button düğme ? düğme*, buton*
by-pass ? atla, geç, ?es geç
cache (v.) ? önbellekleme
cache önbellek -
callback geri dönüş ? geriçağrı, geri arama
canvas ? tuval
capture yakala -
case olay ? görev
Case Tracker module: Olay Takipçisi (Case Tracker) eklentisi
case-sensitive büyük/küçük harfe duyarlı
categorize kategorilendir (! categorization / classification)
category kategori ? ulam*, dikkat: category/taxonomy ayrımı*
CCK (Content Construction Kit) ? CCK
challenge (Captcha bağlamında) ? sınama, soru
chapter bölüm -
check (n.) kontrol ? denetim, onay
check (v.) denetle

işaretle (checkbox için)
(! test, control)
checkbox onay kutusu ? seçme kutusu, tik kutusu*
checkout [Ubercart'da] ? kasa, ödeme, çıkış
child / children (n.) - (! parent, sibling) ? yavru*, alt öge / alttakiler
child (adj.) alt (! parent, sibling) ? bağlı
chunk ? paket, parça
clean URLs temiz URL -
clear ? temizle
client istemci (donanım, yazılım bağlamında)
müşteri (Jobtract, Support Track vb. eklentiler gibi, ticari bağlamda)
clipboard pano ? geçici taşıma panosu, taşıma panosu, not panosu
clone (v.) ? yeniye kopyala, klonla
CMS (Content Management System) temiz URL ? İYS (İçerik Yönetim Sistemi)
code freeze - ? kod durdurma, ?kod dondurma
collaborative - ? beraberce, takım olarak, yardımlaşarak*, imece*
collapse[d] daralt[ılmış] (! expand) ? katlanmış
color renk ~ picker: ~ seçici
~ scheme: ? ~ şeması, paleti
Color module: Renk (Color) eklentisi
comment yorum Comment module: Yorum (Comment) eklentisi
community topluluk -
configuration yapılandırma (!: settings*) ? konfigürasyon
contact (n.) 1) ? iletişim, erişim
2) ? kişi, ilgili, ilgili kişi
Contact module: İletişim (Contact) eklentisi
contact (v.) ? ilet, eriş, görüş
container ? kapsayıcı
content [type, item] içerik [türü, elemanı] -
context bağlam Context extension: Bağlam (Context) eklentisi
Contextual links module: Bağlamsal bağlantılar (Contextual links) eklentisi
contextual ? bağlamsal, içeriğe duyarlı
contrib (contributed) ? çekirdek-dışı, ek
core [committers / contributor] çekirdek [? ekleyiciler / katkı verenler]
corresponding karşılık gelen -
counter sayaç -
create[d] oluştur[uldu] ? yarat[ıldı]
critical path ? kritik yol
cron [job] dönemsel görev [işi] ? zamanlanmış görev [işi], zamanlayıcı [görevi/işi]
sözlük notları: "is a daemon that executes commands at specified intervals"; an abbreviation of “chronograph”; is an acronym for "Command Run On (UNIX scheduler)"
current (adj.) ? yürürlükteki, şu anki, bu, geçerli, kullanılan, hazırdaki
custom özelleştirilmiş ? özel, özelleştirilmiş
customization özelleştirme -
dashboard pano -
database veritabanı ("veri tabanı" değil)
Database logging module: Veritabanı günlüğü (Database logging) eklentisi
date tarih -
deactivate devre dışı bırak (!: disable*)
debug / debugger hata ayıklama / hata ayıklayıcı -
decimal ondalık ? ondalık [sayı, değer], ondalık (decimal)
default (!: predefined) ? varsayılan, ön tanımlı, varsayılan, varsayılı, (uzlaşılan karşılık "ön tanımlı" idi*)
delete[d] sil[indi] -
delimiter (kod ve dizelerde) sınırlayıcı, (dizilerde) ayırıcı
delivery (! shipment)
desaturate gri oranı arttır (! grayscale)
[language etc.] detection [dil vs.] algılama [dil vs.] ? saptama, tespit, bulma, sezimi
digit basamak ? rakam
digital sayısal (!: numeric)
directory ? klasör, dizin (! index)
disable devre dışı bırak (!: deactivate*)
disabled devre dışı (!: inactive*)
display (v.) göster (! view) ? gör, görüntüle
display (n.) görüntüleme, görünüm (! view) ? ekran, gösterim
display mode gösterim modu -
displayed gösterilen -
distortion bozulum ? bozunum, bozulma
do, DO, D.O. do (yap.)
