--> Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir) | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir)

İngilizce Türkçe Açıklamalar access [control] erişim [kontrolü] - account hesap - activate - (!: enable) ? etkinleş...İngilizceTürkçe Açıklamalar
access [control] erişim [kontrolü] -
account hesap -
activate - (!: enable) ? etkinleştir
activated etkinleştirildi, etkinleştirilmiş (!: enabled) ? etkin
active etkin ? aktif
activity etkinlik (not: "activities" bağlama göre "etkinlik" ya da "etkinlikler")
add ekle -
administer yönet -
administrative (adj.) yönetsel, yönetimsel, yönetici, yönetim
administrator yönetici (! manager, moderator) Not: OG'da grup adminlerden sadece birisi manager oluyor...
advanced gelişmiş ? gelişkin, ileri
Advanced Polls module: Gelişmiş Anket (Advanced Poll) eklentisi
aggregate (v.) / agregator - ? toplamak/toplayıcı, toplaşmak/toplaştırıcı, derlemek/derleyici
Aggregator module: Toplayıcı (Aggregator) eklentisi
aggregation - ? toplaşma, topluluk, yığışım, yığın, demet, demetleme, derleme, birleştirme
aggregation [field]: ? toplama [alanı]
aggressive [caching] aşırı [önbellekleme] ? saldırgan
alias takma ad, yol takma adı ? diğer ad, rumuz, lakap
alphanumeric ? alfanümerik, alfasayısal
alternative seçenek ? ek seçenek
anchor ? yer işareti, tutturucu, bağlayıcı, çapa
(not: "bağlantı" değil)
anonymous [user] (! guest) ? tanımsız, belirsiz*, anonim*, kayıtsız, adsız/isimsiz [kullanıcı], konuk, misafir
API (Application programming interface) API ? UGA, UPA (Uygulama geliştirme/programlama arayüzü)
approved onaylandı -
archive arşiv -
argument ? değişken, -sözcüğü
arity (not: Relation eklentisinde)
array ? dizi, dizilim
article yazı ? makale (!: story)
assign atamak
attachment ek -
attribute öznitelik -
audit denetim ? denetleme
authenticated [user, IP] kimliği doğrulanmış [kullanıcı, IP]
authentication (n.) kimlik doğrulaması
[data, method, etc.] authentication kimlik doğrulama [verisi, yöntemi, vs.]
author (n.) ? yazar
author[ing] (v.) yaz[ma]
authorized individual - ? onaylı kişi/kullanıcı*
autocomplete ? otomatik tamamlama
available - (! existing) ? mevcut, kullanılabilir, açık
avatar - ? avatar
background - [~ application, data, info, printing, procedure, process] ? arka plan, arkaplan, artalan
[transparent ~ color, page, sound] ? zemin, arka plan, arkaplan, artalan
backup [n., adj.] yedek [dosya], yedekleme [dosyası] Backup and Migrate module: Yedekle ve Birleştir (Backup and Migrate) eklentisi
backup [v.] yedekle
ban [user, content] [kullanıcıyı] engelle, [içeriği] yasakla
banned [user, content] engellenmiş [kullanıcı] , yasaklı [içerik]
banner - ? başlık [reklamı], manşet, banner
base -- ? ana, taban, temel (bağlama göre) ~ address: ? taban adresi, ana adres, temel adres
~ field: ? temel alan
~ item: ? temel öge
~ location: ? ana konum
~ unit: ? temel birim
basic [page] temel [sayfa] ? basit [sayfa]
bilinear [interpolation] çiftdoğrusal aradeğerleme -
BLOB (Binary Large Object) ? BLOB
block blok Block module: Blok (Block) eklentisi
blog [entry] ? ağ günlüğü, blog [girişi]
Blog module: Ağ Günlüğü (Blog) eklentisi; Blog API module: Blog API eklentisi
body gövde ? metin (ileti metni vb.)
bold kalın
book [outline] kitap [taslağı] Book module: Kitap (Book) eklentisi
bookmark yer imi ? yer işareti, kısayol
boolean - ? boole (mantıksal)
boost ?
