--> Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik) | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik)

ARIĞ TİRİN (ÖTELENEN DİRİLİK) Andromeda Galaksisi      Bu olgu, uzak galaksilerden gelen ışığın spektral çizgilerinin kızıl reng...

ARIĞ TİRİN (ÖTELENEN DİRİLİK)Andromeda Galaksisi

     Bu olgu, uzak galaksilerden gelen ışığın spektral çizgilerinin kızıl renge kaymış olması  (YARUQ YULA'SI, INARU'sı) galaksilerin birbirlerinden karşılıklı olarak geri çekilmelerinin, birbirlerine göre ötelenmelerin yani evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. ARIĞ kelimesi bu şekilde galaksilerin birbirlerinden uzaklaşmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu anlamda kullanılan diğer bir kelime de genişlemenin karşılığı olarak İRİNÜ (İrilenme) dir.

     ARIĞ TİRİN ise, geri çekilmeden doğan dirilik yani dirilik temin eden ötelenme demektir. Bu deyimin karşılığı olarak "irilenmekte olan evren" (expending universe) deyimini ileri sürebiliriz.

      Evren, dinamik, homojen ve izotropik durumdadır. Bu itibarla onu (dinamiklik şartı dışında) bir taşa benzetebiliriz. Bu taşımıza dinamizm vermek için onu ısıtalım. Bu durumda taşın zerreleri birbirinden uzaklaşacaktır (ARA'caktır). Bunun tersi elbette mümkündür: Eğer taşımızın zerrelerini birbirinden uzaklaştırabilirsek, taşımız ısınacaj ve onda uzaklaşmadan doğan bir AŞ (kinetik enerji) doğacaktır. İşte evrendeki tüm gök cisimleri, diri kalabilmek için gerekli olan enerjiyi bu yolla yani birbirinden uzaklaşarak temin etmektedirler ki evrenin bu yolla diri kalabilmesine ARIĞ TİRİN denmektedir. R.R. Arat'ın Ön Türk Yazıtlarına dayanarak hazırladığı Eski Türk Şiiri adlı kitabının 220 . sayfasındaki şu metin bu yorumumuzu doğrulamaktadır :Bu metindeki bazı önemli terimler şu şekildedir :

ARIĞ NOM : Ötelenme kanunu

KAĞAN KAN: Kovup çıkartan grup. Bundan kastedilen anlam  yıldızların oluşumu için gerekli malzemeyi  kovup çıkartan "galaksi merkezidir" .

BADIRA :
1. Synchrotron: elektron ve protonları ışık hızına yakın hızlara yani çok yüksek enerji seviyelerine çıkaran (tezdiren) alet
2. Patırtı, çatırtı ile açık seçik olarak gitme.

ADA : İşaretlerin elektromagnetik dalgalar ile iletilmesi, transmisyon

TUDA: izotop, proton sayıları aynı, fakat kitle (proton+nötron) sayıları farklı iki veya daha çok atom şekillerinden biri

RAÇA (veya ARAÇA) BADIRA : Syncrotron plazması, (yani Uluğ  Yil'de bulunan madde) demektir ki buna "plazma gaz" denmektedir.

TAYZI : Gen bilimi

ADA-TUDA : radyo izotop, kararlılık için, nötron fazlalığı gösteren bir çekirdeğin negativ elektron neşretmesi, veya nötronu az olan çekirdeklerin pozitron neşretmesi (yayması)

TÜMEN YIL : 10.000 yıl, bir galakside bulunan kozmik ışın enerjisi yoğunluğu (dışarı kaçan enerji ve Arığ tirin dolayısıyle) galaktik hacmin gittikçe büyümesi dolayısıyle azalacağından, galaksimizin hayatta kalabilmesi için, bu enerjinin tekrar yerine konması gerekecektir. İşte TÜMEN YIL bir galaksideki kozmik enerjisi yoğunluğunun sabit kalabilmesi için verilmesi gereken E=1/1000000 eV/cm3  enerjinin  TÜMEN YIL'lık miktarını ifade eden biir zaman birimidir ki o da E (Tümen Yıl) = 0,01 eV/cm3 'dür.

AW, AWA :
1. Bir halden diğer bir hale geçen, devrilen,
2. Absolut, (bir dünya tarihi geliştirecek şekilde) kendi kendisinde, komple, özbaşına hareket eden

ARSLAN : maddenin ortaya çıkışı ile yer çekiminin oluşumu, şarjlı parçacıkların doğuşu, hareket dolayısıyle kitle artışı, hareket halindeki objenin potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü hallerinde göreceli etki.

Bu açıklamalar ışığında metinde şu söyleniyor :

        ARIĞ NOM (öteleme kanunu), maddenin kaybettiği enerjiyi yerine koyma, ona kinetik enerji temin ederek güç verme işlemidir. bu yolla galaksi çekirdeği emmelerinin tahrik ettiği değişmelerin, manifoldların invariant kalabilmelerinin ve plazma gaz içinde bulunan parçacıkların bir halden diğer hale geçmelerinin (akrabalıklarının) gereği olan KÜSÜŞLER tahakkuk etmek sureti ile absolut (bir dünya tarihi geliştirecek şekilde) bir terakki mümkün kılınmış olur ve radio izotop haller gerçekleşinceye kadar bu işlem devam eder. Bu şekilde- atomaltı parçacıkların bir grup (yani çekirdek) oluşturmaları yoluyla- elementlerin teşekkülü yolunda bir üniversal bilinç mümkün olur ki böyle bir manifestasion ARSLAN yolu ile yaradılışa temel teşkil eder ve böyle bir yaradılışı yapabilmiş olan parçacıklar (yani elementler) IDUQ-QUT -ıduk kut (saik invarians) ismini alırlar. Bunlar, çekirdeklerinin (ailelerinin) dağılmasını önleyici girişimleri daima ön planda tutan "kıskanç" parçalardır.               

Sayın Kazım Mirşan'ın PTOTOTÜRK BİLGİNLERİNE GÖRE ASTROFİZİK KitabındanKoni bulutsusu

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik)
Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik)
http://3.bp.blogspot.com/-xd8eeshT-bA/U5G44KTt-kI/AAAAAAAAyUg/fBifY4lDiOU/s1600/Ar%C4%B1%C4%9F+Tirin+(%C3%96telenen+Dirilik)1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xd8eeshT-bA/U5G44KTt-kI/AAAAAAAAyUg/fBifY4lDiOU/s72-c/Ar%C4%B1%C4%9F+Tirin+(%C3%96telenen+Dirilik)1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/02/arg-tirin-otelenen-dirilik.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/02/arg-tirin-otelenen-dirilik.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content