[x] documentation [x] belgeler[i] ? belgeleme, dökümantasyon
domain etki alanı ? alan
drag and drop sürükle bırak -
drop-down / drop down [menu, list box] açılan [menü, liste kutusu] ? açılır
dynamic dinamik
edit düzenle (!: organize, modify)
efficiency / efficient verimlilik / verimli (bağlamına göre, bazen) etkili / etkin
element öğe (! item) ? unsur, eleman
elastic esnek ? elastik
eligible uygun ? (bir şey) kazanmış
e-mail / email e-posta -
embed[ded] ? göm[ülü], kat, katıştır, ekle
enable etkinleştir (!: activate) ? etkinleştir, aç
enabled - (!: activated) ? etkin, açık
endpoint uç (ucu) (Relation eklentisinde)
entity - ? nesne, varlık**, parça*, eleman
HTML entity (doğrusu "HTML character entity reference"): HTML karakter/simge karşılığı
entry giriş, girdi handbook entry: ? el kitabı bölümü
escape (v.) ? atla, kaç, değiştir
escape (n.) (v.) ? atlama, kaçış, değiştirme
HTML/tag ~: HTML/etiket ? atlaması, kaçışı
~ character: ? kaçış karakteri
evaluate ? değerlendir, hesapla (kod için)
event olay -
existing (! available) ? mevcut
expand[ed] [view] genişlet[ilmiş] [gösterim] (! collapse) ? açılmış, açındırılmış, patlatılmış görünüm, geniş görünüm
expiration ? geçerlik
export (! import) ? dışarı aktar, dışarı ver
extension uzantı (file ~),
uzantı (php ~)
-
fade in/out açılma/kararma ? kaybolma
facet ? model
fallback ? son çare
fatal önemli ? onulmaz, vahim
favorite[s] ? sık kullanılan[lar]
featured ? öne çıkan, güncel, vitrindeki, özel
Featured Content module: Özel İçerik eklentisi
[RDF] feed [RDF] besleme[si] (! RDF) ? akış, haber akışı
feedback geribesleme ? geri bildirim
fetch[er] ? getir[ici]
field alan Field API: Alan API
Field module: Alan (Field) eklentisi
Field UI module: Alan Arayüzü (Field UI) eklentisi
Field SQL storage: Alan SQL depolama (Field SQL storage)
fieldgroup - (! fieldset) ? alanlar grubu, alan topluluğu, alan kümesi
fieldset alan kümesi (! fieldgroup)
file dosya
filter (n.) süzgeç ? filtre
filter (v.) filtrele ? süz
Filter module: Filtre (Filter) eklentisi
flag işaret -
float - ? kayan (float), kesirli [sayı], float
flood taşkın ? taşma, sel
fluid [width theme etc.] değişken [genişlikli tema vs.] ? akışkan, kayan [genişlikli tema vs.]
flush (cache, etc.) - ? boşaltmak, temizlemek
folder klasör ? dizin, kütük
font / fontface / typeface yazıtipi ? yazı tipi, yazıyüzü, font
(Not: Çekirdek ve diğer eklentiler de "font / fontface / type / typeface" arasında pek ayrım yapmıyor ama tartışılmalı.)
foobar foobar (yertutucu) ?falan
footer altbilgi (! header) ("dipnot" değil)
form form -
format[ted/er] ? biçim[lendirilmiş/lendirici], format[-lı,-lanmış/-layıcı]
Formatter module: Biçimlendirici (Formatter) eklentisi
forum[s] forum[lar] Forum module: Forum eklentisi
framework ? çerçeve, altyapı
front page (! home / homepage) ? ana sayfa, anasayfa, ön sayfa
fully-qualified - ? tamamen uygun, eksiği olmayan
function işlev ? fonksiyon
garbage collection ? temizlik
gdo gdo (yapay.)
global genel ? yaygın
Global Redirect module: Genel Yönlendirme (Global Redirect) eklentisi
granularity ? ayrıntılandırma [düzeyi]
grayscale gri tonlu (! desaturate) ? gri tonlamalı
guest konuk (! anonymous, visitor) ? konuk, misafir
GUI, gui GKA (Graphical User Interface: Grafik Kullanıcı Arayüzü)
granularity ? ayrıntılandırma, ayrıntı, bölümleme
GUID GUID ('Globally Unique Identifier' ya da 'Universally Unique Identifier', tanımlayıcı olarak kullanılan 16-bayt 128-bit bir değer.)