Boost module: ? Boost eklentisi
box kutu
breadcrumb sayfa yolu -
bricked [layout] ? tuğlalı [yerleşim]
broken [field, plugin, etc.] bozuk [alan, eklenti vb.] ? kırık [alan, eklenti vb.]
browse [by field/table] [alana/tabloya göre] gözat ? listede gör
[date, etc.] browser [tarih, vs.] tarayıcısı ? [tarih, vs.] tarayıcısı
bubble baloncuk Not: timeline vs. bağlamında
bundle ? paket, küme, yığın, balya, demet, bundle
button düğme ? düğme*, buton*
by-pass ? atla, geç, ?es geç
cache (v.) ? önbellekleme
cache önbellek -
callback geri dönüş ? geriçağrı, geri arama
canvas ? tuval
capture yakala -
case olay ? görev
Case Tracker module: Olay Takipçisi (Case Tracker) eklentisi
case-sensitive büyük/küçük harfe duyarlı
categorize kategorilendir (! categorization / classification)
category kategori ? ulam*, dikkat: category/taxonomy ayrımı*
CCK (Content Construction Kit) ? CCK
challenge (Captcha bağlamında) ? sınama, soru
chapter bölüm -
check (n.) kontrol ? denetim, onay
check (v.) denetle

işaretle (checkbox için)
(! test, control)
checkbox onay kutusu ? seçme kutusu, tik kutusu*
checkout [Ubercart'da] ? kasa, ödeme, çıkış
child / children (n.) - (! parent, sibling) ? yavru*, alt öge / alttakiler
child (adj.) alt (! parent, sibling) ? bağlı
chunk ? paket, parça
clean URLs temiz URL -
clear ? temizle
client istemci (donanım, yazılım bağlamında)
müşteri (Jobtract, Support Track vb. eklentiler gibi, ticari bağlamda)
clipboard pano ? geçici taşıma panosu, taşıma panosu, not panosu
clone (v.) ? yeniye kopyala, klonla
CMS (Content Management System) temiz URL ? İYS (İçerik Yönetim Sistemi)
code freeze - ? kod durdurma, ?kod dondurma
collaborative - ? beraberce, takım olarak, yardımlaşarak*, imece*
collapse[d] daralt[ılmış] (! expand) ? katlanmış
color renk ~ picker: ~ seçici
~ scheme: ? ~ şeması, paleti
Color module: Renk (Color) eklentisi
comment yorum Comment module: Yorum (Comment) eklentisi
community topluluk -
configuration yapılandırma (!: settings*) ? konfigürasyon
contact (n.) 1) ? iletişim, erişim
2) ? kişi, ilgili, ilgili kişi
Contact module: İletişim (Contact) eklentisi
contact (v.) ? ilet, eriş, görüş
container ? kapsayıcı
content [type, item] içerik [türü, elemanı] -
context bağlam Context extension: Bağlam (Context) eklentisi
Contextual links module: Bağlamsal bağlantılar (Contextual links) eklentisi
contextual ? bağlamsal, içeriğe duyarlı
contrib (contributed) ? çekirdek-dışı, ek
core [committers / contributor] çekirdek [? ekleyiciler / katkı verenler]
corresponding karşılık gelen -
counter sayaç -
create[d] oluştur[uldu] ? yarat[ıldı]
critical path ? kritik yol
cron [job] dönemsel görev [işi] ? zamanlanmış görev [işi], zamanlayıcı [görevi/işi]
sözlük notları: "is a daemon that executes commands at specified intervals"; an abbreviation of “chronograph”; is an acronym for "Command Run On (UNIX scheduler)"
current (adj.) ? yürürlükteki, şu anki, bu, geçerli, kullanılan, hazırdaki
custom özelleştirilmiş ? özel, özelleştirilmiş
customization özelleştirme -
dashboard pano -
database veritabanı ("veri tabanı" değil)
Database logging module: Veritabanı günlüğü (Database logging) eklentisi
date tarih -
deactivate devre dışı bırak (!: disable*)
debug / debugger hata ayıklama / hata ayıklayıcı -
decimal ondalık ? ondalık [sayı, değer], ondalık (decimal)
default (!: predefined) ? varsayılan, ön tanımlı, varsayılan, varsayılı, (uzlaşılan karşılık "ön tanımlı" idi*)
delete[d] sil[indi] -
delimiter (kod ve dizelerde) sınırlayıcı, (dizilerde) ayırıcı
delivery (! shipment)
desaturate gri oranı arttır (! grayscale)
[language etc.] detection [dil vs.] algılama [dil vs.] ? saptama, tespit, bulma, sezimi
digit basamak ? rakam
digital sayısal (!: numeric)
directory ? klasör, dizin (! index)
disable devre dışı bırak (!: deactivate*)
disabled devre dışı (!: inactive*)
display (v.) göster (! view) ? gör, görüntüle
display (n.) görüntüleme, görünüm (! view) ? ekran, gösterim
display mode gösterim modu -
displayed gösterilen -
distortion bozulum ? bozunum, bozulma
do, DO, D.O. do (yap.)