guide kılavuz (! handbook) ? rehber
handbook el kitabı (! guide) ? elkitabı
handle (v.) ? kullanmak, üstlenmek
handle (n.) ? tutamaç, tutacak
handling ? işleme, yönetim, kullanım
hash (adj., n.) ? karma, sağlama
hash (v.) ? karmak, kodlamak
head ? head
header üstbilgi (! footer) ? sayfa başlığı, başlık
help [text] yardım [metni] Help module: Yardım (Help) eklentisi
hexadecimal ? onaltılı, onaltılık
hierarchy - ? hiyerarşi
hit (n.) - ? [arama için] anlamlı rastlama, rastlama, başarı; sayaç, tıklanma;
[recent] hits: [son] ziyaretler, kullanımlar, izlenmeler, tıklanmalar
home / homepage / main page anasayfa (! front page) ? ana sayfa
hook ? kanca
host (n.) ana bilgisayar ? ana makine
host (v.) / hosting (n.) barındırmak / barındırma dedicated ~: kiralık sunucu ~
shared ~: paylaşımlı ~
cloud ~: bulut ~
hostname ana bilgisayar adı ? ana makine adı, ?sunucu bilgisayar adı
hot ? sıcak (forumlarda), ?güncel, ?hareketli
hover (v.) ? (bağlantı) vurgula
hovered (adj.) ? vurgulanan, vurgulu (bağlantı)
human [-readable] name kullanıcıya gösterilecek ad (! machine [-readable] name) ? kullanıcının okuyacağı/göreceği
hyperlink bağlantı -
i18n (! l10n) i18n (internationalization: uluslararasılaştırma)
icon simge ? ikon
ID / identification number ? kimlik, kimlik numarası, no, numara, ID (not: takı aldığında kesme işareti kullanılır, ID'si gibi.)
identifier tanımlayıcı ? kimlik
ignore gözardı et ? yok say, gözardı et
image resim (! picture) ? görsel*, imaj*
sayısal fotograf ya da çizim anlamında "resim"; özgün dosya yapısının kopyası anlamında, örneğin "ISO image" filan gibi yerlerde "görüntü (imaj)" *
import (! export) ? içeri aktar, içeri al
inactive devre dışı (!: disabled*)
inbound ? gelen
index (n.) dizin ? anahtar listesi
index (v.) dizin oluşturmak, dizinlemek ? indekslemek
[progress] indicator [ilerleme] gösterge[si]
information bilgi -
inherited devralınmış, devralınan
initial 1. ilk, ilk an[lık], başlangıç
2. ilk harf, paraf
1. ? birinci, baştaki
inline satıriçi ? satıriçi, içindeki
input [format] giriş / girdi [biçimi] -
instance ? örnek, kopya
integer tamsayı
integrated (adj.) ? tümleşik, bütünleşik
integration ? tümleşim, tümleşme/tümleştirme, bütünleşme/bütünleştirme,
(not: Matematikte "tümlev alma")
integrity bütünlük ? tümleşiklik, tümleşme, tutarlılık
interpolation aradeğerleme -
interval - ? periyodik ara, periyodik süresel aralık*, aralık
issue ? konu, sorun
italic eğik
item parça (! element) menu ~: menü öğesi
keyword anahtar sözcük
l10n (localization) l10n (yerelleştirme) (! i18n)
label etiket ? başlık, etiket
landing page açılış sayfası ? giriş sayfası
landscape [orientation] yatay [yön] (! portrait)
last son -
layout yerleşim ? düzen
legacy - ? eski sistem, eski düzenek, artık desteklenmeyen, önceki*, ?önceki sürüm
legend ? gösterge, lejand
linebreak, line break (n.) satır sonu
link bağlantı ? link
list (n.), list (float), list (integer), list (text) - ? liste-si
list (v.) - ? listele
litecal [module] takvimcik [eklentisi] not: "lite calender" kısaltması
live canlı
local[ize] - ? yerel[leştirme]*, çeviri
Locale module: Yerelleştirme (Locale) eklentisi
Locale [module] Yerelleştirme (Locale) eklentisi
localhost yerel ana bilgisayar (! host)
localization [client, server] yerelleştirme [istemcisi, sunucusu] -
location konum -
log [message] günlük, kayıtlar ? kayıt, kütük* [iletisi, mesajı]