[x] documentation [x] belgeler[i] ? belgeleme, dökümantasyon
domain etki alanı ? alan
drag and drop sürükle bırak -
drop-down / drop down [menu, list box] açılan [menü, liste kutusu] ? açılır
dynamic dinamik
edit düzenle (!: organize, modify)
efficiency / efficient verimlilik / verimli (bağlamına göre, bazen) etkili / etkin
element öğe (! item) ? unsur, eleman
elastic esnek ? elastik
eligible uygun ? (bir şey) kazanmış
e-mail / email e-posta -
embed[ded] ? göm[ülü], kat, katıştır, ekle
enable etkinleştir (!: activate) ? etkinleştir, aç
enabled - (!: activated) ? etkin, açık
endpoint uç (ucu) (Relation eklentisinde)
entity - ? nesne, varlık**, parça*, eleman
HTML entity (doğrusu "HTML character entity reference"): HTML karakter/simge karşılığı
entry giriş, girdi handbook entry: ? el kitabı bölümü
escape (v.) ? atla, kaç, değiştir
escape (n.) (v.) ? atlama, kaçış, değiştirme
HTML/tag ~: HTML/etiket ? atlaması, kaçışı
~ character: ? kaçış karakteri
evaluate ? değerlendir, hesapla (kod için)
event olay -
existing (! available) ? mevcut
expand[ed] [view] genişlet[ilmiş] [gösterim] (! collapse) ? açılmış, açındırılmış, patlatılmış görünüm, geniş görünüm
expiration ? geçerlik
export (! import) ? dışarı aktar, dışarı ver
extension uzantı (file ~),
uzantı (php ~)
-
fade in/out açılma/kararma ? kaybolma
facet ? model
fallback ? son çare
fatal önemli ? onulmaz, vahim
favorite[s] ? sık kullanılan[lar]
featured ? öne çıkan, güncel, vitrindeki, özel
Featured Content module: Özel İçerik eklentisi
[RDF] feed [RDF] besleme[si] (! RDF) ? akış, haber akışı
feedback geribesleme ? geri bildirim
fetch[er] ? getir[ici]
field alan Field API: Alan API
Field module: Alan (Field) eklentisi
Field UI module: Alan Arayüzü (Field UI) eklentisi
Field SQL storage: Alan SQL depolama (Field SQL storage)
fieldgroup - (! fieldset) ? alanlar grubu, alan topluluğu, alan kümesi
fieldset alan kümesi (! fieldgroup)
file dosya
filter (n.) süzgeç ? filtre
filter (v.) filtrele ? süz
Filter module: Filtre (Filter) eklentisi
flag işaret -
float - ? kayan (float), kesirli [sayı], float
flood taşkın ? taşma, sel
fluid [width theme etc.] değişken [genişlikli tema vs.] ? akışkan, kayan [genişlikli tema vs.]
flush (cache, etc.) - ? boşaltmak, temizlemek
folder klasör ? dizin, kütük
font / fontface / typeface yazıtipi ? yazı tipi, yazıyüzü, font
(Not: Çekirdek ve diğer eklentiler de "font / fontface / type / typeface" arasında pek ayrım yapmıyor ama tartışılmalı.)
foobar foobar (yertutucu) ?falan
footer altbilgi (! header) ("dipnot" değil)
form form -
format[ted/er] ? biçim[lendirilmiş/lendirici], format[-lı,-lanmış/-layıcı]
Formatter module: Biçimlendirici (Formatter) eklentisi
forum[s] forum[lar] Forum module: Forum eklentisi
framework ? çerçeve, altyapı
front page (! home / homepage) ? ana sayfa, anasayfa, ön sayfa
fully-qualified - ? tamamen uygun, eksiği olmayan
function işlev ? fonksiyon
garbage collection ? temizlik
gdo gdo (yapay.)
global genel ? yaygın
Global Redirect module: Genel Yönlendirme (Global Redirect) eklentisi
granularity ? ayrıntılandırma [düzeyi]
grayscale gri tonlu (! desaturate) ? gri tonlamalı
guest konuk (! anonymous, visitor) ? konuk, misafir
GUI, gui GKA (Graphical User Interface: Grafik Kullanıcı Arayüzü)
granularity ? ayrıntılandırma, ayrıntı, bölümleme
GUID GUID ('Globally Unique Identifier' ya da 'Universally Unique Identifier', tanımlayıcı olarak kullanılan 16-bayt 128-bit bir değer.)