log in / login (! sign in, log out) ? giriş yap-, gir-, oturum aç-
log out (v.) çıkış yap (!: exit) ? çık, oturumu kapat
long text [and summary] uzun metin [ve özet]
loop döngü
machine [-readable] name (! human [-readable] name)
? bilgisayar tarafından kullanılan isim, makina adı
main page -> homepage -
maintain ? sürdürmek, korumak, tutmak, bakım yapmak
maintenance bakım
manage yönet -
manager yönetici (! administrator, moderator)
mapping (veri için) eşleme, (coğrafi olarak) haritalama
markup ? biçimlendirme, işaretleme
match uyuşma, eşleşme (Not: Duruma göre ikisi de. Ör. "Parolalar uyuşmuyor" ya da "her kullanıcıya bir x eşlemek")
maximum (! minimum) ? ençok, maksimum
(bağlamına göre) en büyük, üst sınır
media [file] ortam [dosyası] (not: "medya" değil)
memory bellek ? hafıza
menu [item] menü [öğesi] Menu module: Menü eklentisi
message [type] ileti [tipi] ? ileti
metadata ? üstveri, meta veri, meta veriler
metatag üstveri ? üst etiket
migrate [! Backup and Migrate] ? taşı, geçir
minimum [min] (! maximum) ? enaz, minimum
(bağlamına göre) en küçük, alt sınır
mission görev ? amaç, misyon
mode - ? mod, kip, biçim, durum
(Not: Farklı örneklerde farklı karşılıklar öneriliyor, bol örnek vermeli.)
moderate [content] yönet ? [içerik] onayla, değerlendir
[content] moderation ? [içerik] onaylama, değerlendirme
moderator (! administrator, manager) ? yönetici, içerik yöneticisi, değerlendirici, moderatör, yürütücü
modify (! edit) ? düzenle, değiştir
module eklenti (! core, contributed) ? birim veya modül*
Module filter module: Eklenti filtresi (Module filter) eklentisi
monitor (v.) izlemek / (n.) ekran ? (n.) monitör
x (system, health, network, etc.) ~: x izleyicisi
x (color, default, etc.) ~: x ekran
More bak. Read more
move taşı -
multisite ? tekil, çok-siteli
name isim, ad (yerine göre)
navigation [menu] gezinti [menüsü] ? gezinme, dolaşma
[language] negotiation ? [dil] belirleme
never asla -
news feed haber beslemesi -
next sonraki -
node / Node [type, reference] düğüm [türü, başvurusu] Node module: Düğüm (Node) eklentisi
Node Reference URL Widget: Düğüm Başvuru URL'si Arayüz Nesnesi (Node Reference URL Widget) eklentisi
notice - ? ihbar, farketme, bildirim, uyarı
notification bildirim ? uyarı
numeric sayısal (!: digital)
object nesne not: "obje" değil
offline çevrim dışı (! online) ? çevrimdışı
offset (n.) (tarih) öteleme, (sayısal kayıt ve dizeler) kaydırma, kayma, uzaklık, göreli konum; (muhasebe) mahsup, mahsuplaştırma, denkleştirme
offset (v.) (tarih ve sayısal kayıt) ötele, kaydır; (muhasebe) mahsuplaştır
online çevrim içi (! offline) ? çevrimiçi
operator işleç ? operatör
optional isteğe bağlı ? seçmeli, seçimli, opsiyonel
options seçenekler -
organize - ? düzenlemek* (!: edit)
[sayfa etc.] orientation [sayfa vs.] yön [ü] ? hiza
orphan - ? öksüz, bağlantısız*
outline ? anahat, taslak, kurgu, içindekiler, içindekiler listesi
overlay üst katman -
override -> overwrite -
overview genel bakış -
overwrite (v.) - ? (-ın) üzerine yaz, değiştir
overwrite (n.) - ? üzerine yazma, çiğneme
page sayfa -
pager ? sayfalayıcı
pane ? panel
parameter parametre
parent (n.) üst öge (!child) ? üst terim
parents: ? üstler, üst terimler
parent [node, domain, object, table, etc.] (adj.) üst [düğüm, etki alanı, nesne, tablo, vb.] ? ana
parse [error] ayrıştırma [hatası] ? tarama*, çözümleme [hatası]
parser ayrıştırıcı ? çözümleyici
password - ? parola, şifre
patch yama
path yol absolute ~: mutlak yol
Path module: Yol (Path) eklentisi
pattern ? kalıp
permalink kalıcı bağlantı ? sabit bağlantı
permission izin ? yetki
persistence kalıcılık ? devamlılık, sürerlik
phrase ? tümcecik, yazı, deyim, ifade
picture resim (! image) ? fotograf
ping ping Ping module: Ping eklentisi
placeholder yer-tutucu
plain [text] düz [metin]
plugin eklenti *
podcast pod yayını ? yayın akışı
poll anket Poll module: Anket (Poll) eklentisi
popular ? yaygın, gözde, sık kullanılan, popüler
portrait [orientation] dikey [yön] (! landscape)
post [type] (n.) gönderi [tipi] ? yazı
post (v.) gönder -
predefined - (!: default) ? varsayılan, varsayılı, ön tanımlı*
[path] prefix [yol] önek[i] (! suffix) ? ön ek
preview önizleme -
previous önceki -
printer-friendly [version] yazıcı uyumlu ? yazıcı dostu, yazdırmaya uygun [sürüm], yazıcı sürümü
private [file, directory, etc.] (! public) ? kapalı, özel [dosya vb.]
private key (! public key) ? kişisel anahtar, özel anahtar
privilege[d] ayrıcalık[lı] ? yetki[li]
production site ? yayında olan site, yayındaki site
profile profil ? belgi
Profile module: Profil (Profile) eklentisi
progress bar ilerleme çubuğu (! throbber)
promote to front page anasayfaya yükselt -
public [file, directory, etc.] dışa açık [dosya vb.] (! private) ? genel, ortak
public key ortak anahtar (! private key) ? açık anahtar, kamusal anahtar
publication - ? yayın*
publish (v.) yayınla -
published (adj.) yayında yayın
query sorgu [veri tabanında], anket [arayüzde]
queue - ? kuyruk*, liste
queued [jobs] - ? kuyruğa alınmış, kuyruktaki, sıradaki [işler]
quiz ? kısa sınav, sormaca
radio button radyo düğmesi ? seçenek düğmesi
not: 'radyo butonu' değil
rank[ing] derece[lendirme]
random rasgele (not: rastgele değil)
rating ? değerlendirme
raw ham ? işlenmemiş
RDF [feed] RDF [beslemesi] (! feed)
reactivate (!activate) ? canlandırmak, yeniden etkinleştirmek
Read more / More / View more Devamı...
recent son, yakın geçmişteki (eklenilen, gönderilen, kaydedilen vb.)
redirect yönlendir ? yeniden yönlendir
Global Redirect module: Genel Yönlendirme (Global Redirect) eklentisi
referenced (adj.) gönderme [yapılan] ? referanslı
referrer ? başvuran, gönderen, yönelten, yönlendiren, gönderici
region - ? bölge
register kayıt -
[on a] regular basis - ? düzenli aralık[larla]*
relation ilişki
relative [URL, path] göreli [URL, yol] ? bağıl
release ? yayın, oluşturma
remote [data, etc.]
remote [access, etc.]
uzak [veri, vb.]
uzaktan [erişim, vb.]
render ? görüntüye sokmak, görüntü/biçim kazandırmak, işlemek, oluşturmak
reply (n.) yanıt / cevap -
reply (v.) yanıtla / cevapla -
request ? istek, teklif, istem
reset sıfırla -
resolve [path] [yolu] çözümle ? [yolu] çöz
response yanıt ? tepki
restore geri yükle
result sonuç -
reuse ? yeniden/tekrar/tekrarlı kullan[ım]
revert ? geri dön[dür], eski durumuna dön[dür], dön[dür]
revision değişiklik (! version) ? revizyon
role rol (! authenticated, anonymous) ? görev*
row satır ? kayıt, sıra
RSS feed bak. feed (Really Simple Syndication)
scalability ölçeklenebilirlik
schedule - ? zamanlama, takvim
scheduled zamanlanmış
scheme düzen
screen ekran
script betik ? komut, kod
scroll (bar, wheel, etc.) kaydırma (çubuğu, tekerleği, vs.)