guide kılavuz (! handbook) ? rehber
handbook el kitabı (! guide) ? elkitabı
handle (v.) ? kullanmak, üstlenmek
handle (n.) ? tutamaç, tutacak
handling ? işleme, yönetim, kullanım
hash (adj., n.) ? karma, sağlama
hash (v.) ? karmak, kodlamak
head ? head
header üstbilgi (! footer) ? sayfa başlığı, başlık
help [text] yardım [metni] Help module: Yardım (Help) eklentisi
hexadecimal ? onaltılı, onaltılık
hierarchy - ? hiyerarşi
hit (n.) - ? [arama için] anlamlı rastlama, rastlama, başarı; sayaç, tıklanma;
[recent] hits: [son] ziyaretler, kullanımlar, izlenmeler, tıklanmalar
home / homepage / main page anasayfa (! front page) ? ana sayfa
hook ? kanca
host (n.) ana bilgisayar ? ana makine
host (v.) / hosting (n.) barındırmak / barındırma dedicated ~: kiralık sunucu ~
shared ~: paylaşımlı ~
cloud ~: bulut ~
hostname ana bilgisayar adı ? ana makine adı, ?sunucu bilgisayar adı
hot ? sıcak (forumlarda), ?güncel, ?hareketli
hover (v.) ? (bağlantı) vurgula
hovered (adj.) ? vurgulanan, vurgulu (bağlantı)
human [-readable] name kullanıcıya gösterilecek ad (! machine [-readable] name) ? kullanıcının okuyacağı/göreceği
hyperlink bağlantı -
i18n (! l10n) i18n (internationalization: uluslararasılaştırma)
icon simge ? ikon
ID / identification number ? kimlik, kimlik numarası, no, numara, ID (not: takı aldığında kesme işareti kullanılır, ID'si gibi.)
identifier tanımlayıcı ? kimlik
ignore gözardı et ? yok say, gözardı et
image resim (! picture) ? görsel*, imaj*
sayısal fotograf ya da çizim anlamında "resim"; özgün dosya yapısının kopyası anlamında, örneğin "ISO image" filan gibi yerlerde "görüntü (imaj)" *
import (! export) ? içeri aktar, içeri al
inactive devre dışı (!: disabled*)
inbound ? gelen
index (n.) dizin ? anahtar listesi
index (v.) dizin oluşturmak, dizinlemek ? indekslemek
[progress] indicator [ilerleme] gösterge[si]
information bilgi -
inherited devralınmış, devralınan
initial 1. ilk, ilk an[lık], başlangıç
2. ilk harf, paraf
1. ? birinci, baştaki
inline satıriçi ? satıriçi, içindeki
input [format] giriş / girdi [biçimi] -
instance ? örnek, kopya
integer tamsayı
integrated (adj.) ? tümleşik, bütünleşik
integration ? tümleşim, tümleşme/tümleştirme, bütünleşme/bütünleştirme,
(not: Matematikte "tümlev alma")
integrity bütünlük ? tümleşiklik, tümleşme, tutarlılık
interpolation aradeğerleme -
interval - ? periyodik ara, periyodik süresel aralık*, aralık
issue ? konu, sorun
italic eğik
item parça (! element) menu ~: menü öğesi
keyword anahtar sözcük
l10n (localization) l10n (yerelleştirme) (! i18n)
label etiket ? başlık, etiket
landing page açılış sayfası ? giriş sayfası
landscape [orientation] yatay [yön] (! portrait)
last son -
layout yerleşim ? düzen
legacy - ? eski sistem, eski düzenek, artık desteklenmeyen, önceki*, ?önceki sürüm
legend ? gösterge, lejand
linebreak, line break (n.) satır sonu
link bağlantı ? link
list (n.), list (float), list (integer), list (text) - ? liste-si
list (v.) - ? listele
litecal [module] takvimcik [eklentisi] not: "lite calender" kısaltması
live canlı
local[ize] - ? yerel[leştirme]*, çeviri
Locale module: Yerelleştirme (Locale) eklentisi
Locale [module] Yerelleştirme (Locale) eklentisi
localhost yerel ana bilgisayar (! host)
localization [client, server] yerelleştirme [istemcisi, sunucusu] -
location konum -
log [message] günlük, kayıtlar ? kayıt, kütük* [iletisi, mesajı]
log in / login (! sign in, log out) ? giriş yap-, gir-, oturum aç-
log out (v.) çıkış yap (!: exit) ? çık, oturumu kapat
long text [and summary] uzun metin [ve özet]
loop döngü
machine [-readable] name (! human [-readable] name)
? bilgisayar tarafından kullanılan isim, makina adı
main page -> homepage -
maintain ? sürdürmek, korumak, tutmak, bakım yapmak
maintenance bakım
manage yönet -
manager yönetici (! administrator, moderator)
mapping (veri için) eşleme, (coğrafi olarak) haritalama
markup ? biçimlendirme, işaretleme
match uyuşma, eşleşme (Not: Duruma göre ikisi de. Ör. "Parolalar uyuşmuyor" ya da "her kullanıcıya bir x eşlemek")
maximum (! minimum) ? ençok, maksimum
(bağlamına göre) en büyük, üst sınır
media [file] ortam [dosyası] (not: "medya" değil)
memory bellek ? hafıza
menu [item] menü [öğesi] Menu module: Menü eklentisi
message [type] ileti [tipi] ? ileti
metadata ? üstveri, meta veri, meta veriler
metatag üstveri ? üst etiket
migrate [! Backup and Migrate] ? taşı, geçir
minimum [min] (! maximum) ? enaz, minimum
(bağlamına göre) en küçük, alt sınır
mission görev ? amaç, misyon
mode - ? mod, kip, biçim, durum
(Not: Farklı örneklerde farklı karşılıklar öneriliyor, bol örnek vermeli.)
moderate [content] yönet ? [içerik] onayla, değerlendir
[content] moderation ? [içerik] onaylama, değerlendirme
moderator (! administrator, manager) ? yönetici, içerik yöneticisi, değerlendirici, moderatör, yürütücü
modify (! edit) ? düzenle, değiştir
module eklenti (! core, contributed) ? birim veya modül*
Module filter module: Eklenti filtresi (Module filter) eklentisi
monitor (v.) izlemek / (n.) ekran ? (n.) monitör
x (system, health, network, etc.) ~: x izleyicisi
x (color, default, etc.) ~: x ekran
More bak. Read more
move taşı -
multisite ? tekil, çok-siteli
name isim, ad (yerine göre)
navigation [menu] gezinti [menüsü] ? gezinme, dolaşma
[language] negotiation ? [dil] belirleme
never asla -
news feed haber beslemesi -
next sonraki -
node / Node [type, reference] düğüm [türü, başvurusu] Node module: Düğüm (Node) eklentisi
Node Reference URL Widget: Düğüm Başvuru URL'si Arayüz Nesnesi (Node Reference URL Widget) eklentisi
notice - ? ihbar, farketme, bildirim, uyarı
notification bildirim ? uyarı
numeric sayısal (!: digital)
object nesne not: "obje" değil
offline çevrim dışı (! online) ? çevrimdışı
offset (n.) (tarih) öteleme, (sayısal kayıt ve dizeler) kaydırma, kayma, uzaklık, göreli konum; (muhasebe) mahsup, mahsuplaştırma, denkleştirme
offset (v.) (tarih ve sayısal kayıt) ötele, kaydır; (muhasebe) mahsuplaştır
online çevrim içi (! offline) ? çevrimiçi
operator işleç ? operatör
optional isteğe bağlı ? seçmeli, seçimli, opsiyonel
options seçenekler -
organize - ? düzenlemek* (!: edit)
[sayfa etc.] orientation [sayfa vs.] yön [ü] ? hiza
orphan - ? öksüz, bağlantısız*
outline ? anahat, taslak, kurgu, içindekiler, içindekiler listesi
overlay üst katman -
override -> overwrite -
overview genel bakış -
overwrite (v.) - ? (-ın) üzerine yaz, değiştir
overwrite (n.) - ? üzerine yazma, çiğneme
page sayfa -
pager ? sayfalayıcı
pane ? panel
parameter parametre
parent (n.) üst öge (!child) ? üst terim
parents: ? üstler, üst terimler
parent [node, domain, object, table, etc.] (adj.) üst [düğüm, etki alanı, nesne, tablo, vb.] ? ana
parse [error] ayrıştırma [hatası] ? tarama*, çözümleme [hatası]
parser ayrıştırıcı ? çözümleyici
password - ? parola, şifre
patch yama
path yol absolute ~: mutlak yol
Path module: Yol (Path) eklentisi
pattern ? kalıp
permalink kalıcı bağlantı ? sabit bağlantı
permission izin ? yetki
persistence kalıcılık ? devamlılık, sürerlik
phrase ? tümcecik, yazı, deyim, ifade
picture resim (! image) ? fotograf
ping ping Ping module: Ping eklentisi
placeholder yer-tutucu
plain [text] düz [metin]
plugin eklenti *
podcast pod yayını ? yayın akışı
poll anket Poll module: Anket (Poll) eklentisi
popular ? yaygın, gözde, sık kullanılan, popüler
portrait [orientation] dikey [yön] (! landscape)
post [type] (n.) gönderi [tipi] ? yazı
post (v.) gönder -
predefined - (!: default) ? varsayılan, varsayılı, ön tanımlı*
[path] prefix [yol] önek[i] (! suffix) ? ön ek
preview önizleme -
previous önceki -
printer-friendly [version] yazıcı uyumlu ? yazıcı dostu, yazdırmaya uygun [sürüm], yazıcı sürümü
private [file, directory, etc.] (! public) ? kapalı, özel [dosya vb.]