search output - ? arama sonuçları*
Search module: Arama (Search) eklentisi
section bölüm -
seed yayında tutmak
selector seçici
service hizmet (not: "servis" değil)
session oturum -
set küme ? öbek
setting[s] (!: configuration*) ? ayar[lar], yapılandırma, konfigürasyon
setup (! installation, configuration) ? ayarlar, kurulum
severity - ? ciddiyet, büyüklük, derece, düzey*
share paylaş -
shipment sevkiyat (! delivery) ? gönderi
shortcut kısayol Shortcut module: Kısayol (Shortcut) eklentisi
show (v.) göster (! display, view)
sibling - (! parent, child) ? eş düzey, kardeş*
sidebar yan sütun ? kenar çubuğu
significance anlam[lı değer] x of ~: anlamlı x
site [builder] site [oluşturucu] -
size [dosya] boyutu (not: "boyu" değil)
[metin] uzunluğu
skin ? kaplama, dış görünüm
SKU Ürün Stok Kodu (Stock Keeping Unit)
slash eğik çizgi ? bölme işareti
slideshow / slide show - ? resim gösterisi, slayt gösterisi
[code] snippet - ? [kod] parçacığı, öbeği
Rich Snippet module: ? Rich Snippet (Zengin Parçacıklar) eklentisi
source kaynak
spam ? spam, istenmeyen posta, yığın ileti
specification tanımlamalar ? belirtim, spesifikasyon
stacked [~ layout] : ? istifli, yığılmış, yığılı, üst üste [yerleşim]
[~ bar chart] : ? yığılı, yığılmış [çubuk grafik]
statistics Statistics module: İstatistik (Statistics) eklentisi
sticky [/set ~] (! unsticky) ? sabit [/sabitleştir], kalıcı [/kalıcılaştır], yapışkan [/yapışkan yap]
~ [forum, etc.]: ? sabit, yapışkan [konu vb.]
~ [keys]: yapışkan [tuşlar]
storage ? depolama, saklama, bellek (~ address, algorithm, allocation)
story makale ? (!: article), haber, yazı
stream ? dizi, akış
string ? dize, dizi, dizgi, dizilim
style ? biçem, stil
sub- / sub... alt-... (alt-dizin, alt-alan vs.)
submission [queue] - (! post) ? gönderme, gönderim, gönderi* [kuyruğu]
submit ekle ? gönder
subscribe [to] / unsubscribe [from] abone ol / abonelikten çık ? izle / izlemeyi bırak, takip et / takip etmeyi bırak, katıl / ayrıl
? subscribe to X -> X'e abone ol: ya da abone ol (X) ya da abone ol: X
subscription abonelik ? izleme, takip
suffix sonek (! prefix) ? son ek
[x] suite [x] paketi
sure [of/that ...]? [...den] emin misiniz?
switch (n.) anahtar(ı)
switch [to x] (v.) ? geç, değiştir
[x'e] geç, [x'i] kullan
switching: ? değiştirme, geçiş
syndicate - ? dağıtmak / dağıtıma sokmak, üye olmak, katılmak*, "abone olmak" ya da "abonelik"*, yayınlamak
syslog sistem günlüğü Syslog module: Sistem Günlüğü (Syslog) eklentisi
system [event] sistem [olayı] System module: Sistem (System) eklentisi
tab sekme (tartışma: sekme/tab)
target hedef
taxonomy sınıflandırma (!: category/taxonomy ayrımı) ? taksonomi
Taxonomy module: ? Taksonomi (Taxonomi) eklentisi, Sınıflandırma (Taxonomi) eklentisi)
teaser özet ? kırpılmış sürüm, ön metin
template şablon *
term [reference] - ? [ilişkili, kaynak] terim
test sınama, ölçme [genel anlamda]
sınav [bilgi ölçme, "examination" anlamında]
? test
text metin plain ~: düz ~
themable - ? temalandırılabilir*
theme tema -
thread ? zincir, izlek, konu (! topic), iş parçası
threaded [view, discussion etc.] sıralı [gösterim, tartışma vb.] ? zincirleme
threshold - ? eşik*
throbber ilerleme simgesi (! progress bar)
throttle - ? kısıtlama, kısma, gaz vermek*
Throttle module: Kısıtlama (Throttle) eklentisi
thumbnail küçük resim ? önizleme resmi
[support] ticket [destek] isteği -
timeline zaman şeridi Timeline extension: Timeline (Zaman Şeridi) eklentisi
timestamp - ? zaman damgası
timezone saat dilimi (not: "zaman dilimi" değil)
title başlık -
token simge (Captcha bağlamında) ? değişken değer, değişken, değer, belirteç, andaç, dizge
toolbar araç çubuğu
toolkit araç takımı ? araç, araç seti, araç kiti
tooltip ipucu ? araç ipucu, hızlı bilgi ipucu
top ~ [post etc.]