private key (! public key) ? kişisel anahtar, özel anahtar
privilege[d] ayrıcalık[lı] ? yetki[li]
production site ? yayında olan site, yayındaki site
profile profil ? belgi
Profile module: Profil (Profile) eklentisi
progress bar ilerleme çubuğu (! throbber)
promote to front page anasayfaya yükselt -
public [file, directory, etc.] dışa açık [dosya vb.] (! private) ? genel, ortak
public key ortak anahtar (! private key) ? açık anahtar, kamusal anahtar
publication - ? yayın*
publish (v.) yayınla -
published (adj.) yayında yayın
query sorgu [veri tabanında], anket [arayüzde]
queue - ? kuyruk*, liste
queued [jobs] - ? kuyruğa alınmış, kuyruktaki, sıradaki [işler]
quiz ? kısa sınav, sormaca
radio button radyo düğmesi ? seçenek düğmesi
not: 'radyo butonu' değil
rank[ing] derece[lendirme]
random rasgele (not: rastgele değil)
rating ? değerlendirme
raw ham ? işlenmemiş
RDF [feed] RDF [beslemesi] (! feed)
reactivate (!activate) ? canlandırmak, yeniden etkinleştirmek
Read more / More / View more Devamı...
recent son, yakın geçmişteki (eklenilen, gönderilen, kaydedilen vb.)
redirect yönlendir ? yeniden yönlendir
Global Redirect module: Genel Yönlendirme (Global Redirect) eklentisi
referenced (adj.) gönderme [yapılan] ? referanslı
referrer ? başvuran, gönderen, yönelten, yönlendiren, gönderici
region - ? bölge
register kayıt -
[on a] regular basis - ? düzenli aralık[larla]*
relation ilişki
relative [URL, path] göreli [URL, yol] ? bağıl
release ? yayın, oluşturma
remote [data, etc.]
remote [access, etc.]
uzak [veri, vb.]
uzaktan [erişim, vb.]
render ? görüntüye sokmak, görüntü/biçim kazandırmak, işlemek, oluşturmak
reply (n.) yanıt / cevap -
reply (v.) yanıtla / cevapla -
request ? istek, teklif, istem
reset sıfırla -
resolve [path] [yolu] çözümle ? [yolu] çöz
response yanıt ? tepki
restore geri yükle
result sonuç -
reuse ? yeniden/tekrar/tekrarlı kullan[ım]
revert ? geri dön[dür], eski durumuna dön[dür], dön[dür]
revision değişiklik (! version) ? revizyon
role rol (! authenticated, anonymous) ? görev*
row satır ? kayıt, sıra
RSS feed bak. feed (Really Simple Syndication)
scalability ölçeklenebilirlik
schedule - ? zamanlama, takvim
scheduled zamanlanmış
scheme düzen
screen ekran
script betik ? komut, kod
scroll (bar, wheel, etc.) kaydırma (çubuğu, tekerleği, vs.)