~ [content]
~ [error]
~ [visitors]
? doruktaki, en çok izlenen, en gözde, üst sıradaki [gönderi vb.]
? öne çıkan [içerik]
? en yaygın, en sık [hata]
? en çok ziyaret eden [kullanıcılar], en çok gelen [ziyaretçiler]
topic konu (! thread) ? başlık
trackback ? takip etmek, gözlem altına almak*, izlemek
tracker ? takipçi
Tracker module: Takipçi (Tracker) eklentisi
transaction ? hareket, işlem, işlembilgi
transaction ? hareket, işlem, işlembilgi
transition geçiş
trigger (n.) ? tetik
trigger (v.) ? tetiklemek
Trigger module: Tetikleyici (Trigger) eklentisi
trim[med] kırp[ılmış]
triptych - Triptik, üç parçalı tablo*
troubleshoot[ing] sorun gider[me]
tweak ? ince ayar
type tür ? çeşit, tip
type / typeface bak. "font / fontface" (Not: Çekirdek ve diğer eklentiler de "font / fontface / type / typeface" arasında pek ayrım yapmıyor ama tartışılmalı.)
UID / uid UID (! ID) (User ID: ? Kullanıcı ID, no, numarası)
(not: takı aldığında kesme işareti kullanılır, UID'si gibi.)
underline[d] altı çizili ? altı çizgili
underscore ? altçizgi
undo geri al
unique ? tekrarsız, eşsiz, benzersiz, özgün, ünik
~ key: benzersiz anahtar
~ name etc.: özgün ad vb.
~ record: tekrarsız kayıt
unpublish yayından kaldır -
unpublished yayınlanmamış -
[set to] unsticky sabitliğini kaldır (! sticky)
unsubscribe [from] bak. subscribe [to]
update güncelle Update Status module: Güncelleme Durumu (Update Status) eklentisi
upload karşıya yükleme Upload module: Yükleme (Upload) eklentisi
URL URL (Uniform Resource Locator: ? tekdüzen kaynak konumu)
user [login, profile] kullanıcı [girişi, profili] (bak: ilgili tartışma)
User module: Kullanıcı (User) eklentisi
UTC ? UTC
(Universal Time Coordinated: Koordine Edilmiş Evrensel Zaman)
valid geçerli ~ thru: geçerlik tarihi, son kullanma tarihi (SKT)
validation sağlama (! verification)
varchar değişken karakter ? değişken karakter (varchar)
variant değişke ? çeşit, varyant, değişken, değişimli
verbose ayrıntılı
verification doğrulama (! validation) doğrulanma
verification status: doğrulanma durumu
view[s] (n.) gösterim (! display) ? görünüm, sunuş/sunum
(forum konuları bağlamında) gösterim[ler]
Views module: Views (? Görünüm/Gösterim/Sunum) eklentisi
view (v.) (! display) ? gör, görüntüle, göster
View more bak. Read more
visibility görünürlük
visitor ziyaretçi (! guest) <> konuk
vital - ? önemli, yaşamsal*
waiting bekleniyor -
warning uyarı -
watchdog - ? bekçi (köpeği)*
weight ağırlık -
who's online kimler çevrimiçi -
widget arayüz nesnesi ? arayüz kontrolü/elemanı/zımbırtısı, kontrol arayüzü, araç, parçacık, uygulamacık, widget
wildcard - ? joker karakter
wizard - ? sihirbaz, yardımcı
workbench - Workbench module: ? İş Tezgahı / Çalışma Masası / Tezgah / İşlik (Workbench) eklentisi
workflow iş akışı -
wrapper - ? sarmalayan
WYSIWYG WYSIWYG

(What You See Is What You Get: ? Ne Görürsen Onu Alırsın)Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir) Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Mart 08, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.