search output - ? arama sonuçları*
Search module: Arama (Search) eklentisi
section bölüm -
seed yayında tutmak
selector seçici
service hizmet (not: "servis" değil)
session oturum -
set küme ? öbek
setting[s] (!: configuration*) ? ayar[lar], yapılandırma, konfigürasyon
setup (! installation, configuration) ? ayarlar, kurulum
severity - ? ciddiyet, büyüklük, derece, düzey*
share paylaş -
shipment sevkiyat (! delivery) ? gönderi
shortcut kısayol Shortcut module: Kısayol (Shortcut) eklentisi
show (v.) göster (! display, view)
sibling - (! parent, child) ? eş düzey, kardeş*
sidebar yan sütun ? kenar çubuğu
significance anlam[lı değer] x of ~: anlamlı x
site [builder] site [oluşturucu] -
size [dosya] boyutu (not: "boyu" değil)
[metin] uzunluğu
skin ? kaplama, dış görünüm
SKU Ürün Stok Kodu (Stock Keeping Unit)
slash eğik çizgi ? bölme işareti
slideshow / slide show - ? resim gösterisi, slayt gösterisi
[code] snippet - ? [kod] parçacığı, öbeği
Rich Snippet module: ? Rich Snippet (Zengin Parçacıklar) eklentisi
source kaynak
spam ? spam, istenmeyen posta, yığın ileti
specification tanımlamalar ? belirtim, spesifikasyon
stacked [~ layout] : ? istifli, yığılmış, yığılı, üst üste [yerleşim]
[~ bar chart] : ? yığılı, yığılmış [çubuk grafik]
statistics Statistics module: İstatistik (Statistics) eklentisi
sticky [/set ~] (! unsticky) ? sabit [/sabitleştir], kalıcı [/kalıcılaştır], yapışkan [/yapışkan yap]
~ [forum, etc.]: ? sabit, yapışkan [konu vb.]
~ [keys]: yapışkan [tuşlar]
storage ? depolama, saklama, bellek (~ address, algorithm, allocation)
story makale ? (!: article), haber, yazı
stream ? dizi, akış
string ? dize, dizi, dizgi, dizilim
style ? biçem, stil
sub- / sub... alt-... (alt-dizin, alt-alan vs.)
submission [queue] - (! post) ? gönderme, gönderim, gönderi* [kuyruğu]
submit ekle ? gönder
subscribe [to] / unsubscribe [from] abone ol / abonelikten çık ? izle / izlemeyi bırak, takip et / takip etmeyi bırak, katıl / ayrıl
? subscribe to X -> X'e abone ol: ya da abone ol (X) ya da abone ol: X
subscription abonelik ? izleme, takip
suffix sonek (! prefix) ? son ek
[x] suite [x] paketi
sure [of/that ...]? [...den] emin misiniz?
switch (n.) anahtar(ı)
switch [to x] (v.) ? geç, değiştir
[x'e] geç, [x'i] kullan
switching: ? değiştirme, geçiş
syndicate - ? dağıtmak / dağıtıma sokmak, üye olmak, katılmak*, "abone olmak" ya da "abonelik"*, yayınlamak
syslog sistem günlüğü Syslog module: Sistem Günlüğü (Syslog) eklentisi
system [event] sistem [olayı] System module: Sistem (System) eklentisi
tab sekme (tartışma: sekme/tab)
target hedef
taxonomy sınıflandırma (!: category/taxonomy ayrımı) ? taksonomi
Taxonomy module: ? Taksonomi (Taxonomi) eklentisi, Sınıflandırma (Taxonomi) eklentisi)
teaser özet ? kırpılmış sürüm, ön metin
template şablon *
term [reference] - ? [ilişkili, kaynak] terim
test sınama, ölçme [genel anlamda]
sınav [bilgi ölçme, "examination" anlamında]
? test
text metin plain ~: düz ~
themable - ? temalandırılabilir*
theme tema -
thread ? zincir, izlek, konu (! topic), iş parçası
threaded [view, discussion etc.] sıralı [gösterim, tartışma vb.] ? zincirleme
threshold - ? eşik*
throbber ilerleme simgesi (! progress bar)
throttle - ? kısıtlama, kısma, gaz vermek*
Throttle module: Kısıtlama (Throttle) eklentisi
thumbnail küçük resim ? önizleme resmi
[support] ticket [destek] isteği -
timeline zaman şeridi Timeline extension: Timeline (Zaman Şeridi) eklentisi
timestamp - ? zaman damgası
timezone saat dilimi (not: "zaman dilimi" değil)
title başlık -
token simge (Captcha bağlamında) ? değişken değer, değişken, değer, belirteç, andaç, dizge
toolbar araç çubuğu
toolkit araç takımı ? araç, araç seti, araç kiti
tooltip ipucu ? araç ipucu, hızlı bilgi ipucu
top ~ [post etc.]
~ [content]
~ [error]
~ [visitors]
? doruktaki, en çok izlenen, en gözde, üst sıradaki [gönderi vb.]
? öne çıkan [içerik]
? en yaygın, en sık [hata]
? en çok ziyaret eden [kullanıcılar], en çok gelen [ziyaretçiler]
topic konu (! thread) ? başlık
trackback ? takip etmek, gözlem altına almak*, izlemek
tracker ? takipçi
Tracker module: Takipçi (Tracker) eklentisi
transaction ? hareket, işlem, işlembilgi
transaction ? hareket, işlem, işlembilgi
transition geçiş
trigger (n.) ? tetik
trigger (v.) ? tetiklemek
Trigger module: Tetikleyici (Trigger) eklentisi
trim[med] kırp[ılmış]
triptych - Triptik, üç parçalı tablo*
troubleshoot[ing] sorun gider[me]
tweak ? ince ayar
type tür ? çeşit, tip
type / typeface bak. "font / fontface" (Not: Çekirdek ve diğer eklentiler de "font / fontface / type / typeface" arasında pek ayrım yapmıyor ama tartışılmalı.)
UID / uid UID (! ID) (User ID: ? Kullanıcı ID, no, numarası)
(not: takı aldığında kesme işareti kullanılır, UID'si gibi.)
underline[d] altı çizili ? altı çizgili
underscore ? altçizgi
undo geri al
unique ? tekrarsız, eşsiz, benzersiz, özgün, ünik
~ key: benzersiz anahtar
~ name etc.: özgün ad vb.
~ record: tekrarsız kayıt
unpublish yayından kaldır -
unpublished yayınlanmamış -
[set to] unsticky sabitliğini kaldır (! sticky)
unsubscribe [from] bak. subscribe [to]
update güncelle Update Status module: Güncelleme Durumu (Update Status) eklentisi
upload karşıya yükleme Upload module: Yükleme (Upload) eklentisi
URL URL (Uniform Resource Locator: ? tekdüzen kaynak konumu)
user [login, profile] kullanıcı [girişi, profili] (bak: ilgili tartışma)
User module: Kullanıcı (User) eklentisi
UTC ? UTC
(Universal Time Coordinated: Koordine Edilmiş Evrensel Zaman)
valid geçerli ~ thru: geçerlik tarihi, son kullanma tarihi (SKT)
validation sağlama (! verification)
varchar değişken karakter ? değişken karakter (varchar)
variant değişke ? çeşit, varyant, değişken, değişimli
verbose ayrıntılı
verification doğrulama (! validation) doğrulanma
verification status: doğrulanma durumu
view[s] (n.) gösterim (! display) ? görünüm, sunuş/sunum
(forum konuları bağlamında) gösterim[ler]
Views module: Views (? Görünüm/Gösterim/Sunum) eklentisi
view (v.) (! display) ? gör, görüntüle, göster
View more bak. Read more
visibility görünürlük
visitor ziyaretçi (! guest) <> konuk
vital - ? önemli, yaşamsal*
waiting bekleniyor -
warning uyarı -
watchdog - ? bekçi (köpeği)*
weight ağırlık -
who's online kimler çevrimiçi -
widget arayüz nesnesi ? arayüz kontrolü/elemanı/zımbırtısı, kontrol arayüzü, araç, parçacık, uygulamacık, widget
wildcard - ? joker karakter
wizard - ? sihirbaz, yardımcı
workbench - Workbench module: ? İş Tezgahı / Çalışma Masası / Tezgah / İşlik (Workbench) eklentisi
workflow iş akışı -
wrapper - ? sarmalayan
WYSIWYG WYSIWYG

(What You See Is What You Get: ? Ne Görürsen Onu Alırsın)COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir)
Sitesini Türkçeleştirmek İsteyenler İçin ( Öneri Oldukça Güncellenir)
http://3.bp.blogspot.com/-lR3plfagwUQ/Uxs55nQ2GBI/AAAAAAAAGXA/pvNL6vRnn3Y/s1600/ya-turkce-konus-yada-sus.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lR3plfagwUQ/Uxs55nQ2GBI/AAAAAAAAGXA/pvNL6vRnn3Y/s72-c/ya-turkce-konus-yada-sus.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/03/sitesini-turkcelestirmek-isteyenler.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/03/sitesini-turkcelestirmek-isteyenler.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content